Kum büyüklüğünde taneciklerden oluşan tortul kayaçların genel adı...

Arenit,
Arenit, (Latince) 
Psamit(Grekçe) 
Kum büyüklüğün de taneciklerden oluşan tortul kayaçların genel adı.Kumun doğal çimentolaşmasından doğan ve kuvars taneleri oranı yüksek olan tortul kayaçlara kumtaşı denir. 

Kumtaşı veya Gre terimi klastik tanelerden (1/16-2 mm.) meydana gelmiş bir sedimanter kayaç numunesinde sadece ana minerallerin %50' si silis olduğu zaman kullanılır. Materyalin cins ve miktarını gözetmeksizin %50' den fazla kum boyutunda tane içeren kırıntılı sedimanter kayaçlara ise arenit (Latince) veya psamit (Grekçe) denir. Bununla beraber arenit veya psamit terimi yerine kumtaşı deyimi kullanıla gelmiştir.

Psamit terimi bol mikalı kumtaşları için de kullanılımaktadır. Klastik Yunanca "clastos" kelimesinden gelmekte olup "kırılmış" manasına gelmektedir ve bu terim herhangi bir boyut ifade etmez.

Mikalı kumtaşı, mika pullarının yerleşme düzeni sayesinde psamit büyük bir yarılganlık özel­liği kazanır. (Psamit, çoğunlukla kil veya marn yataklarını kapsar.) 

Kumtaşları aşağıdaki gibi sınıflandırılır;
Feldspatlı-Mikalı kumtaşı (Grovak),
Killi-Mikalı silttaşı-kiltaşı (Çamurtaş-şeyl),
Fosil veya fosil kalıntıları çok ve yönlü ise kabuklu kumtaşı, Lümaşelli kumtaşı,
Mikalar yatak halindeyse mikalı kumtaşı ya da psamit,
Feldispatlı ya da arkozlu kumtaşı,
Kayaç artıkları içeriyorsa Litik kumtaşı ya da draje kumtaşı,
Glokonitli kumtaşı(yeşil), Glokonit,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ