İslam hukukunun cezalardan bahseden bölümü...

Ukubat,
Arapça: ukubat.
Arapça, ukubet kelimesinin çoğuludur.
Ukubetler, cezalar.
İslam hukukunun cezalardan bahseden bölümü.
İslam dini iman, ibadet, muameleler ve ahlak alanlarındaki prensiplerin uygulanmasını sağlamak, bunlarla ilgili emir ve yasakların ihlalini önlemek, ferdi ve içtimai hayatı bütün yönleriyle ıslah etmek maksadıyla gerek dünya gerekse ahiret hayatına yönelik olarak birtakım özendirici veya caydırıcı tedbirler almıştır. Bu tedbir ve müeyyidelerin tamamı ceza kavramı  kapsamındadır. İslam hukuku, suç ve ceza konularını Ukubat adı altında toplamıştır.

İslam hukukunun ilk ve en esaslı kaynağı olan Kuran'da Ukubat diye ayrı bir bölüm yoktur.
Ancak Kuran hükümlerinin sınıflandırılmasında ceza hukuku kapsamına giren konular, Ukubat adıyla anılır ve ayrıca İslam hukukunun ana kaynaklarından olan Sünnet, İcma ve Kıyas yoluyla elde edilen ceza hükümlerini de kapsar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ