Osmanlılar döneminde bir ilden diğerine geçen mallardan alınan vergi ...

Amediye,
Amediyye.
Farsça Amediye
Farsça, amediyye, gelme, gelişle ilgili anlamı olan  amedі' den türetilmiş. 
Osmanlı Devleti’ nde bir vilayete ülke içinden getirilen mallardan alınan bir nevi gümrük vergisi.
Nakledecekleri emtia ve eşya ve erzaktan alınan vergi.
Osmanlılar döneminde bir ilden diğerine geçen mallardan alınan vergi.

Reftiye; Osmanlı devletinde dışarıya satılan mallardan alınan gümrük vergisi.
Çiftresim; Osmanlı devletinde ekili topraklardan alınan ve adına Bennak da denilen bir vergi.
Mastariye; Osmanlı devletinde gümrüklerden alınan bir vergi türü.
Otlakiye; Osmanlıda devlet malı otlaklardan alınan vergi.
Haraç Vergisi: Gayri Müslim çiftçilerden beşte bir oranında ürün üzerinden toplanan vergidir. İspenç vergisi; İspenç, tarımla uğraşan Hristiyan reayadan toplanan vergidir. 

Mücerred; Osmanlı’da gelir veya toprağı olan bekar erkeklerden alınan vergi, mücerred ve evli erkeklerden alınan vergi ise bennak' dır.

Salariye; Osmanlı devletinde miri toprakları ekip, biçen köylülerin dirlik sahibine Öşür ve Öbür vergilerden ayrı olarak ürünün kırkta biri oranında ödedikleri vergi.

Duhan Resmi: bir tımarlı sipahinin toprağında konar göçeler orada kışladıkları zaman alınan vergidir. Eğer yazın gelirse yaylak vergisi alınır.

Baç; Farsça baj kelimesinin Arapça ve Türkçede aldığı şeklidir. Gazneli, Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlılarda vergi manasında kullanılmıştır. Bu vergi, pazarlarda, panayırlarda alınıp satılan hayvandan, her cins maldan, ithal edilen ve Osmanlı topraklarından transit olarak geçirilen mallardan alınan vergidir.

Cizye Vergisi: Gayri Müslimlerden askerlik (güvenlik) karşılığı toplanan vergidir.Cizye, çoğu yerde hane başına bir altın veya onun akça karşılığı alınırdı. 1691 yılından sonra kişi başına alınır oldu.

Kürekçi vergisi; Osmanlı devletinde gemilerde kürek çeken ve yelken açıp toplayanların ücretlerini karşılamak için toplanan vergi.

Mukataaya; Devlete ait bir arazi veya varidatın (gelirin) bir bedel karşılığında kiraya verilmesi veya geçici olarak devredilmesidir. Devlete gelir getiren kaynakları kiralayanlara ise mültezim deniyor.

Aşar (öşür) vergisi; Osmanlı Döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için ondabir oranında alınan vergi. Osmanlı Devleti’nin temel gelir kalemini oluşturan vergidir. Arazi para ile sulanıyorsa yirmide bir oranında verilir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ