Savaş alanlarında ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi. ..

Triyaj,
Triaj,
Triaj kelimesi Fransızca, Trier isimli fiilden türemiş olup ayıklamak, ayırt etmek manasına gelir . 
Triyaj, savaş alanlarında ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi.
Ağır vakalara ve hafif vakalara doktorlar tarafından müdahale edilmemesidir.

Tıbbi alanda ilk kez Napolyon savaşlarında uygulanmıştır. Birinci Dünya savaşında geliştirilmiştir.

Sağlık hizmet sunucularınca acil hastalar ile acil olmayan hastaların belirlenmesi ve hangi hastanın önce bakılacağına karar verilmesi amacıyla triaj ölçekleri kullanılmaktadır. Triaj ölçekleri acil servisin etkin kullanımı ve acil hastalara zamanında müdahele edilmesi bakımından önemlidir.  Triaj ilk olarak savaş alanlarında ölmek üzere olan askerlerin daha az ciddi seviyedeki yaralı askerlerden ayrılması amacıyla kullanılmıştır.

Savaş triajına geçildiğinde ilgili doktorlar ölmek üzere olan bir hastaya ya da basit bir rahatsızlığı ya da ciddi olmayan bir yaralanması olmayan hastalara bakmazlar. Çok ağır vakaların ölüme terk edilmesi gibi görülse de aslında amaç farklı. Doktorların, kurtulması daha yüksek ihtimal olan hastalara yönelmeleri isteniyor.

İtalya'da koronavirüse karşı da savaş triajı uygulandığı çıklandı. Triyaj (triaj), İtalya'da korona virüse karşı uygulanıyor.

Olumsuz bir geleceği, kötü bir hayatı ifade etmek için kullanılan kelime ...

Distopya,
Yunanca kökenlidir, 
Distopi, kötü yer anlamında kullanılır.
Kakotopia,
Ütopya karşıtı anlamda olup istenmeyen veya korkutucu bir topluluk veya toplumdur. 
Gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlar.


Kelime olarak ilk defa John Stuart Mill tarafından, gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılmış. Ütopik toplum anlayışının antitezidir. Ütopya, gerçekte mevcut olmayan, ileriye yönelik tasarlanan ideal toplum biçimidir.

Distopya, otoriter ve baskıcı bir sistem olarak ifade edilir. Olumsuz bir geleceği, kötü bir hayatı ifade etmek için kullanılır.  

Ütopya, gerçek hayatta olmayacak kadar güzel ve ideal olan toplum biçimidir. Distopya ise ütopyanın tam tersi olarak bir toplum şeklidir. Ütopya, mükemmel anlamına gelirken distopya ise baskıcı toplumu ifade eder.

1963 yılında Uzaya giden ilk kadın kozmonot...

Valentine Tereshkova,
(1937-     )
Sovyetler Birliği, ilk yapay uydu Sputnik-I' i 4 Ekim 1957 yılında  yörüngeye başarıyla yerleştirirler. 

Sovyetler Birliği daha ABD ilk uydusunu bile atamazken bu kez de bir köpek ile Sputnik-II' yi fırlatır. Layka, yörüngedeki ilk canlı olarak tarihe yazılır. Ancak Layka kısa bir süre sonra (5-7 saat) aşırı sıcak ve stresten ölür. 
İlk insanlı uzay yolculuğunu 1961 yılında gerçekleştiren Rus Kozmonot Yuri Gagarin uçusunu başarı ile gerçekleştirince, Kruşçev sıradan bir Rus kadınını uzaya göndermeyi amaçlar. Valentina Tereshkova, 1937 yılında bir traktör sürücüsü baba ve tekstil işçisi bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Savaş sırasında babası Aksyenovich Tereshkov yaşamını yitirir ve annesi Elena Fedorovna çocukları ile birlikte Yaroslavl'a yerleşir. 

17 yaşında okulu bırakıp annesi ile birlikte tekstil fabrikasında çalışmaya başlar. İlerleyen dönemlerde Havacılık Klubü'nde uçuş eğitimleri alan Valentina, Tekstil Fabrikası Çalışanları Paraşüt Klubünü kurar ve ilk başkanı olur. Aktif bir politik yaşamın içinde olan Valentina, Komünist Gençlik Kolları'nda çalışır. Sonrasında Komünist Parti'ye katılır. Görüşmeler için Moskova'ya geldiğinde 24 yaşındadır.

Özel eğitimler alarak uçuşa hazırlanan Tereshkova büyük bir gizlilik içindedir, annesi bile uzaya çıkışını ertesi gün Moskova Radyosu'ndan haber alır.

Uzun bir eğitim sürecinden sonra kadın kozmonotlar uçuşa hazırdır. Ama kim seçilecekti? Tüm kadınların sanki kendileri seçilecekmiş gibi uçuşa hazır olmaları istendiğinden son ana kadar haber verilmez. Uçuş için seçilen Valentina, 16 Haziran 1963'te Vostok-6 ile üç gün süren yolculuğuna başlar ve başarıyla tamamlar. Gelenek olduğu üzere Valentina da radyo arama işareti olarak bir kuş ismi seçer: "Martı".

Tereshkova, 1963 yılında kendisi gibi kozmonot olan Nikolayev ile evlenir ve bu evliliğinden bir kızı olur. 1964-1969 arasında Zhukovskiy Askeri Hava Akademisi'nde yüksek mühendislik eğitimi alır. Mezuniyetinden sonra şartlar dolayısı ile Komünist bir politikacı ve uluslararası temsilci olarak hayatına devam eder.

Kum büyüklüğünde taneciklerden oluşan tortul kayaçların genel adı...

Arenit,
Arenit, (Latince) 
Psamit(Grekçe) 
Kum büyüklüğün de taneciklerden oluşan tortul kayaçların genel adı.Kumun doğal çimentolaşmasından doğan ve kuvars taneleri oranı yüksek olan tortul kayaçlara kumtaşı denir. 


Kumtaşı veya Gre terimi klastik tanelerden (1/16-2 mm.) meydana gelmiş bir sedimanter kayaç numunesinde sadece ana minerallerin %50' si silis olduğu zaman kullanılır. Materyalin cins ve miktarını gözetmeksizin %50' den fazla kum boyutunda tane içeren kırıntılı sedimanter kayaçlara ise arenit (Latince) veya psamit (Grekçe) denir. Bununla beraber arenit veya psamit terimi yerine kumtaşı deyimi kullanıla gelmiştir.

Psamit terimi bol mikalı kumtaşları için de kullanılımaktadır. Klastik Yunanca "clastos" kelimesinden gelmekte olup "kırılmış" manasına gelmektedir ve bu terim herhangi bir boyut ifade etmez.

Mikalı kumtaşı, mika pullarının yerleşme düzeni sayesinde psamit büyük bir yarılganlık özel­liği kazanır. (Psamit, çoğunlukla kil veya marn yataklarını kapsar.) 

Kumtaşları aşağıdaki gibi sınıflandırılır;
Feldspatlı-Mikalı kumtaşı (Grovak),
Killi-Mikalı silttaşı-kiltaşı (Çamurtaş-şeyl),
Fosil veya fosil kalıntıları çok ve yönlü ise kabuklu kumtaşı, Lümaşelli kumtaşı,
Mikalar yatak halindeyse mikalı kumtaşı ya da psamit,
Feldispatlı ya da arkozlu kumtaşı,
Kayaç artıkları içeriyorsa Litik kumtaşı ya da draje kumtaşı,
Glokonitli kumtaşı(yeşil), Glokonit,

Asker tayını ...

Ceraye,
Azık,
Asker tayını,
Erlere verilen azık.

Buzul vadilerinin ağzında oluşan sarp yamaçlı havza ...

Sirk, 
Sirque.
Buzyalağı, 
Buz sirki. 

Yüksek dağlarda kalıcı kar ve buzulun birlikte oluşturduğu, arkası ve yanları dik, önü açık çember biçimli bir çukurluktur. 


Buzullarda biriken kar, altında bulunan ana kayayı aşırı erozyona uğratır. O kadar büyük bir kuvvetle aşağı doğru baskı uygular. Buzul bölgeden gittikten sonra bu bölgede kase ya da amfiteatr biçiminde bir çöküntü kalır. Bu çöküntüye buzyalağı ismi verilir.

Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki...

Fiğ,
Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki.

Zavar.
Fiğ (Vicia sativa).
Tek yıllık baklagiller familyasından yem bitkisidir. Boyu ortalama ortalama 50-70 cm. dir. Yaprak uçları sivri, İçinde 5-6 dane bulunan ve 3-5 cm. boyunda fasulyeye benzer meyvesi vardır.İç Anadoluda çok ekilir. 

Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki ...

Fiğ,
Zavar.
Fiğ (Vicia sativa).
Tek yıllık baklagiller familyasından yem bitkisidir. Boyu ortalama ortalama 50-70 cm. dir. Yaprak uçları sivri, İçinde 5-6 dane bulunan ve 3-5 cm. boyunda fasulyeye benzer meyvesi vardır.İç Anadoluda çok ekilir. Tohum elde etmek için fiğin saplarında en alt fasulyeler tamamen olgunlaşınca biçilerek tohumluk ayrılır. Bilinen ondört tür fiğ çeşidi vardır. Önemli olanlar şunlardır;

Yaygın Fiğ-Adi Fiğ (Vicia sativa L);
Macar Fiği (Vicia pannonnica Cranys);

Tüylü fiğ (Vicia villosa Roth),
Koca fiğ (Vicia narbonensis L.),
Burçak (Vicia ervilia L.),
Bakla (Vicia faba L.),
Dar yapraklı fiğ (Vicia angustifolia Reic),
Meyvesi tüylü fiğ (Vicia dasycarpa Ter),
Bozlar fiği (Vicia montana Rotz),
Kara mercimek fiği (Vicia articulata L.),Arap abecesinde bir harf...

Te,
Arapça, ت, Te

Arap harfleri,

Elif(ا), be (ب),te (ت), se(ث), cim(ج), ha(ح), ha(خ), dal (د), zel(ذ), ra(ر), ze(ز), sin(س), şin(), şad(ص), dad(ض), ta(ط), za(ظ), ayn(), gayn(), fe(ف), kaf(ق), kef(ك), lam(ل), mim(ن), nün(ن), h(ه), vav(ي), ye(ي).

Gerçekte herhangi bir ülkede ilk olarak yaşayan insanlara, günümüzde ise Avustralya yerlilerine verilen ad.

Aborjinler,
Aborijin,
Gerçekte herhangi bir ülkede ilk olarak yaşayan insanlara, günümüzde ise Avustralya yerlilerine verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ