Hukukta önalım hakkına verilen ad ...


Önalım,
Şuf'a,  (Arapça).
Şüfa,
Şufa Hakkı,
Tapu sicili işlemlerinde kullanılan bir terim olup önalım hakkı olarak da bilinir. 
Önalım (Şuf'a) hakkı muhatabın hakkın konusu olan şeyi üçüncü bir kişiye satması halinde, hak sahibinin tek taraflı bir irade beyanı ile satım konusu malın mülkiyetinin öncelikle kendisine devrini talep etme yetkisi veren bir haktır.

Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan "öncelikle alım" hakkıdır. İki çeşit şufa vardır:
  1. Sözleşmeden doğan şufa hakkı
  2. Kanuni şufa hakkı (Tapuya şerh edilmez.)
Önalım (şuf'a) hakkının kullanma süresi, Tapuda satışın yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren bir ay, Öğrenilmemesi durumunda on yıldır. Bu sürenin geçirilmesi hak düşürürür.

Hisseli mülklerin satışında aynı mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların öncelikli satın alma hakkıdır.
Hissedarlık durumu meydana geldikten sonra hissedarlardan her biri kendi payını üçüncü bir kişiye sattıkları takdirde öteki hissedarlar yararına şufa hakkı doğar. Şufa hakkından feragat edilebilir. Bunun resmi şekilde yapılıp tapuya tescil edilmesi gereklidir (satın alma hakkını kullanmamak).
Paydaşlar arasında şufa hakkı kullanılamaz.
Taksimi yapılmış veya kat mülkiyetine geçilmiş taşınmazlarda şufa hakkı kullanılamaz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ