Pakistan'da darbe ile yönetimi ele geçiren general ...

Eyüp Han,
Ge­ne­ral Eyüp Han,
Muhammed Ayub Han.
(D. 14 Mayıs 1907 , Hazara, Rehana köyü - Ö. 20 Nisan 1974 , Rawalpindi).
Pakistanlı bir subay , politikacı ve başkan.
Pakistan' ın askeri tarihindeki en genç general ve mareşal.
Darbeyle iktidara gelen ilk Pakistan ordusu.

Pa­kis­tan’ da as­ker­le­rin si­ya­set üze­rin­de­ki be­lir­gin et­ki­le­ri ba­ğım­sız­lık­tan bir süre son­ra baş­la­dı. 1958 yılında darbe ya­pan Ge­ne­ral Eyüp Han 1969 yılına ka­dar yö­ne­ti­mi elin­de tut­tu. Ya­kın dos­tu Ge­ne­ral Yah­ya Han' a yönetimi hakkı olmamasına rağmen devretti. Yah­ya Han 1969 - 1971 yıl­la­rı ara­sın­da iktidarda kaldı. 1977 - 1988 yılları ara­sın­da da Ge­ne­ral Zi­ya ül Hak yö­ne­ti­mi ele ge­çir­di. 1999 yılında Ge­ne­ral Per­vez Mü­şer­ef as­ke­ri dar­bey­le iş başına gel­di.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ