Motor ya da kayık içinde bulunan bölme tahtaları...

Eğe,
Eyegü,
Eski Türkçede, eyegü,
Motor ya da kayık içinde bulunan bölme tahtaları.
Trabzon yöresinde, halk ağzında eğe denir.
Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç.
Kayığın kaburgasını teşkil eden ağaçlardan her biri.
Kayığın iç iskeletini oluşturan ağaçlar.
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga.

Maden, taş gibi şeyleri işlemekte, yontup düzeltmekte kullanılan ince dişli, yüzü çizgi çizgi olan, sert çelik alet.
Çakı, bıçak vb. eşyaların ağızlarını keskinletmek için kullanılan bir araç.
Sırttan omurgaya, ön taraftan göğüs kemiğine bitişerek göğüs kafesini meydana getiren yassı ve kavisli kemiklerden her biri, kaburga.
Kazanda pişirilmiş kaburga yemeği.

EĞE

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ