Oğuzların Üçok kolundan bir boy ...

Yıvalar,
Yıva-Iva, kelimesinin anlamı "derecesi hepsinden üstün" manasındadır. Selçuklular devrinde adı sık sık geçen boylardan biri de Yıvalardır. Büyük selçuklu Sultanı Melikşah (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ Yıvalardandır. 

Hemedan’ın batısında kalabalık biçimde yaşamışlardır.  Bu bölgedeki Berçemoğulları yıvalar boyundan gelmiştir. Halep çevresinde yaşayan Yaruk Beg Yıvalar boyundandır. Ayrıca Güney Azerbaycan’da yaşamış Kaçarlı-Yıva Oymağı, Yıvalar boyundandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir. Anamur civarına yerleşen bu boy büyük ve küçük yıvalar olarak tanınmıştır.

Oğuzlar;
Oğuzların büyük çoğunluğu Asya' da Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında yaşıyordu. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra bunlara "Türkmen" adı verilmiştir. 

Oğuz Han' ın Gün, Ay, Yıldız; Gök, Dağ ve Deniz adlarındaki altı oğlundan ve bu altı oğlun herbirinin dörder oğlundan oluşan 24 boydan meydana geldiği ve 24 boyun on ikisine Bozoklar, on ikisine de üçoklar denirdi.  Oğuzlara Araplar Guz, Ruslar Torki, Bizanslılar Uz, derlerdi.
 
Bozoklar;
Oğuz Han' ın Gün Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Şahin olan boylar;

Kayılar, Bayatlar, Alkaevliler, Karaevliler.
Oğuz Han' ın Ay Han adlı oğlundan türeyen  ve Armaları Kartal olan boylar;
Yazırlar, Dodurgalar, Döğerler, Yaparlılar. 
Oğuz Han' ın Yıldız Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Tavşancıl olan boylar; ;
 Avşarlar, Beğdililer, Kızıklar, Karkınlar.
 

Üçoklar;
Oğuz Han' ın Gök Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Sungur olan boylar; Bayındırlar, Peçenekler, Çavuldurlar, Çepniler.
Oğuz Han' ın Dağ Han adlı oğlundan türeyen  ve Armaları Uçkuş olan boylar;
Salurlar, Eymürler, Alayuntlular, Yüreğirler.
Oğuz Han' ın Deniz Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Çakır olan boylar;
İğdirler, Büğdüzler, Yıvalar ve Kınıklar.  

Bu boylardan, Kınık boyundan Selçukoğulları, Kayı boyundan Osmanoğulları gelmiştir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ