Gögüs kafesini oluşturan eğri kemiklerden her biri ...

Eğe,
Kaburga,
Kosta, Costae (Kaburgalar)
Osmanlıca, dıh.
Kaburga kemiği,
Gögüs kafesini oluşturan eğri kemiklerden her biri.
Latince costa,  İng. rib, Alm. rippen, Frn.câte.

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her birine verilen ad.

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her birine, kaburga denir. Göğüs kafesini oluştururlar ve sağlı sollu 12 çifttir. Göğüs kemikleri toplam 25 adettir.
Göğüs kafesi, karın boşluğundan bir diyafram aracılığıyla ayrılır.
Kemiklerden oluşan, eklemlerle bağlanan güçlü destek yapıya iskelet denir. Yetişkin bir insanda büyüklük ve şekil bakımından farklı olan uzun kemikler,  kısa kemikler ve yassı kemiklerden oluşan 206 kemikli iskelet meydana gelir. Uzun kemikler kol ve bacaklarda, kısa kemikler omurga, el ve ayaklarda, yassı kemikler kafatası ve göğüs kafesinde bulunur. Boyun ile karın arasında yer alan bedenin üst bölümü gögüs kafesini oluşturur. İskeletimiz Kafatası, Omurga, Gögüs kafesi, Kollar ve bacaklardan oluşan dört bölümdür. Omur denilen  33 kısa kemiğin birbirleri üzerinde dizilmesiyle omurgayı oluşmuştur.  Kaburga kemikleri ile göğüs kemikleri göğüs kafesini oluşturur. Akciğerleri ve kalbi koruyan gögüs kafesi nefes alıp vermemize yardımcı olur. Beynimizi koruyan ise kafatasıdır.


Eğe kelimesinin diğer anlamları;

Maden, tahta ve benzeri malzemelerin pürüzlerini düzeltmek, yontmak, perdahlamak için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç.
Çakı, bıçak vb. eşyaların ağızlarını keskinletmek için kullanılan bir araç.
Kağnıda kanatları bağlayan tahtalar. (Aksaray -Niğde yöresinde) 

Motor ve kayık içinde bulunan bölme tahtaları.
Kayığın iç iskeletini oluşturan ağaçlar.  

Kuka ipliğinden boncuk ve pul ile örülen oya.
Kazanda pişirilmiş kaburga yemeği. 
Göğüs kafesini oluşturan kemik, 
Kısmet, nasip, pay.  

Gerçek güzellik ...

Tokalon,
To Kalon.
Gerçek güzellik.
To Kalon sözcüğü,  Yunanca güzellik anlamına gelir. 
Gerçekten nedir güzellik?  Yunanlı filozof da sormuş aynı şekilde Grekçe, 'ti esti to Kalon' ? Halbuki görelim ve gördükçe güzele yaklaşalım diye güzeli yarattı Yaradan. Güzellik varlıklarda ve olaylarda değil, onlara yansıyan idealar alemindedir. Ünlü Halk Şairimiz Aşık Veysel Şatıroğlunun dediği gibi; Güzelliğin on par'e etmez. Bu bendeki aşk olmasa.Güzellik,  (Fr. beauté ),
Görme ve işitme duyuları aracılığıyla, hoşumuza giden ve bizde hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütün.
Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.
Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde  anlamındadır.

Grekçe olan to kalon sözcüğü, güzellik gerçek güzellik, anlamında kullanılmıştır. Türkçede güzel sözcüğünün kullanımına benzer, iyi, hoş gibi manalar verilmiştir. Eskinin meşhur güzellik kremi, Tokalon markası. Günümüze kadar gelmiştir. 

Güzellik kavramına duyusal açıdan bakıldığında, mutlak ve öz olarak düşünceler özleminde, Tanrı katındadır. O güzellik her zaman ve her yerde geçerli olan mutlak güzelliklerdir. Zaman ve mekan dışındadır.
Estetik, Sanat felsefesi ya da güzellik felsefesidir. Dolayısıyla estetiğin en temel kavram, güzelliktir. Güzellik, çağdan çağa, toplumdan topluma ve insandan insana, hattâ insanın yaşına, mesleğine, içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik duruma göre değişen bir değerdir. Zaten insan gerçek bir dünyada kendi koyduğu, yaygın kabul gören değerleriyle yaşar.  
Estetiğin temel kavramı güzelliktir ve amaca bağlı değildir.  Duyusal faaliyetlerimizin güzelle ilgili kısmını inceleyen sanat veya güzellik felsefesine estetik denir. 

Osmanlıca öğretim ve eğitim sistemine verilen ad ...

Maarif,
Maarif (Arapça, معارف ).
Öğretim ve eğitim sistemi.
Eğitim bilimi. 
Bilimler. 
Kültür. 
Tahsil ile elde edilen ilim, malumat, bilgi.
İnsan gelişiminin düzenli, bilinçli olarak yönetilişi ve etkilenişi.


Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idare ve temine çalışan bakanlık.
Millî Eğitim Bakanlığı.
Marifetler. 
Maruflar. 
Kültürler.
Bilgi ve kültür.
Meharet. 
Üstadlık. 
Hüner.

"Yeşilsazan" da denilen bir tatlı su balığı ...

Kadife,
Kadife balığı, (Tinca vulgaris),
Yeşil sazan, 
Latince Tinca tinca.
İng. tench, Frn. tanche, Alm. Schleie.


Kiliz balığı,
Karabalık, 
Çamurcuk, 
Doktor balığı, 
Sümüklü balık, 

Sazangiller (Cyprinidae) familyasından, ülkemiz tatlı sularında yaşayan bir türdür. Vücudu oldukça kalın ve elips şeklinde, 20-70 cm. boyunda, yüzgeçleri yuvarlak ve sazanda olduğu gibi iki bıyıklı bir balıktır. Vücut içine gömülü ufak pulları olup derisi kaygandır. Bu kaygan sıvıdan dolayı sümüklü balık da denir. Gözleri kırmızı ve ufaktır. Kemikli balıklardan olan bu ürkek balığın eti lezzetsiz, kılçığı çok ve sindirilmesi kolay değildir. Dibi çamurlu göller ve derelerde yaşar. Balığın yan tarafları koyu kahverengi ve vücudu yeşilimsi,  kahve veya parlak yeşilimsi sarıdır. Tipik sazan özelliklerini gösterir. Farklı olarak vücudunu kaplayan kaygan sıvının gerçekte kuvvetli antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliliğiyle diğer balıkları tedavi eder ki bu nedenle doktor balık denir.

Yurdumuzun tatlı sularında yaşayan bir balık ...

Acıbalık, (Rhodeus Seiceus Amarus). Trakya, Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. İlik balığı, Gördek, Liparida gibi isimlerle de bilinir.

Afanyus (Aphanius), Tatlısularda yaşayan kemikli bir balık. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir.


Ak levrek, Perki, Tatlı su levreği.
Ankara Çamurbalığı, İç ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsularında yaşar.
Aynalı Sazan, (Cyprinus Carpio),

Bıyıklı balık, Bıyıklı sazan,
Bodur yayın, Eti çok lezzetli bir balık.
Büyükbaş kayabalığı, Trakya ve Karadeniz kıyılarına akan nehirlerde yaşar.

Cağana, Tatlısu yengeci.
Cüce sazan (Heterandria formosa),

Çamur sazanı (Siyah sazan da denir.)
Çapak balığı, (Bodur Çapak, Ak Çapak),  Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde yaşayan bir tür sazan türünden bir balıkdır.
Çapaki, Çapak balığına verilen başka bir ad. 
Çılpık, Bir çeşit tatlı su balığı. 
Çıplak sazan, Deri sazanı da denir.
Çim sazanı,(Amur). Çim sazanına ot sazanı da denir.
Çörüş balığı, Tatlısularda yaşayan sazana benzer pullu ve kılçıklı bir balık.

Dağ alabalığı, Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi yöresinde daha çok vardır.
Dere alabalığı, Eti Lezzetli bir balık.
Dere kayabalığı, Eti lezzetli bir balık.
Dere pisisi, Nehirlerin deniz karışımı acısu bölgelerinde veya akarsuların daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. Akdeniz'de fazla rastlanır.
Dikence, Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin deniz karışımı acısu bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Tatlı sularda yaşayan küçük bir balık.


Eğrez (Egrez) balığı, Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi'nde yaşar. Yöresel adı köçet balığıdır. Esassen çim sazanıdır.

Gambusya, Anavatanı ABD.
Gocut balığı, Sazan balığına Ahlat ilçesinde verilen ad. 

Gökkuşağı alabalık,
Göl alabalığı,  


Gördek, (Fr. Bouviere commune). Kızılgöz ailesinden olup sakin ve derin sularda yaşar.
Gümüş, Denizlerimizde yaygın olan gümüş balığının Sapanca, İznik ve Köyceğiz göllerinde yaşayan bir türü de vardı.
Gümüş havuzbalığı, Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır.
Gümüş sazan, Eti yağsız ve lezzetlidir.

Havuz balığı, (Carassius carassius),
Horozbina, Bu balığın çıplak ve pulsuz derisi yapışkan bir sıvıyla kaplıdır.

İlik balığı, Acıbalık veya gördek balığı dediğimiz balıktır.  İlik balığına museviler Liparida derler. İznik civarında ise kepekleme adı ile anılır.
İnci balığı, İsmini, pullarından yapay inci üretilmesinden alır. Orta Anadolu'da Gökçe, Van ve civarında ise Darah ismiyle bilinir.  

İsrail sazanı, (Carassius Gibelio).

Kababurun, Karaburun sazan balığıdır. Çeşitli türleriyle ülkemizde çok yaygındır.
Kadife Balığı,(Yeşil Sazan). Eti lezzetli bir balık.
Kambur sazan, Siyah Seritli Sazan (Limia nigrofasciata). Eti çok kılçıklı ve lezzetli pullu bir balık.
Karaburun sazan, Karaburun, Mezopotamya'da Şebbot Balığı olarak adı geçer.

Karakeçi, (Lat. Barbus fluviatilis, İng, Barbel). Tatlı sularda yaşayan sazana benzer kemikli bir tatlısu balığıdır.

Karaman,
Kayabalığı,
Kefele,(Bekir, Kasna). Pullu bir tatlısu balığı.  
Kellen, Yurdumuzun akarsu ve göllerinde de yaşayan bir sazan balığı türüdür.
Kepekleme, İlik balığına İznik' te verilen isimdir. İlik balığı kepeğin buğusunda pişirildiğinden dolayı bu isimle anılır.
Kepenez (Beledi), Tatlısu kefali.
Kırmızı havuzbalığı, Çin'de ve Japonya'da üretilen türleri vardır.
Kızılgöz, Kızılgöz Balığı, Tatlısularda yaşayan bir tür kemikli balık.
Kızılkanat, Eti lezzetli, fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir.
Kocaağız, (Sis balığı), Fırat ve Dicle nehirlerinde yaygındır.  
Koi sazanı,
Kolyoz balığı, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşayan eti lezzetli bir balık.
Küçük kayabalığı, 

Levkit balığı, Karadeniz'in doğu ve batısıyla Trakya'daki nehirler ve bu nehirlerin denizle karışımı acısu bölgelerinde yaşar.
Levrek, Beyaz ve lezzetli eti taze olarak tüketilir. Olta avcıları için de değerli bir balıktır.

Lota, Tatlı suda yaşayan gelincik balığı.

Mahsi, Aynalı sazana Güneydoğu'da verilen ad, Yabancı demek anlamındadır.
Mini inci balığı, (Noktalı incibalığı), Karadeniz, Trakya ve Marmara'daki akarsularda yaygındır.
Morina, (Büyük Mersin Balığı, bilimsel Adı, Huso huso). Godus cinsi balıkların genel adıdır. Tatlı su balıklarının en büyüğü olarak bilinir. Eti yoğun, hafif tadı, düşük yağ içeriğiyle ünlü bir balıktır. Sonbaharda nehirlerin iç ve üst kısımlarına yumurtlamak için girerler. İlkbahar sonu, taşlık ve çalıların üstüne yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrular denize doğru giderler.

Pullu Sazan, (Asıl sazan), Sportif avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurt ve diğer hayvanlarla beslenir. 

Sardalya, Rusya'nın Abrau Gölü'nde bulunmuştur. Ülkemizde Ulubat ve İznik Gölünde de yaşamaktadır.  Ringa/Tirsi türünden eti lezzetli bir balık.
Sarı Hani, Tatlı su levreğine yakın oval gövdeli, kemikli bir balık. Sarı sazan,
Sazan, Kefele, Kasna, Bekir, Mahsi sazangillerden balıklardır.
Siraz, Ahlat yöresinde Gocut balığı denir.
Siyah sazan, (Çamur Sazanı). Eti lezzetli olup kumlu sularda yaşar. 
Som, Kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, irice bir balık.
Somon, (Salmo salar), Anavatanı Kuzey Amerika'dır.

Sudak, Salya, (Lucioperca lucioperca), Tatlı suda yaşayan beyaz etli bir balık, Alman levreği. 

Şaput, Fırat ve Dicle ırmaklarında yaşayan yayınbalığına verilen ad.
Şebbot balığı,  Mezopotamyada karaburun sazan balığına verilen ad.


Tahta balığı, Sazangillerden eti lezzetli bir balık.
Taranga, Bir tür tatlı su balığı. Halk dilinde Tatlısu levreğine verilen ad. Rumca adı Perki olup, Bargam, Kalinos olarak da bilinir.
Taşaltı balığı, Eti gevrek ve lezzetli, kuvvetli akan dere ve ırmaklarda, taşlar arasında yaşar.
Taş ısıran balığı,
Tatlısu kefali,
Trakya levreği, Eti lezzetli bir balık.
Turna balığı, Tatlısu balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır.

Yayın, Akarsu ve göllerde yaşayan, eti lezzetli, balıkların en büyüğü ve en uzun yaşayan cinsidir. Halk arasında ve yöreye göre Gelebicin, Galyanos, Gılyanus,Yılanus, Kelebek, Atbalığı, (Su aygırı), Karabalık, Ağzıbüyük olarak bilinir.
Yılan balığı,

Yer ölçmeye yarar düğümlü ip ...

Gez,
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip.
Yapı işlerinde kullanılan çekül'e de gez denir. 

Gez sözcüğünün diğer anlamları;
Arşın, endaze, 
Kirman ya da tengerek adı verilen yün bükme aracının çubuk kısmı.
Ayakkabıların köselesinde açılan dikiş yeri. 
Dokumada kullanılan bir çeşit motif. 
Bir yaşında keçi, oğlak. 
Çukur. 


Dokunmakta olan bez, kilim vb. şeyleri gergin tutmaya yarayan, ve dokunan tarafa takılan iki ucu sivri ağaç. 
Tahta evlerde kapı pervazlarını birbirine geçirmek için uçlarına açılan oluk. kun, kirişe geçen ucundaki kertik. 
Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik.
Ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve doğru nişan almaya yarayan kertik. 
Defa, kere, kez.
Kerpiç yapılarda iki kerpiç arasındaki aralık. 
Bel, geçit. 
Sıra dağların uzayıp giden sırtları.

İsviçre'de bir kent ...

Nyon,
İsviçre, (CH).


Lat. Confoederatio Helvetica,(İsviçre Konfederasyonu).
Kızılhaç İsviçre'de kurulmuştur.
Konfederasyon 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyettir.

Alplerle ünlü ülkenin komşuları; 
Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Lihtenştayn. 


İsviçre yıllarca barışın simgesi olmuştur. Ülke 1815 yılından bu yana uluslararası bir savaşa girmemiştir. Hatta 2002 yılına kadar Birleşmiş Milletler'e üye olmamıştır. 1 Ağustos 1291 tarihinde İsviçre Ulusal Günü kutlanır. 

İsviçre'de Almanca, Fransızca, İtalyanca Romanşça olmak üzere dört dil konuşulur. En çok Almanca konuşulmasına karşın ortak bir dil olarak konuşulmamaktadır.


Başkent, 
Bern,


Önemli şehirleri,
Basel, Biel-Bienne,

Cenevre, Chur.
Fribourg.
Köniz, 
Lozan, Lugano, Luzern.
Neuchâtel, Nyon.
Sion, St. Gallen,
Thun,
Uster
Vernier,
Winterthur.
Zürich, (Ekonomik merkez).

Yurdumuzun tatlı sularında yaşayan bir sazan balığı türü ...

Eğrez,
Çapak,
Kababurun,
Aynalı,
Kanbur, 

Aynalı Sazan,
(Cyprinus Carpio), 
Asıl sazan, 
Bıyıklı sazan, 


Karaburun sazan (Şebbot).
Ot sazanı, Sarı sazan, 
Aynalı sazan, 
Kefele, 
Bekir, 
Kasna, 
Pullu balık, 
Mahsi, Aynalı sazana Güneydoğu'da verilen ad, yabancı demektir, 
Gocut balık,  Eğrez balığına Ahlat İlçesinde verilen ad.


Geleneksel Moğol çadırı ...


Ger, 
Gher, 
Yurt,
Geleneksel Moğol çadırı.
Moğol geleneksel çadırı, Ger. 
Çadırın çatı direkleri ve duvarları yuvarlak biçimli ve karaçamdan yapılmış ahşap çerçeveye geçirilmiş beyaz dayanıklı su geçirmez, ulusal desenlerle süslenmiş örtü ile kaplıdır. Dikmeler, sütunlar, çatı direkleri, her  tarafı yuvarlak şekildedir. Bu beyaz renkli rahat çadırlar yaz aylarında serin ve kış aylarında sıcak olan su geçirmez türdendir. 
Çadırın kalın kumaş bezleri arasına pamuk konarak izolasyon sağlanmıştır.

Yabani armut, Ahlat ..

Gak, 
Ahlat, (Rumca). 
Ahlat,
(Lat. Pyrus elaeagnifolia ). 
Armut, 
Yabani armut. 
Dağ armudu, (Pirus piraster). 
Yaban armudu. 
Çakal armudu,   
Ahlat, Gülgiller (Rosaceae) familyasındandır.

Ağaç formunda, beyaz çiçekli, meyveleri olgunlaştıktan sonra yenen yabani bir armut ağacıdır. 

Doğada kendiliğinden yetişen Ahlat faydalı bir meyve olup yurdumuzun hemen hemen her yöresinde yetişen ufak boylu bir ağaçtır. Yaklaşık olarak 5 – 6 metreye kadar boylanabilirler. Dikenli dalları vardır. Ahlat kazık köke sahiptir. Nisan ayında beyaz çiçekler açar. Çiçekli ağacı sanki geline benzer ve harika bir görüntüsü vardır.  Eylül-ekim aylarında olgunlaşan meyveleri 3 – 4 cm çapında ve kısa saplıdır. Meyveler olgunlaşmadan önce açık yeşil, olgunlaştıktan sonra kahverengi bir renk alır . Meyvesinin buruk bir tadı vardır . Olgun meyveleri taze olarak yendiği gibi turşusu da yapılmaktadır. Ahlat turşusu çok bilinir.

Ayrıca ağacına elma, armut, badem gibi kültür çeşitleri aşılanabilir. Halk arasında ahlat meyvesi ishale iyi geldiği bilinir. Meyve olarak yenir, tadı buruk ama nefisdir. Çiçekleri arıların bal kaynağıdır.Ürik asidin tuzu ya da esteri ...

Ürat,  
Fr. urate,  İng. urate.
Sidik asidi tuzu.
Ürik asidin tuzu ya da esteri.
Ürik asidin anyon, ester veya tuz formu.
Ürik asit.
Ürik asit tuzu.


Kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda, böcekler gibi azotlu boşaltım maddesidir.

Ürik asit,
Moleküler ağırlığı 168g/mol, olan karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen'den oluşan organik bir bileşiktir. Ürik asit, Ksantin oksidazın, oksipürünleri oksitlemesi ile oluşur. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ