Aptal, budala, sersem ...

Dallama,
Denyo,
Gebeş,
Kaşalot,
Kaşkaval,
Kaşkariko,
Kes, Keş,
Pilaki,Aptal, budala, sersem.
Seme,
Alık,
Lalak,
Sepelek,

Peygamber öküzü,
Saf,
Şaban,
Hışır,
Hırtapoz, 

Şaşkın,
Düdük makarnası.
Ayran ağızlı,
Andaval,
Armut, Angut, Bön,
Dallama,

Argo aptal, avanak, sersem ...

"Aptal, avanak" anlamında argo sözcük ...

Denyo,
Kaşkaval,
Kaşalot,
Aptal,
Samrana,
Salak,
Anlayışsız,
Sersem,

Dümbelek,
Pilaki,
Gebeş,

Hırt,
Budala,
Ahmak,
Şavalak,
Alık,
Seme,
Lalak,
Sepelek,

Peygamber öküzü,
Saf,
Hışır,

Hırtapoz, Şaşkın,
Düdük makarnası.
Ayran ağızlı,
Andaval,
Armut, Angut, Bön,
Dallama,
Orta oyununda budala tipine, Denyo ya da Denilo denir.

Oğlak burcunun eski adı ..

Cedi,
Arapça, جدی
Eski dilde Oğlak.


Cedi (Oğlak burcu).
Capricornus,
Oğlak burcunun eski adı cedi.

Güneş medarının oniki burcundan birisi de cedi'dir.
Oğlak burcu. Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.
Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak.

Oğlak Burcu : 22 Aralık - 21 Ocak
Güneşin burçlara karşı olan durumunun değişmesi yüzünden, bugün burçlardan hiçbiri kendi adıyla anılan bölgede bulunmamaktadır.

Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan ...

Müsterih,
Arapça,  مستریح
Rahat,
İstirahat eden.
Eski dilde müsterih, 
Müsterih olan.
(İng. be at ease).
Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, 
İçi rahat olan.
İstirahat eden, rahat bulan.
Gönlü rahat.
Herhangi bir kaygısı bulunmayan.

Arapça dinlenen rahat eden anlamında mustarih kelimesinden türemiştir.

Kuran'da bir süre ...

Alak,
Taha,
Abese,
Rad,
Kuran'da bir süre;Kuran'daki sıraya göre süre isimleri;
1. Fatiha
2. Bekara
3. Âl-i İmran
4. Nisa
5. Maide
6. En’âm
7. A’raf
8. Enfal
9. Tevbe
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ra’d
14. İbrahim
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
19. Meryem
20. Taha
21. Enbiya
22. Hac
23. Mü’minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum
31. Lokman
32. Secde
33. Ahzab
34. Sebe
35. Fatır
36. Yasin
37. Saffat
38. Sad
39. Zümer
40. Mü’min
41. Fussilet
42. Şura
43. Zuhruf
44. Duhan
45. Casiye
46. Ahkaf
47. Muhammed
48. Fetih
49. Hucurat
50. Kaf
51. Zâriyat
52. Tur
53. Necm
54. Kamer
55. Rahman
56. Vakıa
57. Hadid
58. Mücadele
59. Haşr
60. Mümtehine
61. Saf
62. Cum’a
63. Münafikun
64. Tegabün
65. Talak
66. Tahrim
67. Mülk
68. Kalem
69. Hakka
70. Mearic
71. Nuh
72. Cin
73. Müzzemmil
74. Müddessir
75. Kıyamet
76. İnsan 
77. Mürselat
78. Nebe
79. Naziat
80. Abese
81. Tekvir
82. İnfitar
83. Mutaffifin
84. İnşikak
85. Büruc
86. Tarık
87. A’la
88. Gaşiye
89. Fecr
90. Beled
91. Şems
92. Leyl
93. Duha
94. İnşirah
95. Tin
96. Alak
97. Kadir
98. Beyyine
99. Zilzâl 
100. Adiyat
101. Kari’a
102. Tekasür
103. Asr
104. Hümeze
105. Fil
106. Kureyş
107. Ma’un
108. Kevser
109. Kafirun
110. Nasr
111. Tebbet
112. İhlas
113. Felak
114. Nas 

Değersiz, saygınlığını yitirmiş, bol ve ucuz anlamında eski bir kelime ...

Mübtezel,
Arapça,  مبتذل

Pek bol ve ucuz.
Değersiz.
Hor kullanılan.
Ortaya düşmüş olan.

Müptezel, Arapça bir kelimedir.
Eski dilde saygınlığını yitirmiş.
Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz.
Orta malı.
Çok bulunan.

Börülceye verilen bir başka ad ...

Acıbek,
Acebek,
Çukurova'da taze börülcenin ismidir.
Börülce,
(Vigna unguiculata), 
Maş,
Karnıkara,
Lobik, (Doğu, Elazığ yöresi.)
Lolaz, 


Fasulyeye benzer bir bitki.
(Vigna sinensis).
Lobya,
Libye,
Loglaz, 
Sıyırma, 
Ülübü, 
Endaze,

Kuru börülce: Baybarslavals,
Deniz Börülcesi: BBC

Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve göbeği koyu benekli tohumu.
Dolmalık acı biberle zeytin yağlı yemeği yapılır.

Börülce, baklagiller (Fabaceae) familyasından fasulyeye benzer, tek yıllık otsu bir tarım bitkisidir. Yaprakları üç yaprakçıktan oluşan bileşik yaprak şeklindedir. Börülce tohumlarının meyveye bağlandığı yerde kara renkli halkası vardır. Bu yüzden karnıkara denir. Börülce salatası ve zeytinyağlı yemekleri çok güzel olur. 

Yunan mitolojisinde, güzel sanatların dokuz perisinin annesi olan bellek tanrıçası ...

Mnemosin,
Mnemosyne,
Hatıraların Titanı. 
Bellek Tanrıçası,
Uranus ve Gaia'nın kızı. 
Hafıza ve hatıranın şekil bulmuş halidir. 
Yunan Mitolojisi'nde hafızanın tecessümü olan Titan, tanrıça, Gaia ve Uranüs'nın kızı. 

Eski Yunan mitolojisinde edebiyat, bilgi, müzik ve dans tanrıçaları olan Musalar varmış. Tanrıların kralı Zeus ile bellek tanrıçası Mnemosyne' nin dokuz kızı varmış. Dokuz kız kardeş Pireus' da doğmuş ve öteki dağlara yayılmışlar. Vakitlerinin çoğunu Boiotia’ da bulunan 1750 m. yüksekliğindeki Helikon dağında geçirirlermiş.  


Mnemosyne aynı zamanda yeraltı dünyasında (ahiret - hades) akan bir nehrin adıdır. Yunan mitolojisi'nde yeraltı dünyasında (Hades) akan nehirlerden biri de Lethedir. Bu nehrin suyundan içen gölgeler (ölülerin ruhları) dünyada yaşamış oldukları geçmiş fani hayatlarına dair her şeyi unuturlardı. Lethe'nin zıddı olan bu nehir, Mnemosyne kendisinden içenlere (ki bunlar reenkarne olmaya hazırlanan ölü canlardır) geçmiş yaşamları hakkındaki her şeyi hatırlatır.

Yakışıklı bir çoban kılığına girmiş Zeus'la dokuz gece beraber olduktan sonra, ilham perileri olarak bilinen, dokuz kızları olmuştur:

Mnemosyne, kızları,
Calliope,- Epik Şiir
Clio - Tarih
Erato - Aşk Şiiri
Euterpe - Müzik
Melpomene - Tragedya
Polyhymnia - İlahi
Terpsikhore - Dans
Thalia - Komedi
Urania - Astronomi

Mnemosyne aynı zamanda yeraltı dünyasında (ahiret - hades) akan bir nehrin adıdır. Lethe'nin zıddı olan bu nehir, kendisinden içenlere (ki bunlar reenkarne olmaya hazırlanan ölü canlardır) geçmiş yaşamları hakkındaki her şeyi hatırlatır.

ERATO

Küçük cariye, genç kadın köle ...

Kenizek,
(Farsça, Küçük Cariye).
(Arapça, جارية ).
Halayık,
Cariye, 
Karavaş,
Keniz,

Savaşta esir edilen kadınlara karavaş denir.
Akda, Himaye altında olan cariye, kadın, köle.
Odalık,
Hizmetli.
Cariye ya da halayık, 

Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın, kul.
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın.

Sağlık, afiyet ...

Esenlik,
Esen olma durumu, 
Hastalık karşıtı,
Afiyet,
Sağlık, 
Fr. Santé, Salubrité ,
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği.
Sıhhat, afiyet.
Selamet,
Sıhhatli olmak.

Cezalandırma, işkence etme ...

 العقاب 
Nehk,
Arapça,
İşkence,
Azap,
Eziyet,
Cezalandırma,
Cezalandırma, işkence etme. 

Nehk kelimesinin diğer anlamları;
Eşek bağırışı. 
Zayıf etmek, zayıflatmak.
Eskitmek.
Mübalağa etmek.
Yıpratma-yıpranma. 
Bir şeyi aşırı ölçüde kullanma.
Zayıflayıp güçten düşme. 
Eşek anırtısı. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ