Bol, sık, gür ...

Gümrah, (Farsça).
Aşırı derecede büyümüş,
Deli dolu, gür akan (su). 
Yüksek, kuvvetli (ses). 
Uzun, sık ve dalgalı (saç).
 Yolunu şaşırmış. 
Doğru yoldan sapmış.
Bol, gür.

Dizgin, gem ...

Ligam, (Farsça),
Dizgin,
Gem,
Yular,
Kayış,
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış.
Gem,
Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç.
Atın ağzına takılan alet,
Gem kelimesi için anlamlar;


İnsan ve hayvanda alt ve üst dudağın birleştiği yerde meydana gelen çatlak, yara.
Yokuş aşağı inen kağnı arabalarının hızını azaltmak için tekerinin önüne konan ağaç.

Ekin demetlerini bağlamaya yarayan uzun buğday sapı.
Harman yeri,
Döven,
Bayat,
Kuvvet,

Kaynak: http://www.bulmacabil.com/

Onama ...

Tasdik,
Uygun bulma,
Tasvip, Tasvib (Osmanlıca).
Münasib görmek. 
Uygun ve doğru bulmak.
Aşağı indirmek.
Onamak işi, uygun bulma, tasvip.
Tasdik etme, beğenme, doğru bulma, uygun bulma, onama, 
Tasvip etmek uy­gun bulmak, doğru bulmak.  
Benzer, uygun, lâyık, yakışır, yaraşır. 
Razı olma, resmi izi,
Kabul,
İzin,

Sayrılık ...

Hastalık,
Sayrılık, ( İng. disease, Alm. krankheit, Fr. Maladie, Fr. Morbus, Fr. Mal. Maraz, dâ, sû ).
Aşırı düşkünlük, tutku.
Maraz,
Tutku,
Sayruluk,
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin bozulması durumu, hastalık, maraz, esenlik karşıtı.
Aşırı düşkünlük, tutku.
Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu.  
Çeşitli dış etkenlerin etkisi sonucu bedenin bir bölümü ya da tamamında doğal işleyişin bozulması durumu
Ruh sağlığının bozulması durumu. 
Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, sayrılık, maraz, rahatsızlık, 
Halk dilinde, 
İllet, 
Kem, 
Morbus, 
Toga.
Maraz,

Hırvatistan ile Bosna-Hersek' in sınırını çizen ırmak ...

Una,
Bosna-Hersek' in başlıca nehirleri;

Una,
Sana,
Drina,
Sava, 

Neretva.

Bosna ve Mostar Köprüsü'nün altından akan Neretva'dır.

Una nehri,
Bosna-Hersek’in kuzey-batısındaki Una nehri Hırvatistan’da doğuyor, 4 km kadar aktıktan sonra Bosna-Hersek’e ulaşıyor.

Uzunluğu 207 km dir. Daha sonra, Sava nehrine dökülüyor. Una, göz kamaştırıcı kanyonlara ve şelalelere sahip, tertemiz, zümrüt renkli bir nehir. Rafting yarışları için de çok uygun.

Una nehri üzerindeki Bihaç şehri, rafting tutkunlarının, yamaç paraşütçülerinin, dalgıçların, avcıların ve balıkçıların gözdesidir.

Hurma, incir gibi bazı meyve ağaçlarının erkeğinden dişisine yapılan aşı ...

Lakah,
Hurma, incir gibi bazı meyve ağaçlarının erkeğinden dişisine yapılan aşı.
Hurma ve incir gibi bazı meyve ağaçlarının erkeğinden dişisine yetiştirilmesi şart olan aşı. 
Hurmagiller familyasına Nahliye denir.   

Üsteleme, Ayak direme ...

İnat,
Ayak direme,
Musir, 
Ayak direyen,
Farsça musir, مصر,
Israrcı, ısrar eden.
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim,
Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme.
Israr, inat.
İltizam.
Taannüt,
Direnim,
Direnme, ayak direme, inat etme.


İnat kelimesinin diğer anlamı;
Bostan dolaplarında suyun düşüş yönüne karşı çakılan kazıklara destek olarak konulan ağaç.
Musir (Farsça), 
Zengin. 
Gani.
Kir kimse.

Ayak direyen...

Musir, 
İnat, Ayak direme.
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim.
Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme.
Israr, inat .
İltizam,
Taannüt,

Yanılgı...

Hata, (Arapça), ( İng. error, Fr. erreur ).
Yanlış, 
Kusur,
Yanılgı,
Yanılma,
İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı.
Aksaklık,
Başarısızlık,
 

Toplanma, birleşim ...

İnikat, (Eski dilde, Arapça).
İnikad, 
Akdetme. 
Bağlanma.
Toplanma, birleşim.
Haşir, 
İçtima, İcma, Cem, Ceman.
Anlaşma, kararlaştırma.
İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
Kurulma.
Toplanma.
Hukukta, Bir sözleşmenin kurulması;  Akdin oluşması; sözleşme bağıtlanması. 

Birleşmiş olma durumu, birlik ...

Ünite, 
(Fr. Unité, İng. unit),
Birlik,
Birim. 
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
Bölünmezliği içeren yalın bütün.
Birlik, birleşmiş olma durumu. 
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. 
Dersin bölümlerinden her biri.

Bir görevi, işi sürekli olarak yapmak üzere oluşturulmuş birlik.
Bir ders programının ya da bir ders kitabının başlıca bölümlerine verilen ad. 
Öğretmenin gözetim ve denetimi altında öğrencilere belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak birtakım bilgi, beceri ve anlayışlar kazandırmayı öngören, belli bir konu ya da sorun çevresinde düzenlenmiş olup türlü etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan ayrıntılı ders planı.

Çeşitli malzemenin ya da ayrı cinsten nesnelerin bir araya getirildiği üç boyutlu yapıt, birleştirme ...

Asamblaj, (Fr. assemblage).
Birleştirme.
Toplama, 
Toplama, gelme, birikme, birleştirme anlamlarına gelen, Fransızcadan dilimize geçmiş olan bir kelime. 
Çeşitli malzemenin ya da ayrı cinsten nesnelerin bir araya getirildiği üç boyutlu yapıt.
Doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılan bir  sözcük.
Heykel sanatında 1950'li yıllardan bu yana, özellikle ABD'de uygulanan, üç boyutlu kolaj olan asamblajın kökeni kübizmdir. Asamblajın mucidi hiç tartışmasız, Gitar (1912) adlı heykeliyle kısıtlayıcı geleneksel tekniklerden kopan Picasso'dur. 

Asamblaj iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanıldığı düşünülsede fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsar. Sanatta asamblaj bir tekniktir, üslup değildir.

Asamblaj'ın kökeninde iki temel amaç yatmaktadır; bunlardan biri, gerçeği sanat ürününe doğrudan katmak, öteki geleneksel olmayan zengin malzeme türlerini değerlendirmektir. Bu persfektifde 1912'den bu yana Boccioni, Picasso ya da Archipenko gibi sanatçılar çeşitli malzemeden oluşmuş konstrüksiyonlar ile çalışılan eserlerle bu amaçlara yönelmişlerdir.

Küçük su testisi ...

Gungula,
Şerbik,
Sebuçe,
Küçük su testisi, 
çömlek,
Küçük Testi, (Alm. Krügelchen, Krüglein, Frn. petit test).
Batça, Bodurcuk, Bance, Bandi,
Eldesti,
Löklökü,
Temeta,
Bodiç, Bodurcuk, Bandil,
Dodurcuk,
Kumkuma,
Miren,


Boduç, Ağaç veya topraktan yapılmış küçük testi.

Giysilerde sırtı örten büyük ve devrik yaka ...

Eğindirik,
Eğindirlik,
Osmanlıca, اگيندريك 
Eğin, sırt, arka demek.
Eğin kelimesinden türetilmiştir.
 
Giysilerde sırtı örten büyük ve devrik yaka.
Giysilerin arka yakasının kirlenmemesi ve yıpranmaması için kullanılan büyük ve devrik yakaeğindirik
Çabuk eskimemesi için elbise ve gömlek yakalarına konan astar.

Kirlenmemesi ve eskimemesi için giysi ve gömleklerin arka yakasına iğreti olarak konan küçük kumaş parçası.

Eğidirik kelimesinin başka bir anlamı, Piraplazmoz hastalığı'dır.

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da faaliyette olan bir volkan ...


Tungurahua,
Tungurahua volkanı,
Quechua dilinde tunguri -(gırtlak) rahua-(ateş) Ateş Gırtlağı anlamındadır.

Ekvador'un başkenti Quito'ya 135 kilometre uzaklıktadır. 

Amazon Bölgesi'nde yer alan 5 bin metreyi aşkın yüksekliğe sahip, Banos kentinde bulunan Tungurahua yanardağ belirli aralıklarla faaliyete geçerek kül ve lav püskürterek çevreye korku saçmaktadır.

Nepal' de tanrıça olarak seçilen kız çocuğuna verilen ad ...

Kumari, 
Bakire anlamında yaşayan Tanrıça.
Nepal dendiğinde insanın aklına ilk gelen şüphesiz Everest tepesi, dünyanın çatısı yani Himalayalardır. Bundan başka inanışlarındaki farklılıklar dikkat çeker. Bu inanışlardan birisi de Nepal’i kötülüklerden koruduğuna, bereket ve iyi şans getirdiğine inanılan Kumari, Budist ailelerin küçük kız çocukları arasından seçiliyor.

Kumari’nin seçilmesinden aralarında kraliyet astroloğunun da bulunduğu beş kişilik bir Budist rahipler konseyi sorumlu. 

Aranılan temel özellikler arasında, adayın çok sağlıklı olması, bedeninden hiç kan akmamış olması, ciddi bir hastalık geçirmemiş olması ve dişlerinden herhangi birini kaybetmemiş olması gibi maddeler var.  Mükemmelliyetini kanıtlayan 32 testi geçen çocuk, Nepal dilinde bakire anlamına gelen Kumari olarak seçiliyor ve yılda 13 kez dışarı çıkmak üzere tapınakta yaşamaya başlıyor.

Kumari olabilmek için çocukların banyan ağacı gibi bir bedene sahip olmaları, renginde ve yumuşak tenli olmaları ve daha önce kanlarının hiç akıtılmamış olması gerekiyor. Adet gördüğü yaşa dek Tanrıça olarak kalan Kumari, bu dönemden sonra yenisi seçilmek üzere ailesine geri veriliyor.

Yüzlerce tanrı ve tanrıçanın gündelik yaşamın içinde yer aldığı Nepal'de yaşayan tanrıça yani Kumari geleneği 17. yüzyıla dayanıyor. Geleneğin kaynağına dair farklı inanışlar olsa da pratikte 3-4 yaşlarında, Buda'nın geldiği kasttan, belli karakter ve fiziksel özelliklere sahip küçük kızlar arasından seçiliyor ve ergenliğe erişene kadar tanrıça olarak görev yapıyor. 

Kumari adayının sakin ve korkusuz bir karaktere sahip olması ve Kral’ın burcu ile uyumlu bir burçtan gelmesi gerekiyor.

Rahipler bir aday üzerinde karara vardıktan sonra, seçilen küçük kızı bu kez çok daha zorlu bir sınav beklemektedir. Eğer aday, tanrıça Taleju’nun tüm özelliklerine sahipse, Dashain Bayramı sırasında kendisinden, Taleju tapınağında kesilmiş 108 buffalo ve keçinin mumlarla aydınlatılmış kesik başları ve çevresinde dans eden maskeli adamların arasından hiç bir korku belirtisi göstermeden yürüyüp gitmesi beklenir.

Rivayet şöyle anlatılıyor. 
Efsanevi zamanlarda Nepal’in Kralı Javaprakash Malla Katmandu’daki sarayında oturup, tripasa adlı bir zar oyunu oynarken kırmızı bir yılan yavaşca yanına yaklaşır. Oyundan başını kaldıran kral karşısında inanılmaz güzellikte bir kadın görür. Teninin parıltısı, gözlerinin siyahı, göğüslerinin yuvarlaklığı krala kendi karısını unutturur ve karşısındaki kadına karşı hissettiği şehvet duygularının önüne geçemez. Ancak karşısındaki Hindu ana tanrıça, kraliyetin ve devletin koruyucusu Taleju Bhawani’dir ve kralın düşüncelerini okumuştur.

Taleju, kralı düşünceleri nedeni ile lanetler ve bir daha kendisine asla gözükmeyeceğini söyler. Kendisine tapması için bundan sonra sarayından çıkarak aşağı kasttan bakire bir kıza gitmesi gerekmektedir kralın. Taleju o kızın bedeninde enkarne olacak, yeniden dünyaya gelecektir. Gerçekten de bugün dahi Nepal Kralı Indra Jatra Bayramı sırasında sarayından çıkarak gidip Kumari’nin ayaklarını öper.
 


Kaynak: http://mavilimon.blogspot.com

Boynun arkası ...

Ense, (İng. neck, Fr. Nuque, Fr. Cervix, Yunanca sberkos).
Boynun arkası,
Süksün,
Art, arka.

Ense, diğer anlamları;
Koyunlarda kuyruk. 
Makat, kıç.
Yarı yanmış odun.

Gögüs kemiği arkasında bulunan iç salgıbezi...

Timüs,
Özden,
Timüs bezi, tiroid bezinin altında, göğüs boşluğunda ve soluk borusunun önünde bulunur. Bu bez insanın bağışıklık sisteminin merkezidir. Yani bütün bağışıklık sistemi buradan yönetilir.
Timüs bezi ne kadar çok titreşirse kişi o kadar sağlıklı ve bağışıklık sistemi sağlam olur. 

Anadolu’da ağıt yakan kadınların göğüslerine vurduklarına hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bu refleks kaynaklı basit bir el hareketi değildir. Bu beynin otomatik gerçekleştirdiği bir davranıştır.
Kişi göğsüne vururken Timüs bezini titreştirir.  Bu sayede üzüntü kaynaklı bağışıklıkta meydana gelen direnç azalmasının önüne geçmeye çalışır. Bu bez ne kadar sıklıkla titreştirilirse kişi o kadar genç ve sağlıklı yaşar ayrıca geç yaşlanır. Sizde parmaklarınızla göğsünüzün ortasına yapacağınız küçük vuruşlarla timüs bezini titreştirebilirsiniz.

Yada daha basit bir yolu kullanırsınız. "Kahkaha" atabilirsiniz. Çünkü kahkaha da göğüs kafesini oynattığı için bu bezi harekete geçirir. Hani yıllar geçerde aradan bir arkadaşımıza rastlarız neşeli halleriyle tanıdığımız bu insanı görünce "hiç değişmemişsin, ne gamsızsın..." deriz ya, işte timüs bezinin gücü. Sonuç olarak kahkaha bağışıklık sistemini güçlendirir ve sizi genç tutar.
 
Mutluluk bir seçimdir. Mutsuzluğumuz kadere, şansızlığa ve talihsizliğe inancımız ölçüsündedir. Mutlu duyguların hissedilmesinde hormonların rolü büyük.Bedenimizde o hormonları salgılayan salgı bezlerinden minicik ama çok güçlü bir salgı bezi var: timus.

Timus uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır.Çünkü timus aktive olduğunda bedenin kimyasının değişimine neden olur. Bu değişiklik sinir sistemini sakinleştirir ve beyin fonksiyonları nı hızlandırır. Bu da kişide rahatlama duygusu yaratır.

Avustralyalı Nobel ödüllü kanser araştırmacısı Sir Mac Farlane Burnet timus bezinin aktif hale getirilmesiyle insan bedeninin kendisini kanserden koruyabilme yeteneğine sahip olacağını savunuyordu.

Çocuklarda iri olan timus ergenlik döneminde bir ceviz kadar irileşiyor. Ama yas ilerledikçe bir bezelye tanesi kadar küçülüyor, yaşlılıkta ise tamamen köreliyor. Ama bazı insanlarda ileri yaslarda bile hala ceviz büyüklüğünü koruması, bilimin henüz çözemediği alanlardan biri.

Timusun sağlığımız üzerindeki önemli yararlarından biri de T hücrelerini üretiyor olması. T hücreleri denilen lenfositler bedene zarar verebilecek zararlı hücreleri yok ederler. Bu küçük T hücrelerine yaşamımızı borçluyuz. AIDS gibi bağışıklık sistemini çökerten hastalıkların ölümcül olması T hücrelerinin haberleşme hatlarını öncelikle kesmelerinden kaynaklanıyor.

Timus göğüs kafesinin üst kısmının tam arkasında, göğsün tam ortasında yer alıyor.

Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir tür ince kumaş ...

Krep, 
(Fr. crêpe).
Viskon, 
Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir çeşit ince kumaş
Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir tür ince kumaş.

Pamuklu krep kumaşlar, yüksek bükümlü ipliklerden krep örgülerde dokunan hafif gramajlı kumaşlardır. Krep görünümü, bezayağı örgüyle, ters yönde yüksek büküm verilmiş atkı ve çözgü iplikleri kullanarak ve kumaşı yüksek oranda çektirerek elde edilir. 

Çekme sırasında iplikler büküm yönünde kıvrılarak düzensiz bir yüzey görünümü oluştururlar. Krep kumaşlar genellikle top boyanırlar, ancak baskı da yapılabilir.

Pamuk tipi %100 viskon ipliğinden ya da %50 viskon/ %50 polyester kamgarn ipliklerden krep kumaşlar dokunmaktadır. 

Pamuk tipi viskon iplikten dokunan kreplere baskı yapılarak, bu kumaşlar elbiselik olarak kullanılmaktadırlar. 

Kamgarn ipliklerden dokunan krepler ise, eteklik, döpiyeslik ve elbiselik olarak kullanılırlar.  


Krep kelimesinin diğer anlamları;
Yumurta, süt, un ile tavada kızartılarak yapılan, küçük yuvarlak tatlı veya tuzlu yiyecek.
Bıyık, sakal, kaş yapmak için özel olarak hazırlanmış kıllar.

Hastalık nöbeti ...

Akse,
(Fr. accès).
Hastalık nöbeti, kriz.
Kriz, 
Çor (Halk dilinde). 
Dert,
Hastalık nöbeti (İng. Fit). 
Epidemi,
Göyük,

Havale (Nöbet), Vücut kaslarının ani ve şiddetli olarak kasılması sonucu ortaya çıkan duruma havale denir. Büyüklerde havale çoğunlukla sara nöbetleri sırasında görülür. Küçük çocuklarda görülen havale, sinir sisteminin değişik nedenler karşısında göstermiş olduğu bir tepkidir.

Finansal kiralama ...


Leasing,
Finansal kiralama,
Finansal kiralama, bir banka kredisi, faktoring ya da mortgage gibi bir finansman işidir.
Bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir. 

Leasing işleminde malın mülkiyeti leasing şirketine ait olup kullanım hakları leasing yapan firmaya aittir. Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir.

Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.  Leasingde sözleşme ve teminatlar resim, harç ve vergiden muaftır ve malın amortismanını müşteri kullanır.


Katır yavrusu ...


Gıncırak,
Halk arasında  Eğridir ve köyleri, Isparta Sütçüler ve köyleri civarında verilen isim.
Kısrakla eşeğin çiftleşmesinden doğan katır sıpası. 


Katır, (İng. Mule),
Katır, Equus mulus.
Katır kendi başına bir tür olmayıp dişi at ile erkek eşeğin çiftleşmesi sonucu doğan bir hayvandır. Katır eşekten büyük olup, eşekten ve attan daha dayanıklıdır. At ile eşeğin kromozom sayıları farklı olduğundan katırlar genelde kısırdır.Ancak çok nadir de olsa bazen katırlar yavru doğurabiliyor. 

Ülkemizde ve Dünyada eski zamanlardan beri iş hayvanı olarak yetiştirilmekte olan katır hala kırsal kesimde rağbet gören bir iş hayvanıdır. Uzun kulakları eşeğe çekmiştir. Erkek at ile dişi eşek çiftleşirse bardo denilen yine melez bir tür ortaya çıkar. Sadece erkek eşek ile dişi atın çiftleşmesi sonucu doğan yavrulara katır denir.  Dış görünüş olarak katır dişi veya erkek görünümünde olabilmektedir. 

Bardo, Katır,
(Equus hinnus) 
Fr. bardot,  İng. hinny, 
Aygır ile dişi eşek çiftleşmesinden üretilen hayvan. 

Tek-parmaklılar (Perissodactyla) takımının atgiller (Equidae) familyasından bir memeli türü. Aygır ve dişi eşeğin birleşmesinden meydana gelmiş bir melezdir. Erkekleri kısırdır. Bacaklarına oranla iri vücutlu olup kuyruğu çalı gibidir.


Doğurması imkansız olan bir katır doğum yapabilir. Katırların doğurmalarını imkansız kılan kromozom sayılarıdır. Katır, at ve eşek kırması.  Atın kromozom sayısı 64, eşeğin 62, katırın ise 63 ve 63 tek sayı olduğu için katırlar üremiyor. Çok nadir rastlanan olay deyimlere bile girmiş. Pek çok ülkede imkansız birşeyi anlatmak için "Eğer katır doğurursa..” deyimi kullanılır.

Kayıtlara göre 1527 yılından bu güne yalnızca 60 katır doğurduğu tespit edilmiş.Yöresel olarak katır yavrusuna, Gıncırak ismi verilir.

Yunan mitolojisinde Tanrıların kralı ...

Zeus,
(Jüpiter), Roma mitolojisinde verilen isim.
Antik Yunan mitolojisinde baş tanrı, Göklerin egemeni.
Zeus Tanrıların kralıdır. O Olimpos'ta altın tahtında oturur. 
Zeus'un kuşu kartal, ağacı meşedir. Tapınağı, Dodona'da.
Yunan tanrılarının en kudretlisi.   
Tanrıça Hera, Zeus'un karısıdır. Hera, Hades, Poseidon onun kardeşleridir. 
Athena, Apollon, Artemis, Ares ve Dionysos ise çocuklarıdır.

Yunan Mitolojisinde Diğer Tanrılar;
Adonis, Afrodit'in oğlu. Mitolojide güzelliği ile meşhur bir delikanlıdır.    
Agamemnon, Yunan mitolojisinde Miken kralı, Sparta Kralı Menelaos'un büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) savaşına götüren kumandan.   
Agathodaimon, Eski Yunan aile inançlarında toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısıdır.    
AiasTroya savaşının iki kahramanının adı. Büyük Ayaks Salamis Kralı Telamon'un oğludur.  Aigeus, (Eegeus), Atina Kralı Theseus'un babası. Theseus Minotauros'a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize Ege Denizi dendi.  
Akheron, (Akheront), Antik mitolojide yer altı dünyasının, cehennemin ırmağı. 
Adonis, Afrodit'in oğlu. Mitolojide güzelliği ile meşhur bir delikanlıdır.    
Agamemnon, Yunan mitolojisinde Miken kralı, Sparta Kralı Menelaos'un büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) savaşına götüren kumandan.   
Agathodaimon, Eski Yunan aile inançlarında toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısıdır.    
Aias, Troya savaşının iki kahramanının adı. Büyük Ayaks Salamis Kralı Telamon'un oğludur.  Aigeus, (Eegeus), Atina Kralı Theseus'un babası. Theseus Minotauros'a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize Ege Denizi dendi.  
Akheron, (Akheront), Antik mitolojide yer altı dünyasının, cehennemin ırmağı. Aynı zamanda Akherus bataklığından çıkan ve İonia (Yunan) denizine dökülen katranlı bir nehre de verilen addır.  
Akhilleus, (Achilles),  
Peleus ile Tethys'in oğlu. Annesi Tethys onu yara almaz kılmak için, topuğundan tutarak Styks ırmağına daldırdı. Bu sebepten kahramanın, suya batmamış olan topuğundan başka, hiçbir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi. Homeros'a göre Akhilleus Yunanların en büyük kahramanıdır.
Akteon, (Aktaion, Aktaeon), Aristeos ile Kadmos'un kızı Autonoe'nin oğludur. Yunan mitolojisinde ünlü bir avcıdır.   
Alkestis, (Alceste), Apias ile Anaksibia'nın kızı ve Kral Admestos'un karısı.   
Alkyone, (Halkyone), Rüzgarların Tanrısı (Ailos - Eole)'nin kızı ve Keyk'ın karısı.   
Amaltheia, Zeus'u sütüyle beslemiş olan keçi.
AmazonlarAmazonlar, mitoloji kahramanlarına denk savaşçı kadınlardır. Eski Anadolu'nun kuzeydoğusunda Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşadıkları düşünülür. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar, müstakil bir devlet kurmuş, Thermodon (Terme Çayı) kıyısında Themiskyra şehrinde bir kraliçenin idaresi altında yaşarlarmış. Herakles ve Theseus Amazonlarla savaşmışlardı. Truva savaşı sırasında amazon kadınları Truvalılar'ın tarafında savaşmış ve savaşta kraliçeleri Penthesileia ise Akhilleus tarafından öldürülmüş.
AmbrosiaEski Yunanlara göre Olympos Tanrılarının yiyeceği. Mitolojiye göre, baldan tatlı ve güzel kokulu olan bu gıdadan yiyenler ölümsüzlük kazanıyorlardı.
AmphitriteDenizler Tanrısı Poseidon'un karısı. Okeanos'la deniz Tanrılarından olan Nereus'un kızı. Poseidon - Amphitrite evliliğinden bir çok deniz perisi, yarı at yarı insan Triton doğdu.
AnankeEski mitolojide Zaruret, Zorunluluk ve Kader Tanrıçası. Oprhic kültü, başlangıcına dek nadiren tapılan bir Tanrıçaydı. İnsan şeklinde olduğu düşünülmüştür. Romalılar ona Necessitas demişler.
AndromakheThebae Campus bölgesinin prensi Eetion'un kızı, Hector'un karısı.
Antaios, (Anteos), Yunan mitolojisinde Libyalı dev, Poseidon ile Toprak Ana Gaia'nın oğlu.
Antenor, Troya Kralı Priam'ın arkadaşı. Yunanlarla gizlice anlaşmış olup Troya'ya ihanet ettiği söylenir.
Aphrodite, (Afrodit, Venüs), Aşk ve güzellik Tanrıçası. En güzel Tanrıça şüphesiz kızıl saçlı Afrodit'ti. Afrodit aşk Tanrıçası olup, insanların birbirlerine sevgi ile yaklaşması için üzerlerine aşk iksirini damlatan, çiçekleri ve ağaçları baharda rengarenk donatarak,doğayı canlandıran üretken bir Tanrıçadır. 
Apollon, (Phebus), Zeus ile Leto'nun (Latona) oğlu, Artemis'in kardeşi. Olimpos Tanrıları içinde güzel sanatlar ve gün ışığının Tanrısı olarak saygınlığını kazanır. 
Arakne, (Arachne), Lydya'lı güzel bir kız. Kendini, Tanrıça Athena'dan üstün gördüğü için örümceğe çevrildi.
Ares, (Mars), Savaş Tanrısı. Zeus ile Hera'nın oğlu. Homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir Tanrıdır. Yunanlılar Ares'i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. Romalılara göre Mars üstün, soylu ve hiç yenilmeyen bir Tanrıydı.
Argos, (Arg, Argus), Yunan mitolojisinde bir çok karakterin adı. 
  1. Argos - Her şeyi gören yüz gözlü dev. Hera için çalışırdı. 
  2. Argos - Friks kralının oğlu, Argo isimli gemiyi yapmış. 
  3. Argos - Odysseus'un köpeği.
  4. Argos - Zeus ile Niobe'nin oğlu. 
  5. Argos - Argolis bölgesinin baş şehri
Arethusa, Yunanistan'da akan Alpleis nehrinin perisi.
Ariadne, (Ariane), Yunan mitolojisinde Girit Kralı Minos ile Pasiphane'nin kızı. A
Artemis, (Diane), Av Tanrıçasıdır.  Zeus ile Leto'nun (Latona) kızı, Apollon'un kız kardeşi.
Asia, (Asie), Irmak Tanrısı.
Asklepios, (Esculope), Sağlık ve Hekimlik Tanrısı. Apollon'un oğludur.
Athena, (Minerva), Eski Yunanlara göre, Athena üretici zekanın ve adaletli savaşların Tanrıçasıdır. Bir adı da Pallas'tır.
Atlantis, (Atlantide), Batmış bir ülke. Eflatun'un (Platon'un) Kritias ve Tiamos adındaki eserlerinde anlattığına göre, denize gömülüp yok olmuş büyük bir ada.
Atlasİapetos ve Asie'nin (Klymene'nin) oğulları, Menoetios, Epimetheus ve Prometheus'un kardeşi. Pleione Hyas ile Hesperos'un babası. Homeros'a göre peri Calpso'nun da babasıdır. Titanların, Tanrılara karşı giriştikleri savaşa yenilince Atlas dünyayı, gök kubbeyi omuzlarında taşımak cezasına çarptırıldı.
Aurora, (Eos), Şafak Tanrıçası. Gül renkli parmaklara sahip, güzel ve gönül alıcı bir bakire. 

Daidalos, (Dedalos, Daidalos), Yunan mitolojisinde ünlü heykeltıraş, mimar ve ressam. Oğlu İkaros ile beraber Girit'te suni kanatlar takarak uçtuğu için, uçan ilk insan sayılmaktadır. Bu uçuş sırasında İkaros güneşe çok yaklaşır, kanatları erir ve denize düşüp boğulur. 
Daimon, (Daemon), Bu ad mitolojide dahi insanlara verilmiştir. Bu insanlar bulundurdukları ilahi kudretle insanların gözünde tanrılaşmışlardı.
Danae, Argos Kralı Akrisios'un kızı.
DanaosMısır kralı Belos'un iki oğlundan biri. Mısır'dan kovulmuş, elli kızını (Danaid'leri) da alıp oradan uzaklaşmıştı.
Daphne, Yunan mitolojisinde bir peri kızı. Nehir Tanrısının kızıdır. Apollon Daphne'ye aşık olur, Daphne ondan kaçarak Tanrılardan yardım ister ve defne ağacına çevrilir. Defne ağacı o zamandan Apollon'un adı ile birlikte anılır.
DaphnisSicilya'lı bir çoban. Çobanların şairi olarak kabul edilir. Hermes ve Sicilya perisinin oğludur.
Dardanos, Zeus'un oğlu. Troya kalesini o inşa etmiştir. Roma mitolojisine göre Dardanos İtalya kökenlidir. Çanakkale boğazı, eski adını Dardanos'dan aldı.
DeimosSavaş Tanrısı Ares'in yardımcısıdır. Deimos 'korku' anlamına gelir.
Delos, Apollon ve Artemis'in annesi Leto (Latona) onları Hera'dan koruyarak doğurabilmek için Delos adasına sığınır. Apollon ve Artemis Delos adasında doğar.
Demeter, Yunan mitolojisinde toprağın ve ürün verimliliğinin Tanrıçasıdır. Kronos ve Reiha'nın kızı, Zeus'un kız kardeşidir.
DeukalionPrometheus ile Klymene ya da Kelaeno'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası.
Diana, (Diane), Av Tanrıçasıdır. Artemis'in Latince adı. Zeus ile Leto'nun (Latona) kızı, Apollon'un kız kardeşidir.
DikeDoğanın ve Zamanların Tanrıçaları olan Hora'lardan biridir ve Adalet Sembolüdür. Horalar Zeus ile Themis'in kızlarıdır.
Dione, (Dibia), Yunan mitolojisinde Tanrıça. Uranos ve Gaia'nın kızıdır. Homeros'a göre Dione Zeus'un karısı olup Afrodit'i doğurmuştur.
Dionysos,  (Bakkhus), Şarabın ve Esrikliğin Tanrısı olarak kabul edilir. 
Dryad, (Hamadryad), Yunan mitolojisinde ağaç perileri.

Eakos, Yunan mitolojisinde Zeus ile peri kızı Egine'nin oğlu. Dindarlığı ile ün salmıştı. Telamon'un babasıdır.
Egeria, Romalıların Doğum Tanrıçası.
Eirene, (İrene), Doğanın ve Zamanların Tanrıçaları olan Hora'lardandır. Barış Sembolüdür. 
ElisEndymion'un kızı ile Poseidon'un oğlu. Ellis şehrine adını verdi.
EndymionYunan mitolojisinde Latmos dağında yatan güzel bir delikanlı.
Eolos, (Aiolos - Eole), Rüzgarların bekçisi. Eolia'da oturur.
Eos, (Aurora), Şafak. Hyperion ile Theia'nın kızı. Güneşle ayın kardeşi.
EratoDokuz ilham perisinden biri. Zeus ile Minemosyne'nin kızı. Aşk ve lirik şiir perisi.
ErebosKaranlık yeraltı dünyasının sembolü. Khaos ve Nyks (gece)'nin oğlu.
ErinyUranos'un kanından yaratılmış Kin ve Nefret Tanrıları.
Eunomia, Doğa ve Zamanların Tanrıçaları olan Hora'lardan biridir ve disiplin sembolüdür
EurosKlasik mitolojide ve edebiyatta Güneybatı Rüzgarı. Eos (Şafak) ile Astraeos'un oğlu.

Galateia, Güzel bir peri kızı. Tek gözlü dev Kyklop Polyphemos, ona aşık olmuştu.
GanymedesTroya kralı Toros'un çok güzel oğlu. Zeus, onu kaçırdı.
Gorgon, Yunan mitolojisinde saçları yılandan, korkunç bakışlı üç ifrite verilen ad. Gorgon'lar (Sthèno, Euryale ve Medusa) Phorkus ile Keto'nun kızlarıdır. Medusa ölümlü idi ve Perseus tarafından öldürüldü.
Grazia, (Graces), Letafet perilerinin Roma mitolojisindeki isimleri. Yunan mitolojisinde Kharit'ler olarak geçerler.
Gree, (Graiai), Yunan mitolojisinde üç ihtiyar kadın. Enyo, Peyhredo ve Dino.

Hades
Yeraltındaki ölüler ülkesinin Tanrısı. Zeus'un kardeşi, Kronos'la Rheia'nın oğullarındandır.
HarpyiYunan mitolojisinde Harpyi, Thaumas ile Elektra'nın kızlarıydı. Adları Aello, Akypete olan bu iki korkunç kız kardeşlerin Typhaon ile Poseidon'un kızları olduğu rivayet edilir.
Hebe, Gençlik Tanrıçası. Zeus ve Hera'nın kızı. Herakles Olimpos'a gelip Hera ile barıştıktan sonra Hebe ile evlenir.
Hekabe, (Hebuba, Hecuba), Troya kralı Priamos'un karısı ve Hector, Paris, Polyksena'nın annesi.
HekateBir Titan olan Perses ile Astreria'nın kızı. Artemis'in yardımcısı olan bir Tanrıça. 
HekatonkheirGaia ve Uranos'un elli başlı, yüz kollu oğulları. Kottos, Briareus ve Gyes (öfke, güç, dehşet).
Hektor, (Hector), Homeros'a göre, Troya kralı Priamos ve Hekabe'nin büyük oğludur. Troya'lıların büyük kahramanı sayılmaktadır. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
Helen, Yeryüzündeki en güzel kadın, Zeus ve Leda'nın kızı, Sparta Kralı Menelaos'un karısı. Troya savaşı Helen yüzünden çıkmıştır. Troya kralı Priamos'un oğlu Paris, Afrodit'in yardımıyla Sparta'ya gider, Helen'i kaçırır, prensi olduğu Troya şehrine geri döner. Sparta'lılara göre Helen bir Tanrıçaydı.
Helios, Titanlar Hyperion ile Theia'nın oğlu. Eos (Şafak) ile Selene (Ay)ın kardeşi. Güneş Tanrısı. Okeanos'un kızı deniz perilerinden Perseis ile evlendi ve Kirke, Aeetes, Pasiphae adlı çocukları oldu. Helios bazen Apollon'la karıştırılır.
HephaistosAteş ve Sanatkarlık Tanrısı. Bütün güzel kusursuz Tanrılar içinde en çirkinidir. 
Hera, (Junon), Zeus'un karısı ve kız kardeşi, Kronos ve Rheia'nın kızları. Kutsal hayvanları, inek ile tavus kuşunu sever (korur), şehri de Argos'dur.
Herakles, (Hercules), Zeus'un ve Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu, kuvvet Tanrısı. Klasik mitolojinin en ünlü kahramanıdır. Hades'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak. Bu görevlerin yanı sıra Herakles yüzlerce kahramanlıklar yapar.
Hermes, (Mercurius), Hermes Rüzgar Tanrısıdır, babası Zeus annesi ise yağmur perilerinden biri olan Maia'dır. Apollon'un ölümsüzler arasında en sevdiği Tanrı Hermes'tir.
Hesperid,(Hesperides), Yunan mitolojisine göre Zeus ile Themsi'nin ya da Atlas'ın, bazılarına göre ise Nyks'ın (gecenin) kızlarıdırlar. 
HesperosYunan mitolojisinde akşam yıldızı ve doğu ülkelerinin kralıdır. Atlas'ın oğludur. 
Hestia, (Vesta), Zeus'un kız kardeşi. Evin, yuvanın koruyucusu. Ocak Tanrıçası diye bilinirdi.
HoraHoralar, Yunan mitolojisine göre Doğanın ve Zamanların Tanrıçaları. Homeros, Hora'ları "göğün kapıcıları" diye tanımlıyor.
Hydra,
Yunan mitolojisinde dokuz başlı ejder. Lerna bataklığındaki yaşamıştır. Başları ölümsüzdür. Herakles tarafından öldürülmüştür.
Hymenaios, 
(Hymen - Ymene),Yunan mitolojisinde evlendirme Tanrısı. Apollon ve ilham perilerinden birinin oğludur.
HypnosYunan mitolojisinde Uyku Tanrısı. Nyks (gece) ile Erebos'un (karanlık) oğludur. Thanatos (ölüm) onun ikiz kardeşidir.

İanus, (Janus), Romalıların inancına göre İanus, evlerin kapılarını bekleyen bir Tanrıydı.
İapetosErkek Titan, Toprak ananın gökyüzü birleşmesinden doğmuştur
İlion, (İlios - Troya - Truva - Troya Şehri), Çanakkale Boğazı'nda, Anadolu yakınında sahilden yirmi beş kilometre içeride, bugün Hisarcık Höyüğü denilen yerde bulunan meşhur Troya kalesine verilen eski ad.
İlios, (Helios), Titanlar Hyperion ile Theia'nın oğlu. Eos (Şafak) ile Selene (Ay)ın kardeşi. Güneş Tanrısı. 
İlithyaZeus ile Hera'nın kızı. Doğum Tanrıçası.
İnakhosYunan mitolojisinde Argolis Kralı ve İo'nun babası. Poseidon, Argolis bölgesini kurutarak onu cezalandırmıştır.
İo, Yunan mitolojisinde Argolis Kralı ve nehir Tanrısı olan İnakhos'un kızı. İo'nun önceleri güzel bir kız olduğu bilinmektedir. 
İobakkhosDionysos'un çeşitli adlarından biri. Şarabın ve esrikliğin Tanrısı olarak kabul edilir.
İphigeneia,  Miken kralı Agamemnon'un kızı.
İra, Hera'nın adlarından biri. Zeus'un karısı ve kız kardeşi, Kronos ve Rheia'nın kızları. O aile ve evliliğin Tanrıçası kabul edilmiştir.
İraklisHerakles'in diğer adı.
İrene, (Eirene, İren), İrene, doğanın ve zamanların Tanrıçaları olan Hora'lardan biridir ve barış sembolüdür
İrisTanrılara haber ulaştırmakla görevlidir.  Thaumas ile Elektra'nın kızı. Müjdeli haber, ilahların ulağı.
İsmeneAntigone'nin karısı, Oidipus, ile Jokoste'nin kızı.
İuno (Yuno), Hera'nın adlarından biri. Zeus'un karısı ve kız kardeşi, Kronos ve Rheia'nın kızları. O aile ve evliliğin Tanrıçası kabul edilmiştir.

KadmosYunan mitolojisinde bir kahraman. Thebai Krallarından biri.
Kalipso, (Calypso), Homeros'a göre, deniz perisi. Atlas'ın kızı.
Kallisto, Lykaon'un kızı. Artemis'in arkadaşı.
KassandraTroya kralı Priamos ile Hekube'nin kızı.
Kentaur, (Kentavros),
 Yunan mitolojisinden vücutlarının yarısı insan, yarısı at olan iri cüsseli yaratıklardır. İksion evlatları olarak bilinmişler.
Kerberos(Tserber), Yunan mitolojisine göre, yeraltı ölüler diyarının kapısını bekleyen korkunç köpek. Üç başlı cehennem köpeği Kerberos, yeraltına gelenleri kuyruğunu sallayarak, okşayarak içeri alır, ama çıkmak isteyenler için de üç ağzını birden açarak, sipsivri ve kara dişlerini göstererek tehdit edip, yukarı çıkmasını önler. 
Keto, (Kete), Denizin kızı. Öz kardeşi olan Phorkys ile evlenmiş ve bu evlilikten Gree'ler, Gorgon'lar ve Hesperid'ler doğmuştur.
KeyksHalkyone'nin kocası. Eosphoros'un oğlu.
KhaosAntik evrim bilimine göre her şeyden, Tanrılardan ve canlılardan önce var olan sonsuz boşluk. Yunan mitolojisinde Khaos aslında tamamen bir boşluk sayılmaz.
Khimaira, Yunan mitolojisinde bir canavar. Haykırdığında ağzından alevler çıkarır.
KirkeYunan mitolojisinde büyücü kadın. Helios (Güneş) ile Okeanos'un kızı olan deniz perisi Perseis'in kızı. Aeetes, Pasiphae'in kardeşi. Homeros'un Odysseus destanında, güzel Kirke, Odysseus'un arkadaşlarına şarap içirerek domuza çevirir. Tanrı Hermes, Odysseus'un yardımına koşar ve ona bir ot vererek domuz olmasını engeller.
KlydonAitolia'da bir şehir.
KronosTitanların en küçüğü, Uranos (gökyüzü) ile Gaia (toprak ana) nın oğlu. Kronos zamanın sembolüdür. Romalıların mitolojisinde Kronos - Satürn'dür.
Kybele, Roma ve eski Anadolu mitolojisinde Tanrıların anası. 
KyklopYunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devler. Poseidon ile Amphitrite'nin oğulları.

Laokoon, Apollon mabedi rahibi. Troya'da rahiplik yaparmış. Antenor'un oğludur.
LapithThessalia'da yaşayan dev cüsseli insanlar.
LaraLauium ırmağının perisi. Zeus'un çapkınlıklarını Hera'ya ilettiği için Zeus onun dilini kesti ve yer altı dünyasına gönderdi.
LarvRoma inançlarına göre tehlikeli ve insanlara bela olan ruhlar. Anlatılanlara göre, Larv'lar ellerinde uğursuzluğun sembolü olan birer baykuş taşırlardı.
LedaEtolia kralı Thestios'un kızı. Sparta kralı Tyndaros'un karısı. Zeus ona aşık olur ve kuğu şeklinde ona görünür. Kastor, Polydeukes, Helen Leda'nın çocuklarıdır.
Lerna, (Lerne),Argolis ile Lakonia arasında bataklık kalan bir göl. Herakles'in ikinci görevi Lerna bataklığındaki ejderi yok etmekti. Bu ejder dokuz başlıdır, ortadaki başı ise ölümsüzdür. Herakles ejderi öldürmeyi başarır.
LethaeusEros'un başka bir adı.
LetoApollon ile Artemis'in anneleri.
LiberDionysos'un adlarından biri. Şarabın ve esrikliğin Tanrısı olarak kabul edilir.
Lita, (Lites), Yalvarma, yakarma, dua Tanrıçaları. Lita'lar Zeus'un kızlarıdır.
LotophagMitolojik bir halk. Troya dönüşünde Odysseus'un uğradığı efsanevi bir ülkenin insanları.
Lukifer, (Lucifer), Sabah yıldızı olan Phosphoros'un diğer adı.
Luna, Romalıların Ay Tanrıçasına verdikleri ad. Yunanlar ona Selene derler.
LyssaGecenin kızı. Hiddet ve kızgınlığı temsil eder.

Mars, Savaş Tanrısı Ares'e Romalıların verdikleri ad. Zeus ile Hera'nın oğlu. Homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir Tanrıdır.
Marsyas, Yunan mitolojisine göre Phyrgia'lı bir Satiros.
Medusa, Phorkos'un kızı olup üç Gorgon'dan biri. Medusa ölümlü idi ve Perseus tarafından öldürüldü.
Menelaos, Yunan mitolojisinde Sparta kralı. Agamemnon'un kardeşi; Helena'nın kocası.
MentorAlkimos'un oğlu. Odysseus'un dostu. Mentor ismi bilge emanetçi ve filozof olarak anılmaya başladı.
Merkur(Mercurius), Hermes'in Latince ismi. Hermes rüzgar Tanrısıdır, babası Zeus annesi ise yağmur perilerinden biri olan Maia'dır. Apollon'un ölümsüzler arasında en sevdiği Tanrı rüzgar Tanrısı olan Hermes'tir.
Midas, Phrigia'nın meşhur efsanevi kralı. Zenginliği ile meşhurdur. Bir rivayete göre, Midas müzik yarışmasında Apollon'a oy vermediği için Apollon onu cezalandırmış, kulaklarını eşek kulağına çevirmiş.
Minerva , (Minerve), Romalıların Athena'ya verdikleri isim. Eski Yunanlara göre, Athena üretici zekanın ve adaletli savaşların Tanrıçasıdır. Bir adı da Pallas'tır.
Minos, Girit Kralı. Zeus'un oğludur.
MinotaurosMinos'un çocuğu, insan vücutlu ve boğa başlı bir canavara verilen isim.
Mnemosyne, Yunan mitolojisinde Hafıza Tanrıçasıdır. Uranos ile Gaia'nın kızı.
MoirKader Tanrıçaları.
Morpheus, Yunan mitolojisinde rüya Tanrısı. Uyku Tanrısı olan Hypnos'un ve gecenin oğludur.
MusaYunan mitolojisinde müzik ve ilham perileri. İlk Musaların su perileri oldukları düşünülmektedir. Zeus ve Mnemosyne'nin kızlarıdır.

NaiadÇeşmelerin, kaynakların, derelerin Nymphe perilerine verilen ad. Çok güzel birer kız olan Naiad'lar da, insanlar gibi ölümlüler.
Narkissos, (Narciss - Narcissus), Yunan mitolojisinde güzel bir delikanlı. Nergis dediğimiz çiçeğe çevrildi.
Nektar, Tanrıların içkisi. Onlara ölümsüzlük kazandırır. Homeros'a göre nektar kırmızı şarabı andırır. Tatlı bir tadı ve hoş kokusu vardır.
NemesisGecenin kızı İntikam Tanrıçası.
Nereidler, Neresus ile Doris'in kızları olan deniz perilerine verilen ad.
NestorNeleos ile Khloris'in en genç oğlu. Herakles, onun on bir kardeşini öldürdü.Yalnız Nestor kurtuldu ve babasının yerine Pylos kralı oldu. Niobe - Lydia kralı Tantalos'un kızı.
Nymphe, Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, derelerde yaşadıkları sanılan peri kızları.

Odysseus, İthake kralı. Troya savaşında kumandan. Troya'lıları yenilgiye uğratan tahta atı icat etmiştir.
OidipusThebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu.
OkeanidOkeanos'un kızları. Kaynak, dere ve akarsu Tanrıçaları.
Okeanos, Bir Titan. Uranos (Gök) ile Gaia (Toprak) nın oğludur. Denizlerin sembolü olarak bilinmektedir.
OlymposYunan mitolojisinde Tanrıların yaşadığı dağdır.
OreadYunan mitolojisinde dağ perilerine verilen addır.
OrestesAgamemnon ile Klytemenestra'nın oğlu. İphigenia ve Elektranın kardeşi.
OrionYunan mitolojisinde Bolotia'nın ünlü kahramanı. Poseidon ile Euriale'nin oğlu. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vardı.
OrkosHades'in Latince adıdır. Yeraltındaki ölüler ülkesinin Tanrısı. Zeus'un kardeşi, Kronos'la Rheia'nın oğullarındandır.
OrpheusThrakia kralı Oiagros'un oğlu. Yunanlılar onu şarkıcı olarak tanırlar.
Orthia, Av Tanrıçası Artemis'in lakabı.

Palaimonİo'nun oğlu. Bir deniz Tanrısı. Gemicilerin hamisi ve koruyucusudur. 
Pallas, Zeka Tanrıçası Athena'nın bir diğer adı
Pan, Yunan mitolojisinde ormanların ve ovaların, çoban ve sürülerinin Tanrısı. Hermes'le Penolope'nin oğlu olduğu inancı yaygındır.
Panagea, Av Tanrıçası Artemis'in adlarından biri. Zeus ile Leto'nun (Latona) kızı, Apollon'un kız kardeşi. Av Tanrıçasıdır.
Panakeia, Sağlık Tanrıçası. Apollon'un oğlu Asklepios gibi hekimlikle uğraşır.
PandamanAteş ve Sanatkarlık Tanrısı Hephaistos'un bir diğer adı. Bütün güzel kusursuz Tanrılar içinde en çirkinidir.
Pandora, Yeryüzünde yaratılan ilk kadın. Pandora kabın kapağını açtığında oradan bütün dertler ve belalar çıktı ve insanları sonsuza kadar takip etmeye başladı. Kabın içinde bir de umut vardı. İnsanlar onun sayesinde yaşamaya devam ettiler.
PaphiaAphrodite'n isimlerinden biri.
Paris, (Aleksandros), Yunan mitolojisinde Troya kralı Priamos ile Hekabe'nin oğlu. 10 yıl sürecek Troya savaşında öldürülür.
ParnassosPoseidon ile Kleodora adlı bir peri kızının oğlu. Apollon'a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman.
Pataros, Apollon ile Ksanthos'un kızı olan Lykia'nın oğlu. Patara şehrine adını vermiştir.
PegasosEfsanevi kanatlı at. Perseus Okean'ın kaynağında Medusa'nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğdu. Pegasos Musa'ların atı ve sanatın sembolü olarak görülmüştür.
PeleusMeşhur kahraman Akhilleus'un babası. Phintie kralı.
Penelope, Odysseus'un karısı. Telemakhos'un annesi. Penelope sadakatin sembolüdür.
Penthesileia, Savaşçı kadın Amazonların kraliçesi. Ares ile Otreranın kızı.
PenthosKeder ve Istırap Tanrısı.
Persa, (Perseis), Thetys ile Okeanos'un kızı. Deniz perisi. Helios (Güneş) ile evliliğinden üç çocuğu oldu: Kirke, Aeetes, Pasiphae.
Perseus, Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olan oğlu.
Persophene, (Persephone), Zeus'un kızı ve yer altı dünyasının Tanrısı Hades'in karısı.
Phantosos, Uyku'nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir Tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.
PhobosAres'in yanından ayrılmayan arkadaşı. İnsana gelen korkunun simgesidir. Phobos dehşet  anlamına gelmektedir.
Pleiadlar, Atlas ile Pleione'nin yedi kızına verilen ad. Bu kızlar Tanrılar tarafından yıldızlara dönüştürüldüler.
Ploutos, Demeter ile İason'un oğlu. Zenginlik ve servet Tanrısı.
Pluton, Yer altı dünyasının ve cehennemin Tanrısı Hades'in Latince adı.
Podarkes,
Troya kralı Priamos'un diğer adı.
Poibos
Apollon'un adlarından biri.
PolydeukesYunan mitolojisinde kahraman. Kastor'un ikiz kardeşi. Ayrılmaz ikizler olarak Dioskur'lar adını da almışlar.
Pontos, Poseidon'un oğlu, Karadeniz'e adını vermişti.
Poseidon, (Neptün), Denizlerin, deniz canlılarının ve akarsuların Tanrısı. Zeus'un kardeşi.
Pothos, Aphrodite'n oğlu. Aşk arzusunun sembolüdür. Eros'un arkadaşıdır.
Priamos, Troya savaşları sırasında Troya şehrinin kralı idi. Elli oğlu ve çok sayıda kızı vardı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.
Prometheus, İlk insanı yaratmıştır. Titan İapetos ve deniz perisi Asie'nin oğludur. İnsanlara ateşi verdiği için Zeus tarafından cezalandırılmış ve Kafkas dağlarında bir kayada zincire vurulmuştur.
ProteusDeniz Tanrısı Poseidon ile Phenike'nin oğlu.
Psykhe, Ruh., Eros'un karısı. Ölümsüzlüğü kazanmış ve Olimpos'ta Tanrıların yanında yaşamaya başlamıştır.

Rheia, Bir Titanides. Gaia ve Uranos'un kızı.
Romulus ile RemusRoma mitojisinde ikiz kardeşler. Mars ile Rea Silvanın oğulları. Küçük yaşta Tiber nehrine bırakılan ikizler, dişi bir kurt tarafından bulunmuş, onun sütüyle beslenmişlerdi. Sonra onları Picus adında bir çoban keşfetmiş, evine götürüp besleyip büyütmüştü. Kardeşlerin kaderinde Roma şehrinin temelini koymak vardı. Büyüdükten sonra iki kardeş arasında şehri hangisinin kuracağı konusunda tartışma çıkmış ve bu tartışma Remus'un ölümüyle sonuçlanmıştı. Romulus Roma şehrinin kurucusu ve ilk kralı oldu.

SatyrYunan mitolojisinde ikinci derecede gelen Kır Tanrıları. İnsansız yerlerde yaşarlar. Sivri uzun kulaklı, boynuzlu, yassı burunlu, keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdeleri baştan aşağı kıllarla kaplı yaratıklardır. Silenler adı ile de tanınırlar.
Selen, Yunan mitolojisinde ay Tanrıçası.
Silenos, Kır Tanrıları Satyr'lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. 
Siren, Yunan mitolojisinde ölümsüz doğaüstü yaratıklar. İsimleri ve sayıları ile farklı görüşler ortaya atıldığından onların kaynağının halk inancı olduğu düşünülebilir.
SphinksYunan mitolojisinde kanatlı yaratık. Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi aslana, kanatları kartala benzeyen bir varlık.
Styks, (Styx), Yer altı dünyası ölüler diyarının nehri.

Tantalos, Yunan mitolojisinde Zeus ile Plouto'nun oğlu. Batı Anadolu'da Lydia kralı.
Tartaros, Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Ölülerin ruhları orada işkence görürlermiş. Tartaros'un ruhu vardı, canlıydı.
Telamon, Yunan mitolojisinde Büyük Ayaks'ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu.
Telemakhos, Odysseus'un Penelope'den olan oğlu. Odysseus'un dostu
Telephos, Yunan mitolojisinde Herakles'in oğlu.
TelkhinGüneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler.
TellusRomalıların Toprak Anaya (Gaia) verdikleri ad.
TethysOkeanos'un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi.
ThebaiBoiotia'lı Kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir.
ThebeKilikya'lı bir kahraman kadın. Adramys'in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi. Oidipus Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu idi.
TheiaGökyüzü (Uranos) ile Toprak ana (Gaia) nın kızı. Hyperion ile evlendi. Hyperion ile Theia'dan Güneş - Helios, Ay - Selene, Şafak - Eos doğdular.
Themis, Uranos ile Gaia'nın kızı. Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin Tanrıçası. Zeus ile evlenerek Hora'ları, Parka'ları ve Metis'i doğurdu.
TheseusYunanlıların en büyük kahramanlarından biri. Atina Kralı Aigeus'un oğludur.
ThrakiaAres'in, rüzgarların ve Orpheus'un yurdu. Thrakia kralı Oiagros'un oğludur.
Tiresias, Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena'yı çıplak gördüğü için gözleri Tanrıça tarafından kör edilmişti.
Titanides, (Titanidler), Titanlardan altı kız kardeşe verilen ad.
Titanlar, Uranos ile Gaia'nın oğulları. İlk Tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler.
TityosZeus ile Elara'nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera'nın korkusundan Elara'yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer'e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos'a yerin oğlu derler.
Triton, Poseidon ile Amphitrite'nin oğlu. Deniz Tanrısı. Belden yukarısı insan, belden aşağısı balık şeklinde, ayakları at ayağına benzermiş.
Troya, Bugünkü Hisarcık Höyüğünün bulunduğu yerde olan eski bir şehir.
TroilosTroya kralı Priamos ile Hekube'nin oğlu. 
Typhon, (Tayfun), Tartaros ile Gaia'nın oğlu olan korkunç bir ifrit. 

Ultioİntikam, Ether (Hava) ile Gaia (Yer)'nın kızı.
Urania, Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gök kubbesini idare ederlerdi.
UranosEn eski Tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.

Zefir, (Vorias), Kuzey rüzgar Tanrısı, poyraz. Astreos ile Aurora (Şafak) ın oğludur.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ