Haksız işgal tazminatına verilen ad ...

Ecrimisil,
Haksız işgal tazminatı.
Ecrimisil kira değildir.

Devlet hazinesine ait bir taşınmazın gerçek veya tüzel kişilerce idarenin izni olmadan işgal edilerek kullanılması ve idarenin taşınmazın işgalden önceki ilk haline göre getireceği gelir temel alınarak istenen tazminata ecrimisil denir. Bir malın zilyetliğini, yetkili idarenin izni, sahibinin rızası olmadan eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere ise işgalci (Fuzuli şagil) denmektedir. Ecrimisil alındıktan sonra o taşınmazın işgaline ve kullanılmasına idarece izin verilmeyebilir.

Haksız işgal farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu durumlar, izinsiz inşaat yapmak, bir malı veya taşınmazı izinsiz kullanmak, kiraya verilen bir taşınmazda kira süresi sona ermesine rağmen akdi yenilemeden kullanmaya devam etmek şeklinde olabilir. 

Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağı hazırlanır. Ecrimisil idarece tespit edilirek komisyonca karara bağlanır.

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi, alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilerek tazminat alınır. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ