XVI. yüzyılda yılda yaşayan ve Bektaşi inancını dile getiren şiirleriyle tanınan halk ozanı ...

Seher Abdal,
Seher veya Seheri mahlaslarını kullanan şair.
XVI. veya XVII. yüzyılda yaşadığı tahmin ediliyor.
XVI. yüzyılda yılda yaşayan ve Bektaşi inancını dile getiren şiirleriyle tanınan halk ozanı.
Cönklerde ve mecmualarda çok sayıda şiiri yer alan Seher Abdal’ın bir de Helva vü Nan isimli mesnevisi vardır. Şiirlerinde aruz ve hece veznini kullanmıştır. Her iki usuldede başarılı olmuş. 
Şiirlerinde kuvvetli bir On İki İmam vurgusunu işlemiştir. Buda yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı Safevi rekabetinin devam ettiği dönemlere denk gelmektedir. Seher Abdal ise bir Alevi ozanıdır. Şiir tekniği oldukça iyidir.

Gerek aruz gerekse hecede başarılı bir şairdir. Nasır Hüsrev’in Saadetnamesini Türkçeye  tercüme etmiştir. Anadolunun önemli bir inanç merkezi olan Seyit Battal Gazi’ye bağlı bir Alevi ocağı olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ