Kamulaştırma...

İstimlak,
 
Kamulaştırma,
Arapça: istimlak.
Arağça, malik olmak anlamındaki milk, kelimesinden  türetilmiştir.
Bina, arazi, tesis vb.ni bir bedel karşılığı sahibinden alarak kamuya maletme.

Özel bir mülkiyete ait olan bir taşınmazın, devletin ya da kamusal bir kurumun mülkiyetine geçmesine verilen isimdir. Kamulaştırma Kanunu kapsamında istimlakın hangi durumlarda ve nasıl yapılacağı kanuni bir şekilde hükme bağlanmıştır.

2942 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere, bir idarenin kamu yararı düşüncesi ile gerçek ve hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, bedelinin peşin verilmesi şartıyla mal sahibinin rıza ve mavafakatına bakılmaksızın zor alımla mal edinmesidir.

İdarenin özel kişilere ait taşınır malların mülkiyetini, taşınmaz malların ise kullanma hakkını kamulaştırması işlemi.
Mülk sahibi olmak
Mülk satın almak
İstimlak etmek
Kamulaştırmak.
Özelleştirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ