Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü ...

Monizm,
Tekçilik,
(Yun. monos, tek), 
Çokçuluk karşıtı, Tekçilik.
Gerçekliğin herhangi bir organ gibi bölünmez bir bütün olduğuna ve bağımsız parçaları bulunmadığına inanan öğreti. Evreni tek bir ilkeye dayandırarak açıklamaya çalışan öğreti. 

Özellikle ruhu maddeye, maddeyi de ruha irca eden, diğer bir ifadeyle, ruh ile maddeyi özdeş sayan öğretilerdir. Her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde veya enerjiden olduğunu iddia eden görüştür. Monizm, mutlak olarak iki tür madde olduğunu ileri süren dualizmden ve mutlak olarak birçok türde madde olduğunu ileri süren pluralizmden ayrılmaktadır. Felsefe alanında temel sorulardan biri olan teklik, çokluk sorununa çokluğun da aslında tek olabileceği görüşünü getirmektedir.

Monizm, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'a aykırıdır. Çünkü monizm öncelikle evrende birliği, yani cevherlerin yaratıcının bir ol­duğunu (Monoteizmi) ifade etmektedir. Bu bakımdan monoteizmde Yaratıcı ve yaratılan gibi iki ayrı varlık dola­yısıyla cevher mevcuttur. Halbuki materya­list monizm Yaratıcı ile yaratılan maddey­le, doğayla özdeş kılmakladır. Bu ise ilahi veya vahiy kaynaklı dinlerin Özüne aykırı­dır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ