Gögüs kafesini oluşturan eğri kemiklerden her biri ...

Eğe,
Kaburga,
Kosta, Costae (Kaburgalar)
Osmanlıca, dıh.
Kaburga kemiği,
Gögüs kafesini oluşturan eğri kemiklerden her biri.
Latince costa,  İng. rib, Alm. rippen, Frn.câte.

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her birine verilen ad.

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her birine, kaburga denir. Göğüs kafesini oluştururlar ve sağlı sollu 12 çifttir. Göğüs kemikleri toplam 25 adettir.
Göğüs kafesi, karın boşluğundan bir diyafram aracılığıyla ayrılır.
Kemiklerden oluşan, eklemlerle bağlanan güçlü destek yapıya iskelet denir. Yetişkin bir insanda büyüklük ve şekil bakımından farklı olan uzun kemikler,  kısa kemikler ve yassı kemiklerden oluşan 206 kemikli iskelet meydana gelir. Uzun kemikler kol ve bacaklarda, kısa kemikler omurga, el ve ayaklarda, yassı kemikler kafatası ve göğüs kafesinde bulunur. Boyun ile karın arasında yer alan bedenin üst bölümü gögüs kafesini oluşturur. İskeletimiz Kafatası, Omurga, Gögüs kafesi, Kollar ve bacaklardan oluşan dört bölümdür. Omur denilen  33 kısa kemiğin birbirleri üzerinde dizilmesiyle omurgayı oluşmuştur.  Kaburga kemikleri ile göğüs kemikleri göğüs kafesini oluşturur. Akciğerleri ve kalbi koruyan gögüs kafesi nefes alıp vermemize yardımcı olur. Beynimizi koruyan ise kafatasıdır.


Eğe kelimesinin diğer anlamları;

Maden, tahta ve benzeri malzemelerin pürüzlerini düzeltmek, yontmak, perdahlamak için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç.
Çakı, bıçak vb. eşyaların ağızlarını keskinletmek için kullanılan bir araç.
Kağnıda kanatları bağlayan tahtalar. (Aksaray -Niğde yöresinde) 

Motor ve kayık içinde bulunan bölme tahtaları.
Kayığın iç iskeletini oluşturan ağaçlar.  

Kuka ipliğinden boncuk ve pul ile örülen oya.
Kazanda pişirilmiş kaburga yemeği. 
Göğüs kafesini oluşturan kemik, 
Kısmet, nasip, pay.  

Gerçek güzellik ...

Tokalon,
To Kalon.
Gerçek güzellik.
To Kalon sözcüğü, Yunanca güzellik anlamına gelir.
Gerçekten nedir jellylike.
Yunanlı filozof da sormuş aynı şekilde Grekçe, 'ti esti to Kalon' ? Halbuki görelim ve gördükçe güzele yaklaşalım diye güzeli yarattı Yaradan. Güzellik varlıklarda ve olaylarda değil, onlara yansıyan idealar alemindedir. Ünlü Halk Şairimiz Aşık Veysel Şatıroğlunun dediği gibi; Güzelliğin on par'e etmez. Bu bendeki aşk olmasa.

Güzellik, (Fr. beauté ),
Görme ve işitme duyuları aracılığıyla, hoşumuza giden ve bizde hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütün.
Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.
Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde anlamındadır.

Grekçe olan to kalon sözcüğü, güzellik gerçek güzellik, anlamında kullanılmıştır. Türkçede güzel sözcüğünün kullanımına benzer, iyi, hoş gibi manalar verilmiştir. Eskinin meşhur güzellik kremi, Tokalon markası. Günümüze kadar gelmiştir.

Güzellik kavramına duyusal açıdan bakıldığında, mutlak ve öz olarak düşünceler özleminde, Tanrı katındadır. O güzellik her zaman ve her yerde geçerli olan mutlak güzelliklerdir. Zaman ve mekan dışındadır.

Estetik, Sanat felsefesi ya da güzellik felsefesidir. Dolayısıyla estetiğin en temel kavram, güzelliktir. Güzellik, çağdan çağa, toplumdan topluma ve insandan insana, hattâ insanın yaşına, mesleğine, içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik duruma göre değişen bir değerdir. Zaten insan gerçek bir dünyada kendi koyduğu, yaygın kabul gören değerleriyle yaşar.
Estetiğin temel kavramı güzelliktir ve amaca bağlı değildir. Duyusal faaliyetlerimizin güzelle ilgili kısmını inceleyen sanat veya güzellik felsefesine estetik denir.

Osmanlıca öğretim ve eğitim sistemine verilen ad ...

Maarif,
Maarif (Arapça, معارف ).
Öğretim ve eğitim sistemi.
Eğitim bilimi. 
Bilimler. 
Kültür. 
Tahsil ile elde edilen ilim, malumat, bilgi.
İnsan gelişiminin düzenli, bilinçli olarak yönetilişi ve etkilenişi.


Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idare ve temine çalışan bakanlık.
Millî Eğitim Bakanlığı.
Marifetler. 
Maruflar. 
Kültürler.
Bilgi ve kültür.
Meharet. 
Üstadlık. 
Hüner.

"Yeşilsazan" da denilen bir tatlı su balığı ...

Kadife,
Kadife balığı, (Tinca vulgaris),
Yeşil sazan, 
Latince Tinca tinca.
İng. tench, Frn. tanche, Alm. Schleie.


Kiliz balığı,
Karabalık, 
Çamurcuk, 
Doktor balığı, 
Sümüklü balık, 

Sazangiller (Cyprinidae) familyasından, ülkemiz tatlı sularında yaşayan bir türdür. Vücudu oldukça kalın ve elips şeklinde, 20-70 cm. boyunda, yüzgeçleri yuvarlak ve sazanda olduğu gibi iki bıyıklı bir balıktır. Vücut içine gömülü ufak pulları olup derisi kaygandır. Bu kaygan sıvıdan dolayı sümüklü balık da denir. Gözleri kırmızı ve ufaktır. Kemikli balıklardan olan bu ürkek balığın eti lezzetsiz, kılçığı çok ve sindirilmesi kolay değildir. Dibi çamurlu göller ve derelerde yaşar. Balığın yan tarafları koyu kahverengi ve vücudu yeşilimsi,  kahve veya parlak yeşilimsi sarıdır. Tipik sazan özelliklerini gösterir. Farklı olarak vücudunu kaplayan kaygan sıvının gerçekte kuvvetli antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliliğiyle diğer balıkları tedavi eder ki bu nedenle doktor balık denir.

Yurdumuzun tatlı sularında yaşayan bir balık ...

Acıbalık, 
(Rhodeus Seiceus Amarus). 
İlik balığı, 
Gördek, 
Lipari.
Trakya, Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. 

Yurdumuzun tatlı sularında yaşayan diğer balıklar;
Afanyus, (Aphanius), 
Froti, Barbus Barbus,
Ponwa,
İmsirak,
Kersine.
Ak levrek, 
Perki, 
Ankara Çamur balığı, 
Aynalı Sazan (Cyprinus Carpio),

Bodur yayın, 
Büyükbaş kayabalığı, 

Cağana, Tatlısu yengeci.
Cüce sazan (Heterandria formosa),
Çamur sazanı (Siyah sazan da denir.)
Çapak balığı, 
(Bodur Çapak, Ak Çapak), 
Çapak balığına Çapaki de denir. 
Çılpık, Bir çeşit tatlı su balığı.

Çıplak sazan, 
Deri sazanı da denir.
Dere pisisi, 
Çim sazanı, (Amur). 
Çim sazanına ot sazanı da denir.
Çörüş balığı, 
Dağ alabalığı, 
Dere alabalığı, 
Dere kayabalığı, 


Eğrez 
(Egrez) balığı, 
Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi'nde yaşar. Yöresel adı Köçet balığıdır. Esassen çim sazanıdır.
Gocut balığı, 
Sazan balığına Ahlat ilçesinde verilen ad.

Gökkuşağı alabalık,
Göl alabalığı,
Gördek, 
(Fr. Bouviere commune). 
Gümüş,  
Havuz balığı, (Carassius carassius), 
Horozbina (çıplak ve pulsuz derisi yapışkan bir sıvıyla kaplıdır).
İlik balığı (İznik'te Kepekleme denir), 
İnci balığı, 
İsrail sazanı (Carassius Gibelio).
Kadife Balığı (Yeşil Sazan). 
Kambur sazan, 
Siyah Seritli Sazan (Limia nigrofasciata). 
Karaburun sazan, Karaburun, (Mezopotamya'da Şebbot Balığı). 
Karakeçi (Lat. Barbus fluviatilis, İng, Barbel). 
Karaman,
Kayabalığı,
Kefele 
(Bekir, Kasna). 
Kellen, 
Kepenez (Beledi), 
Kızılgöz, 
Kızılgöz Balığı, 
Kızılkanat, 
Kocaağız, (Sis balığı), 
Koi sazanı,
Kolyoz balığı, 
Levkit balığı, 
Levrek, 
Lota, 
Mahsi,
Morina (Büyük Mersin Balığı, Huso huso), 
Pullu Sazan, 
Sardalya, 
Sarı Hani, 
Sazan, Kefele, Kasna, Bekir, Mahsi sazangillerden balıklardır.
Siraz, Ahlat yöresinde Gocut balığı denir.
Siyah sazan, (Çamur Sazanı). 
Som, 
Somon, (Salmo salar), Anavatanı Kuzey Amerika'dır.
Sudak, Salya 
(Lucioperca lucioperca), 
Şaput, Fırat ve Dicle ırmaklarında yaşayan yayınbalığına verilen ad.
Şebbot balığı, Mezopotamyada karaburun sazan balığına verilen ad.
Tahta balığı,
Taranga (Rumca adı Perki olup, Bargam, Kalinos olarak da bilinir).
Taşaltı balığı, 
Taş ısıran balığı,
Tatlısu kefali,
Trakya levreği, 
Turna balığı, 
Yılan balığı,

Yayın, 
Yayın balığı, 
Akarsu ve göllerde yaşayan, eti lezzetli, balıkların en büyüğü ve en uzun yaşayan cinsidir. 
Halk arasında ve yöreye göre Gelebicin, Galyanos, Gılyanus, Yılanus, Kelebek, Atbalığı, Su aygırı, Karabalık, Ağzı büyük, Şaput olarak da bilinir.

Yer ölçmeye yarar düğümlü ip ...

Gez,
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip.
Yapı işlerinde kullanılan çekül'e de gez denir. 

Gez sözcüğünün diğer anlamları;
Arşın, endaze, 
Kirman ya da tengerek adı verilen yün bükme aracının çubuk kısmı.
Ayakkabıların köselesinde açılan dikiş yeri. 
Dokumada kullanılan bir çeşit motif. 
Bir yaşında keçi, oğlak. 
Çukur. 


Dokunmakta olan bez, kilim vb. şeyleri gergin tutmaya yarayan, ve dokunan tarafa takılan iki ucu sivri ağaç. 
Tahta evlerde kapı pervazlarını birbirine geçirmek için uçlarına açılan oluk. kun, kirişe geçen ucundaki kertik. 
Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik.
Ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve doğru nişan almaya yarayan kertik. 
Defa, kere, kez.
Kerpiç yapılarda iki kerpiç arasındaki aralık. 
Bel, geçit. 
Sıra dağların uzayıp giden sırtları.

İsviçre'de bir kent ...Nyon,
İsviçre, (CH).


Lat. Confoederatio Helvetica,
İsviçre Konfederasyonu.

Kızılhaç İsviçre'de kurulmuştur.
Konfederasyon 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyettir.

Alplerle ünlü ülkenin komşuları;
Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Lihtenştayn.

İsviçre yıllarca barışın simgesi olmuştur. Ülke 1815 yılından bu yana uluslararası bir savaşa girmemiştir. Hatta 2002 yılına kadar Birleşmiş Milletlere üye olmamıştır. 1 Ağustos 1291 tarihinde İsviçre Ulusal Günü kutlanır.

İsviçre'de Almanca, Fransızca, İtalyanca Romanşça olmak üzere dört dil konuşulur. En çok Almanca konuşulmasına karşın ortak bir dil olarak konuşulmamaktadır.
Önemli şehirleri,
Başkent; Bern,
Basel, Biel-Bienne,
Cenevre, Chur. 
Fribourg. 
Köniz, 
Lozan, Lugano, Luzern.
Neuchâtel, Nyon.
Sion, St. Gallen,
Thun,
Uster
Vernier,
Winterthur.
Zürich, (Ekonomik merkez).

Yurdumuzun tatlı sularında yaşayan bir sazan balığı türü ...

Eğrez,  
Gocut balık, Eğrez balığına Ahlat İlçesinde verilen ad.
Çapak,  
Kababurun,  
Aynalı,  
Kanbur,      

Aynalı Sazan,  (Cyprinus Carpio),    
Asıl sazan,   
Bıyıklı sazan,         
Karaburun sazan (Şebbot).  
Ot sazanı, 
Sarı sazan,   
Aynalı sazan,   
Kefele,   
Bekir,   
Kasna, Pullu balık,   
Mahsi, 
Aynalı sazana Güneydoğu'da verilen ad, yabancı demektir,   

Geleneksel Moğol çadırı ...

Ger, 
Gher,
Yurt,
Geleneksel Moğol çadırı.
Moğol geleneksel çadırı, Ger.
Çadırın çatı direkleri ve duvarları yuvarlak biçimli ve karaçamdan yapılmış ahşap çerçeveye geçirilmiş beyaz dayanıklı su geçirmez, ulusal desenlerle süslenmiş örtü ile kaplıdır. 

Dikmeler, sütunlar, çatı direkleri, her tarafı yuvarlak şekildedir. Bu beyaz renkli rahat çadırlar yaz aylarında serin ve kış aylarında sıcak olan su geçirmez türdendir. Çadırın kalın kumaş bezleri arasına pamuk konarak izolasyon sağlanmıştır.

Yabani armut, Ahlat ..

Gak, 
Ahlat, 
Rumca Ahlat,
(Lat. Pyrus elaeagnifolia ).
Armut,
Yabani armut.
Dağ armudu, (Pirus piraster).
Yaban armudu.
Çakal armudu,
Ahlat, Gülgiller (Rosaceae) familyasındandır.


Ağaç formunda, beyaz çiçekli, meyveleri olgunlaştıktan sonra yenen yabani bir armut ağacıdır. Doğada kendiliğinden yetişen Ahlat faydalı bir meyve olup yurdumuzun hemen hemen her yöresinde yetişen ufak boylu bir ağaçtır. Yaklaşık olarak 5 – 6 metreye kadar boylanabilirler. Dikenli dalları vardır. Ahlat kazık köke sahiptir. Nisan ayında beyaz çiçekler açar. 

Çiçekli ağacı sanki geline benzer ve harika bir görüntüsü vardır. Eylül-ekim aylarında olgunlaşan meyveleri 3 – 4 cm çapında ve kısa saplıdır.  Meyveler olgunlaşmadan önce açık yeşildir. Olgunlaştıktan sonra kahverengi bir renk alır . Meyvesinin buruk bir tadı vardır . Olgun meyveleri taze olarak yendiği gibi turşusu da yapılır. Ahlat turşusu çok bilinir. Ayrıca ağacına elma, armut, badem gibi kültür çeşitleri aşılanabilir. Meyve olarak yenir, tadı buruk ama nefisdir. Çiçekleri arıların bal kaynağıdır.Ürik asidin tuzu ya da esteri ...

Ürat,
Fr. urate,
İng. urate.
Sidik asidi tuzu.
Ürik asidin tuzu ya da esteri.
Ürik asidin anyon, ester veya tuz formu.

Ürik asit,
Moleküler ağırlığı 168g/mol, olan karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen'den oluşan organik bir bileşiktir. Ürik asit, Ksantin oksidazın, oksipürünleri oksitlemesi ile oluşur. 
Ürat bir ürik asit tuzudur.

Kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda, böcekler gibi azotlu boşaltım maddesidir.Japon edebiyatına özgü bir şiir türü ...

Renga,
Renku,
Haiku,
Japon şiiri türü.
Japon edebiyatına özgü bir şiir türü.
Japon şiirinin nazım şekillerinden biri.
Renga, klasik Japon şiirinin nazım şekillerinden birisi olup başlangıcı bin yıl öncesine dayanır. Renga Hei ve Muromaçi dönemleri arasında Japonya'da gelişip yayınlanmış bir ortak şiir olup eski çağlardan beri geçerli olan bir şiir türüdür. 


XIII. yy. da kuralları oturmuş bir şiir formudur. Renga, iki veya daha fazla şairin katılımıyla, genelde ilk bent 5–7–5 ve ikinci bent 7–7 nin birbirini takip ederek oluşturduğu zincir şiirdir. Bu ciddi zincir şiir yazma geleneği Renga ya da Ushin Renga olarak adlandırılmıştır.

Japon zincir şiir geleneği ve türleri genel olarak Renku (birbirine zincirli dizeler) olarak adlandırılmaktadır. Japonya’da klasik renga belli bir gruba hitap eder. Renga renkuya göre daha uzun olup, aristokrat düşünce yapısına sahip olanların ilgi alanındadır. Japon saray yaşantısını aktaran, antik edebiyatın tersine günlük olayları, tarihi ve orta sınıf yaşamının sıradan sahnelerine değinen Renku ise kısa olup demokratik olan grupların sevdiği türdür.

Bir başka Japon şiir türü ise Haiku'dur. 

Haiku üç dizeden oluşan bir Japon şiir türüdür. Japonca eğlenceli mısra anlamına gelen Haiku, bugün tüm dünyada meşhur olan geleneksel bir Japon şiir türü olmuştur. 
Dünyanın en kısa şiir türüdür.
Haiku şiir türü için lütfen  bakınız.

Osmanlı donanmasında kullanılmış yelkenli bir savaş gemisi ...

Kuka,

Yelkenli bir savaş gemisi,
Osmanlı donanmasında kullanılmış yelkenli bir savaş gemisi.
Çektiri türünden büyük bir savaş gemisidir. 
Kuka; Büyük bir yelkenli, savaş gemisi. 
Osmanlı donanmasında kullanılmış diğer savaş gemileri;
Kalyon, (İt. galion); Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü. 


Ağrıpar; Büyük bir tekne. Savaş gemisi olmaktan çok nakliye gemisi. 
Aktarma; Donanmaya refakat eden nehir gemilerindendir. Tuna nehrinde hizmet eder.
At Gemileri; Hayvanların nakliyesinde kullanılan dört kürekli at gemisi. Küçük bir mavna.
Ateş Gemisi; Yangında tulumbacıları ve tulumbalarını nakliyesinde kullanılmıştır.
Barça (İt. barza); Eskiden Orta Çağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi. 
Baştarde; Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden, büyük ve kürekli savaş gemisi.
Borazan Gemileri; Tuna nehrinde zahire ve odun nakliyesinde kullanılan üç ambarlı gemiler.
Brik (Fr. brick); İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemidir. 
Brolik; Sığ yerlere girebilen yedi savaşcı levent bulunan hafif donanma gemisi.
Burtun(Şilep); Yük gemisi. Büyük bir yelkenli, kalyon çeşidinden bir savaş gemisi. 
Celiyye; Kızıldeniz'de ve nehirlerde hayvanlar için kullanılan nakliye ve hafif donanma gemisi. 
Çamlıca; Tuna’da işleyen kürekli, nakliye gemilerinden.
Çekeleve; Yelkenli bir gemi.
Çekelve: İki direkli, büyük yük gemilerindendi. 

Çektiri; Yelkenli ve kürekle de yol alan savaş gemisi.
Çifte Kayığı; Bir çeşit nehir kayığı. 
Fırkateyn(İng. Fregate); Üç direkli yelkenli savaş gemisi. 
Filuka; Yelkenle yürütülen güvertesiz kayıklardır.
Filika, Feluka; Küçük kayık, Sandal, filika.
Firkate; Kürekle yürütülen yelkenli bir savaş gemisi.
Funda Kayığı; Fundaları taşıyan kayıklardır. 


Gambot (İng. gun-boat); Topçeker savaş gemisi.
Geç; Nakliyede kullanılan iki direkli gemi .
Gırab; Uzun, başı sivri ve keskin bir ağır donanma gemisi.
Göke; Kalyon tipinde bir savaş gemisi.
Gurab; Büyük, iki direkli, bir yelkenli savaş gemisi.
İşkampavye; Tuna gemilerinden olup, hafif donanmaya için kürekli bir haberci gemisi. 
Kadırga, (Rumca); 
Harp gemilesi, vurucu gücü teşkil eden savaş gemisi. 
Kali; Açık denizlerde kullanılan çektiri türünden bir savaş gemisi. 
Kalite, (İng. Galliot, galley); Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir küçük savaş gemisi. 
Kalyata; (
Tuna donanmasında da kullanılmışKürekle yürütülen çektiri türünden bir gemi. 
Kalyon, (İt. galion); Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü. 
Kancabaş; Nehirlere girebilen ve hafif bir tekne.
Karaka; Ana güverteden başka iki alt güvertesinde de top bataryası bulunan kalyon.
Karamürsel; Marmara Denizinde işleyen, çektiri türünden küçük bir marmara kayığı, teknesi.
Kapak (Kaypak); 
Denizaltılara karşı özel olarak silahlandırılan bir çeşit küçük savaş gemisidir. 
Kosova; Kalyon tipi bir savaş gemisi.
Kuka; 
Büyük bir yelkenli, savaş gemisi. 
Kütük; Sığ sularda nakliye işlerinde kullanılan, tek kürekli ve yelkenli gemidir.
Mahmudiye; Osmanlı Donanmasına ait kalyon tipi savaş gemisi.
Mavna (İng. barge); Gemilere ve kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük teknedir. 
Melekse; Çoruh nehri kenarında yapılan küçük yelkenli bir gemi.
Menzil Kayığı; Haberleşmede kullanılan bir kayık.
Midilli; Magdeburg sınıfı hafif kruvazör.
Palaşkerme; Hafif yelkenli bir filika tipinde bir tür savaş gemisi.
Pergende; Kürekli ve yelkenli çekdiri türünden bir savaş gemisi.
Şahtur; Hafif donanma gemilerindendir. Fırat nehrinde eşya nakli içinde kullanılırdı.
Şayka, Çayka, Sajka(Macarca); Karadenizde, ırmak kıyılarında kullanılan altı düz, harp gemisi.
Şehtiye (
Şitye); Büyükleri üç, küçükleri iki direkli olan, 200 kadar mürettebatı olan gemi.
Şolope; İki direğinde iki küçük düz yelken (sübye) bulunan ambarsız ve yelkensiz bir gemi. 
Taş Gemileri; Büyük inşaatlarda kereste ve taş naklinde kullanılan gemi.
Tonbaz; Güvertesiz, kürekleri bulunan ve derelerde kullanılan altı düz bir yelkenli gemi.
Top Gemileri; At ve taş gemileri gibi top nakliyesinde kullanılan gemiler.
Uçurma; Süratli bir kayık olup kürekli, hafif donanma gemisi. 
Uskuna; Kabasorta ve sübye denen düz yelkeni bulunan iki direkli bir gemidir. 
Üç Ambarlı; Kalyon sınıfının en büyüklerinden olan harp gemisi.
Üstüaçık; 
Tuna donanmasında nakliye işlerinde kullanılan, kürekli bir savaş gemisi.
Varna Beş Çiftesi; Hafif donanmadan sayılan beş çifte kürekli süratli bir kayık.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ