Bireye bir veya her iki ebeveynden gelen gen takımı...


Genom, 
(Fr. génome, İng. genome). 
Oğul,(Latince).
Yunanca oğul anlamına gelen genos sözcüğünden türetilmiştir. 
Bireye bir veya her iki ebeveynden gelen gen takımına denir.
Gametlerde bulunan kromozomlardır. Bir gamette bulunan ve bir türe özgü en küçük sayıdaki bir seri kromozom,  n sayıdaki kromozom. 


Gen, (Fr. gene); Hücreden hücreye, kuşaktan kuşağa geçen kalıtımsal ögedir. 
Manchester Üniversitesinde, Bilim, Etik ve Yenilik Enstitüsü başkanı olan Nobel(2002) ödüllü bir İngiliz Profesör biyolog, Sir John Edward Sulston (1942)  hücre soy ve genomlarını incelemiş ve insan genom diziliminin belirlenmesi konusunda araştırmalarıyla bilinmektedir. Bir organ gelişiminin genetik düzenlenmesi konusunda çalışmaları ile ünlüdür.

Demir cevheri ...

Sideroz, (Fr. sidérose, İng. siderosis).
Siderit, 

Jeolojide çoğunlukla kahverengi demir karbonat birleşimi demir cevheri.
Demir cevheri.
İçinde yalnız demir ve nikel bulunan gök taşı. 

Dokularda demir veya demir içeren pigmentlerin birikmesiyle ortaya çıkan hastalık için de sideroz denir. 

Sideroz hastalığı alyuvar yıkımına bağlı olarak oluşan kansızlık veya herhangi bir kanama sonrasında gelişir. Dokuların içten veya dıştan gelen demir tanecikleriyle dolması sonucunda oluşur. Bu hastalık sürekli olarak demir tozu solunmasından dolayı akciğer ve karaciğerlerin demir tozu ile dolmasından meydana gelir.

Kimi İslam tarikatlarında büyük ve zilsiz tefe verilen ad ...


Mazhar,  
Kimi İslam tarikatlarında büyük ve zilsiz tefe verilen ad.  
Tekkelerde kullanılan zilsiz def.  
Zikir ayinlerinde kullanılan büyük def. 
Mazhar çalan kişiye Mazharzen denir.  
Bir çeşit tef.    
Def, ( دف ) Tef .   
Farsça'da Duf, 
Arapçada Defik adları ile bilinir.    
Bendir,  Bender.  
Arbani,   
Tambourine,   
Daraban, 


Eskiden Osmanlıcada, Vurma, vuruş, çarpış, çarpıntı, çarpma anlamındadır.  

Dini musiki icrasında ritmi sağlamak için kullanılan, doğal deriden (köpek veya dana derisi) yapılmış, bendir olarak da anılan büyük boyda zilsiz def'tir.  Orta doğu ülkelerinin geleneksel müziklerinde kullanılır.     

Tasavvuf müziğinde kullanılan zilsiz dairelere bendir, bender veya mazhar adı verilir. Geçmişte tekkelerde zikir esnasında ilahiler, kasideler okunurken usul tutmak için zikir bendiri kullanılırdı. Darabana da denilen mazhar da zamanımızda yine dini musiki icra eden korolarda kullanılır. Bu tür zilsiz büyük tefler Mevlevi, Kadiri ve Rufai dergahları gibi bir çok tarikat tarafından açık zikir yaparken kullanılır.    

Mazhar kelimesinin başka anlamları da vardır. ;  
Bir şeyin göründüğü yer veya şahıs, tecelli yeri.  
Kavuşma, elde etme, şereflenme.  
Ortaya çıkış yeri.   
Şereflenme, 
Nail olma.  
Bazı tekkelerde oturarak uyurken dayanılan kısa değnek.

Letonya'nın para birimi ...

Lat,
Letonya'nın para birimi .
Letonya Cumhuriyetinin (Latvijas Republika) resmi para birimidir.  
1 lat = 100 santim (santīmu)
Yerel Sembolü: Ls
ISO kodu : LVL. (Uluslararası kısa para kodu).
Ulusal banka: Letonya Merkez Bankası (Latvijas banka).
Dolaşımdaki banknotlar: 5, 10, 20, 50, 100, 500.
(13.03.2014 Tarihindeki kur değeri);
1 LVL =1.4229 € 
0.702804 LVL=1 € 
1TRY = 0.2265 LVL


Letonya, 
Letonya Cumhuriyeti, 
Yerel dilde Latvija ya da Latvijas Republika.
Letonya Avrupa'nın doğusundadır. Kuzeyinde Estonya, Güneyinde Litvanya, Doğusunda Rusya ve Belarus ülkeleri ile komşudur. Denziden de İsveç ile komşudur. Başkenti Riga olan ülkenin nüfusu  2.266.094 (2014) kişidir. Yüzölçümü 64.589 km2 dir. 
21.08.1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Resmi dili Letonca'dır. En önemli akarsuyu Dvina Nehri olup Baltık Denizine dökülür.
Letonya 26 bölge ve 7 Belediyeden oluşan bir coğrafi yapıya sahip olup önemli şehirleri ; Riga(Başkent), Rezekne, Jurmala, Daugavpils.

Halk dilinde zatürre ...

Batar,
Halk dilinde batar.
Pnömoni,
Punta,
Zatürre hastalığı.
Zatürre,


Zat-ür Rie.
(Eski dilde Rie akciğer demektir.)
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer hastalığı.
Zatürre,
İng. pneumonia.
Arapça, ذات الرئه .
Zatürrie.
Zatürree.
Akciğer yangısı.
Zatülcenp,
Akciğer iltihabına Zatürriye (Arapça, ذات الرئه ).
Akciğer zarı iltihabına ise Zatülcenp (Arapça, ذات الجنب) denir.

Akciğer zarı iltihabı. 
(akciğer lobunun iltihaplanması).
Halk arasında Akciğer iltihabı,
Zatürre hastalığında akciğerlerde siyah noktalar halinde lekeler oluştuğundan dolayı yunanca nokta anlamında kullanılan punta kelimesinden esinlenilmiştir. Bu nedenle punta hastalığı da denir.

Tıp dilinde pnömani olarak bilinir.
Zatürre, sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer hastalığı olup bakterilerin yol açtığı, yüksek ateş, öksürük ve koyu balgamla kendini belli eder ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Genellikle kış mevsiminde daha çok görülür.

Akut, subakut, ve kronik pnömoni olmak üzere sınıflandırılabilir. Ayrıca bakteriyel, embolik, viral, paraziter, mikotik, fibrinli, mikoplazmal, lober, bronköpnomoni, irinli, interstisiyel, granülomatöz olarak bahsedilen zatürre çeşitleri vardır. 
Zatürre hastalığına alkol ve sigara kullanan kişiler, yeni ameliyat olmuş kişiler, kronik bronşit, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, kısaca bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar daha çok yakalanıyor.

Veri, muta ...

Done, 
(Fr. donnée, İng. data, datum, Alm. daten, werte).
Malumat(Osmanlıca, Arapça,   معلومات)
Muta,
Veri,
Done,
Data,
Bilgi, 

Geçici kazanç.
İtaat olunan, boyun eğilen, başkalarının kendisine itaat ettikleri. 

Kendine itaat olunan. 
Sözü dinlenen.
İntifa, faydalanma. (Osmanlıca'da yazılışı: mut'a)
Verilen. 

İta olunmuş, verilmiş olan. (Osmanlıca'da yazılışı: mu'ta)
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge.
İstatistik veriler. 
Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları.
Bilgi, data
Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. 
Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı.
Deneyle bulunmuş veya bilinen bilgiler. 
Deneyler ya da gözlemler sonunda elde edilen nicel ya da nitel değerler,
Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler.

Çözüme ulaşmak için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi. 
Bilgisayar için işlenebilir duruma getirilmiş sayısal ya da sayısal olmayan bilgi.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ