Ses ve yazılış bakımından aynı anlamca farklı sözcükleri bir arada kullanma sanatı ...

Cinas, 
Arapça cinas,
Arapça, لعبة الكلمات

Sesteşlik,
Fr. Antanaclase.
Söz sanatı terimi,
Benzeyiş, münasebet.
Kavga, gürültü.


Birçok manaya gelebilen söz, imalı, telmihli söz.
Söz arasında yolunu bulup aynı kelimeyi ayrı anlamlarla tekrarlama.

Telaffuzu bir, manası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya tecnis denir, o kelimelere de cinas denir.

Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma, sanatıdır. Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma.

Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Söyleniş ve yazılışları bir, anlamları farklı sözcükleri (sesteş, eşsesli) bir arada kullanma sanatıdır. 

Aynı zamanda bir uyak türüdür.  Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ayrı olan sözcükleri bir arada kullanma sanatıdır. 

Örnek;
Kısmetindir gezdiren yer yer seni,
Göğe çıksan akıbet yer yer seni.  
İbni Kemal  

Her nefeste eyledik yüz bin günah, 
Bir günaha etmedik hiç bir gün ah.  
Laedri  

Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya, 
Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.  

Bozuk ve okunaksız yazı ...

Kakografi,
Kötü el yazısı. 
Bozuk ve okunaksız yazı.
Kötü el yazısı ya da kötü yazım.
Kötü el yazısı ya da kötü yazı yazmak.
Kalemle yazılan yazı
Harflerin bitiştirilerek yazılmasıyla oluşan bir yazı türü.


"Asıllar, Temeller" anlamında eski sözcük ...

Esasat, (Arapça, Osmanlıca).
Esas,
Esaslar. Temeller, kökler.
Esaslar,
Asıllar,
 

Bir tür uzun konçlu çizme...

Sokman, 
(Sökmen),
Halk dilinde çizme, 
Bir çeşit uzun konçlu çizme.
Çizme,
Mest üzerine giyilen çizme.
Halk dilinde, Bir çeşit uzun konçlu çizme.
Uzun konçlu çizme,


Uzun konçlu çorap ise Kora,
Uzun konçlu, kapalı ayakkabı, potin, Bot.
Büyük yol çizmesi.

Sokman ayrıca, Kabadayı, yiğit delikanlı.

İki kulplu, dibi sivri ve geniş karınlı antik testi ...

Amfora, 
Latince Amphora. 
İng. amphora.
Amfor.
İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi.
Mürekkep balığı avcılığında kullanılan ağız açıklığı 10-15 cm çapında ve boyu 25-30 cm olan kırmızı topraktan pişirilerek yapılan kulplu veya kulpsuz küp.
Gövdesinden daha ince olan boyun kısmının altında dibe doğru daralarak sonlanan iki kulplu, antik testi.

Antik dönemlere özgü bir çeşit Yunan çömleği.

Hindu inanışında, tanrısal bir varlığın bir kötülüğe karşı koymak için insan ya da hayvan bedenine bürünmesi ...

Avatara,
Avatar,(Avatara).
Hindu inanışında, tanrısal bir varlığın bir kötülüğe karşı koymak için insan ya da hayvan bedenine bürünmesi.
Hindu inanışında tanrısal bir varlığın dünyadaki belirli bir kötülüğe karşı koymak üzere insan ya da hayvan bedenine bürünmesine Avatar denir.


Hindu inancında insanlar tarafından Vişnu' nun on avatarı vardır. Bunlardan dokuzuncusu olarak görülen buda dinsel bir niteliğe bürünmüştür.

Arkadaşı, sevgilisi olmayan erkeğe argoda verilen ad ...

Sap,
(Argo).
Erkek,
Arkadaşı, sevgilisi olmayan erkeğe argoda verilen ad.

Bir siyasi parti içinde oluşan grup ...

Hizip, (Arapça).
Bir siyasi partinin içinde, partinin izlemekte olduğu ana siyasi çizgiye karşı olan, ayrı bir teşkilat merkezi bulunan ve partinin çoğunlukla aldığı kararlara karşı savaşan parti içi grup, fraksiyon. 
Fraksiyon, 
Bölüngü, 
Bölüntü,
Klik, 
Bölük, kısım. 
Kur'an-ı Kerim'in her cüzünün beş sayfalık bölümü. 


Bir kimseyi, kötü bir iş yapması için harekete geçirme, kışkırtma. ..

Tahrik, 
(Arapça, تحریك).
Bir kimseyi, kötü bir iş yapması için harekete geçirme, kışkırtma.
Cinsel isteği, duyguları uyandırma, artırma. 
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma. 
Kımıldatma.
Kımıldatılma. 
Yerinden oynatma. 
Hareket ettirme.
Yola çıkarma.
Azdırma, kışkırtma.
Uyandırma.

Cezimli bir harfi harekeli okuma.

Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma ...

Tahkir, 
(Arapça küçümseme, تحقیر).
Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma.
Hareket etmek. 
Hor görmek. 
Küçük görmek. 
Aşağı ve alçak addetmek.

Trafiği yoğun yollarda orta kaldırım ...

Refüj, (Fr. refuge).
Refüj 
Refuge, traffic island, safety island, safety zone. 
Orta kaldırım.
Trafiği yoğun yollarda orta kaldırım.
Taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda yayaların karşıdan karşıya geçmesi için yolun ortasında düzenlenmiş kaldırım, orta kaldırım. 
Geniş ve işlek yolların ortasında yayaların yolu iki aşamalı geçebilmesi için yapılmış dar kaldırım.. 


Trafiği yoğun yol ...

Arter, (Fr. artère, İng. Artery).
Trafiği yoğun yol. 
Trafiği yoğun olan ana yol.
Ana yol demektir.  

Arter, Van Gölü içinde bulunan Kuş Adası' nın Batı kaynaklarındaki adı.

Derileri geleneksel yöntemlerle sepileyen kimselere verilen ad ...

Karatabak, 
Tabak,
Deri işleme ve deriden eşya yapımı, Anadolu coğrafyasının en eski zanaatlarındandır. Bu kişilere debbağ, tabak, karatabak veya sepici denir.

Derileri geleneksel yöntemlerle sepileyen kimselere verilen ad.
Debağlık, Dabağ, Debbağ, Dabbağ, (Şanlıurfa yöresinde).

Dabağlamak,
Debbağlamak,
Tabaklamak,
Sepilemek,

Eskiden Anadolu'nun bin yıllara dayalı geçmişinden gelen deri işlemeciliğin makine kullanmadan sadece kol gücüne dayalı olarak yapanlara Karatabak denir. İmalatlarda parşömen, davulluk, semerlik, ayakkabılık türü deri işlemeyler büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden yapılır.

Gön debbağlığı ve deri debbağlığı olmak üzere iki bölüme ayrılan bu zenaatın her bölümü ayrı debbağhânelerde ve ayrı ustalar tarafından icra edilirdi. 

Gön debbağlığı, 
Öküz, İnek ve Deve gibi büyükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine “Gön Debbağlığı”, bu sanatı yapanlara da “Göncü” denilmektedir. Buradaki gön kelimesi kösele anlamında olmayıp, kalın deri anlamındadır. Bu deri, postallarda yüz ve astar olarak kullanıldığı gibi sarraçlıkta da kullanılmaktadır.

Deri debbağlığı,
Koyun ve keçi gibi küçük baş hayvanların derilerinin işlenmesine “Deri Debağlılığı”, bunları işleyenlere de “Debbağ” denilmektedir. Gön denilen kalın derilere nazaran daha ince olan bu deriler postal ve ayakkabılarda astarlık deri olarak kullanılmaktaydı. Koyun derisinden yapılan ve postallarda astar olarak kullanılan deriye meşin denir.  Keçi derisinden yapılan deriye Sahtiyan denir. Meşin ve sahtiyanın cildi bozuk olanlarına da ince astar denir.
Korimako, 
Anthornis melanura,  
Yeni Zelanda' da yaşayan ve "Zilkuşu" da denilen bir kuş. Yeni Zelandalı Bellbird, zilkuşu bir cins tüneyen ötücü kuştur.   
Korimako, Yeni Zelandalı bellbird , Zilkuşu.  
Çabuk hareket eden, bir çoğu bir an dahi nadiren duraklar. Çoğunlukla sarı ve yeşil renkli olup, uçmaz. 


Zilkuşu çok önceleri Avrupalı ​​yerleşimciler tarafından keşfedildi.        

Kuş, Yeni zellanda' nın ünlü şafak korosunun çan şarkısının önemli bir bileşenini oluşturmaktadır.  Yeni zellandanın endemik bir kuşudur.   
20. yüzyılın başlarında tükenmiş olan bu kuşun dört alt türü vardır.

Hac zamanı dışında Kabe ve diğer kutsal yerleri ziyaret etme ...

Umre, 
(Arapça, العمرة).
Hac mevsimi dışında Kabe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme.

Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmelerine denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Yani kısaca hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denir.
Hac mevsimi dışında Kabe'yi ve Mekke ve Medine' deki mukaddes yerleri ziyaret etmek. 

Farz olan hacca Hacc-ı Ekber denildiği gibi, Umreye de Hacc-ı Asgar denilir. Cuma gününe tevafuk eden hacca da Hacc-ı Ekber denilir.

Müslümanlıkta Umre yapmak, Hanefi ve Maliki mezheblerine göre Sünnet, Şafi ve Hanbeli mezheblerinde ise farzdır. Bu ziyaret yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak İslama göre tavsiye edilmiştir. Yani umre menduptur. Arefe ve Bayram günlerinde yapılır ise umre mekruh olur.

Hac dışında ve hac zamanında yapılan hac üçe ayrılır. 
İfrad haccı. Hac aylarında sadece hac yapmaktır. 
Temettu haccı. Hac aylarında ayrı ayrı ihrama girerek umre ve hac yapmaktır. 
Kıran haccı. Aynı ihramda umre ve haccı birleştirmektir.

Budizm' in Japonya' da büyük önem taşıyan kolu ...

Zen,
Budizm'in Japonya' da büyük önem taşıyan kolu. 
Budizm 'in kurucusu Buda (Guatama, Gotama) 
( MÖ.563 - 483 ) 
Kuzey Hindistan 'da Lumbini koruluğunda doğmuş bir filozoftur. Buda aydınlanmış anlamına gelir. 
Budizm başlıca iki büyük mezhebe ayrılır. Bunlar Hianayana  ve Mahayana' dır. Hindistan'daki Dhyana okuluna kadar uzanan bir Mahayana Budist okulunun Japonca' daki ismi Zen'dir. 

Hindistan' dan Çin' e geçen okul burada Chan olarak ismini duyurmuştur. Tang Hanedanlığı döneminde Çin' de belli başlı Budist okullar arasına giren Chan, Çin'den Kore, Vietnam ve Japonya' ya yayılmıştır. XX. yüzyılda Batı' da tanınmaya başlayan bu okul, İngilizce ve diğer Batı dillerine Zen ya da Zen Budizm ismiyle girmiştir.
Japon Zen’ inde başlıca Rinzai, Soto ve Obaku okulları vardır.

Dört İncil yazarlarından biri olan hıristiyan azizi ...

Markos,
Markos incili,
Markos havari ya da şakirt olmayıp, bir taraftardır. Hz. İsa' nın ardından giden ve İsa'yı uzaktan izliyen Markos'un annesi ve kendisi Yeruşalem'deki ilk Hıristiyan cemaatinin üyeleridir. Markos Şimon Petrus'a çok yakındır. Tanıklara göre dört incil vardır. Bu tanıkların amacı yazmak değil, anlatmaktı. On yıllar boyunca, bilinen dünyayı dolaşıp Hz. İsa'yı, yaşamını ve öğretisini anlattılar ve bir çok yerde küçük cemaatler kurdular. 


Dört incili yazan Hıristiyan azizleri; 
Markos,
Luka,
Matta,
Yuhanna. 

Bu tanıkların anlattıkları sonradan kaleme alındı. Markos, Matta ve Luka ellerindeki belgeleri kullanarak İncil'lerini yazdılar. Zaman açısından ilk olanı Markos İncilidir. Daha sonra dördüncü İncil, Yuhanna'nın İncil'i kaleme alındı. Markos incili, kaynaklara göre  58 yıllarında yazılmıştı. Hz. İsa'dan 30-35 yıl sonra 70 yıllarında yazılmış olduğudur. İncil'in kimin tarafından kaleme alındığı hususunda kesin bir kanıt olmamasına rağmen, kilise babalarından Papios 140 yılında yazdığı mektubunda, bu İncil' in havari Petrus' un yardımcısı Aziz Markos tarafından yazıldığını açıklamıştır. 

Markos'un, cemaatinden ve kuzeni olan havarilerden Barnaba da kendi adına bir incil yazmıştır. Hz. İsa’nın havarilerinden olan Barnabas, kendi adını taşıyan İncil ile tanınır.

Osmanlı mutfağına özgü kuzu etiyle yapılan bir yemek ...

Mutancana,
Toprak kapta pişirilmiş anlamına gelen XV-XVI. yüzyıl, şekerli, meyveli bir Saray Yemeğidir. Mutancana, 14 Haziran 1469 yılında II. Mehmed' in yemekleri arasında görüldüğü gibi, XVI. yüzyıl saray mönülerinde bir kış yemeği olarak yer almaktadır.
Malzemeler:
1,5 kg but kısmından az yağlı kuzu kuşbaşı
1 kase arpacık soğan
2 yemek yaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı bal
10 adet kuru kayısı
10 adet mürdüm eriği kurusu
Badem.

Yapılışı:
Orta ocak ateşine büyük boy tencere konularak yağ konulmadan önce ısıtılır ki yağ yanmasın. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı eklenerek eritilir. Ardından 1,5 kg az yağlı kuzu kuşbaşı eti tencereye koyarak kavrulur. 1 kase badem sıcak suya konularak kabuklarının yumuşaması sağlanır. 10 adet kuru kayısı ve 10 adet mürdüm eriği küçük küçük doğranır. 1 kase arpacık soğanlar soyulup temizlendikten sonra bütün halde bırakılır. Etin kendi suyunda daha iyi pişmesi için tencerenin kapağı kapatılır ve kavrulmaya devam edilir. Ortalama 5 dakika sonra suyunun kalınlaşması için 1 yemek kaşığı un eklenerek harmanlanır ve 1 kase arpacık soğan eklenerek 30 dakika kadar pişirilir. Ardından mürdüm eriği, kayısı, 1 yemek kaşığı bal eklenerek 10 dakika kadar daha pişirilir. 1 avuç kabuğu soyulmuş badem orta ocak ateşinde ki küçük boy tavada kavrulur. Kavrulan bademlerde yemeğimize eklenerek servis tabağına alınır. Yemeğin yapılış süreci ortalama 45 dakika olup 6 kişilik servis edilebilir.

Osmanlı mutfağına özgü yemekler;
Mutancana-Kuzu eti, arpacık soğan, kırmızı üzüm, bal ve badem.
Nırbaç-Kuzu eti, kişniş, tarçın, zencefil, damla sakızı
Ayva Kalyası-Nohut, kuzu eti, havuç, ceviz, pekmez, ve ayva yemeği
Kabaklı Burani-Kuzu eti (But), kişniş, tarçın, soğan, balkabağı, kimyon
Soğanlı Kabuni-Kuzu eti, kimyon,tarçın,soğan,tereyağ, pirinç, nohut.
Çeşidiye, (Terkibi Çeşidiyye),
Lalanga,
Fırında bıldırcın dolması,
Mahmudiye,
Sefire,
Muzhir kebabı,
Gendüme,
Osmanlı kebabı,
Erikli yahni,
Merserem,  Osmanlı mutfağına özgü,koyun etiyle yapılan bir yemek.


Kaynak: http://www.startv.com.tr/

Yerölçümünde uzaktan gözlenen taksimatlı cetvel ...

Mira, (İt. mira),
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.
Yerölçümünde uzaktan gözlenen taksimatlı cetvel .

Topoğrafik ölçümlerde kullanılan, kuru çam veya dişbudak ağacından imal edilen 3-5 m. uzunluğunda ağaç lata. Bu lata üzerinde cm bölümleri bulunur ve mira ucundan mesafeleri rakamlarla belirlenir; mira bölümlerinin okunmasını kolaylaştırmak için mira bölümleri kırmızı-beyaz ve siyah-beyaz boyanır.

Nivelman(leveling), Nivelman mirası,
Noktalar arasındaki yükseklik farkını belirlemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak düşey mesafeleri ölçme işlemleri yapılır. Bu işler esnasında Jalon, mira ve teodolit, nivo gibi  ölçüm ekipmanları kullanılır. 

Türleri; astrojeodezik nivelman, astrogravimetrik nivelman, barometrik nivelman, diferansiyel nivelman, doğrudan nivelman, birinci derece nivelman, jeodezik nivelman, enkesit nivelmanı, karşılıklı nivelman, stadya trigonometrik nivelmanı, termometrik nivelman.
Mira Latince bir kelimedir. Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da "bak" anlamındadır. Ayrıca bereket demektir. Yine Ceti yıldızının adıdır. Bu yıldız Yunusların geceleri yön bulmak için kullandıkları yıldızın adıdır. Mira Ceti, (diğer adları: Mira, Omicron Ceti, Omicron Balina, Balinanın Harika Yıldızı, The Wonderful) Balina takımyıldızında bulunan "Mira" olarak adlandırılan değiken yıldız sınıfına ismini veren, Dünya'ya 418.2 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızdır.

Bir tür deniz taşımacılığı ...

Roro,
Ro Ro taşımacılığı,
Günümüz gemi taşımacığında temel amaç, gemilerin limanda daha az süre kalarak verimli bir şekilde kullanılması ve taşıma maliyetlerinin azaltılarak maksimum kar elde edilmesi haline gelmiştir.
Bu bağlamda modern gemi ve araç, gereç ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.


Eskiden olduğu gibi, limanlardaki her çeşit yükü taşıyabilecek gemiler yerine, günümüzde artık yükte uzmanlaşmanın normal bir sonucu olarak belirli yük grupları için gemi inşası söz konusudur. Bu durum kuşkusuz yatırım maliyetlerini de arttırmaktadır. Gemi taşımacılığı işleminde pahalı yatırım yoluyla rekabet gücü sağlayan ve taşımalara oldukça fazla hız kazandıran gemilerin başında Ro Ro gemileri gelmektedir. 

Ro-ro gemilerinin isimlerini belirtmek gerekirse; 
Uzakyol ro-ro gemileri
Sürücülü ro-ro gemileri
Konvansiyonel ro-ro gemileri
Kombine ro-ro gemileri
Araba taşıyıcıları
Araba yolcu gemileri
Orman ürünleri ro-ro gemileri
Raylı feribotlar
Kanal ve nehir ro-roları
Ro-ro barge gemileri, şeklinde sıralanabilir.

Ro-Ro gemilerinin tercih edilmesinde en büyük etkenlerden birisi de, şüphesiz fabrikada üretilen malın bir tek taşıyıcı araca sadece bir kez yüklenip boşaltılmasına olanak vermesi ve taşıma süratini büyük ölçüde arttırmasıdır. Malın aktarımlar esnasında hasarlara karşı korunması sağlanır.

Günahtan ve kötülükten sakınma ...

İtisam,
Takva, 
Züht.
Allah'tan korkma., 
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getirme
Günahtan ve kötülükten sakınma.  
Günahlardan sakınmak.
Pak olmak.
Bir şeye yapışarak sıkı tutmak ve korunmak. 
İstediğini vermek.
Bir şeyi sımsıkı tutma .

Terbiye etme ...

Tedib,
Arapça, Tedib (ﺗﺄﺩﻳﺐ).
Edeblendirme. 
Terbiye verme.
Haddini bildirme.

Eski dilde, tedip, Arapça teʾdīb,
Uslandırma, yola getirme, terbiye etme.

Tedib kelimesi, arapça edeb, terbiyeli olmak kelimesinden türetilmiştir.

Terbiye etme, edeplendirme
Haddini bildirme, yola getirmek için gerekeni yapma, terbiyesini verme.

Yarı tavlı toprak ...

Alatav,
Alakur,
Yarı kuru toprak. 
Yarı yaş, yarı kuru olan toprak. 
Yarı tavlı toprak,
Az tavlı, yarı yaş yarı kuru olan (toprak).
Yarı yaş, yarı kuru toprak, az tavlı yer.
İyice pişmemiş yemek,
Az kızdırılmış demir.
Az sıcak. 
Çok pişmiş yemek.
Demirin tam tava gelmemiş durumu.

Yarı yaş, yarı kuru olan toprak ...

Alatav,
Yarı yaş, yarı kuru olan toprak.
Yarı tavlı toprak,
Alatav,
Alakur,
Yarı kuru toprak 
Az tavlı, yarı yaş yarı kuru olan (toprak).
Yarı yaş, yarı kuru toprak, az tavlı yer.
İyice pişmemiş yemek,
Az kızdırılmış demir.
Az sıcak. 
Çok pişmiş yemek.
Demirin tam tava gelmemiş durumu.

Endonezya Hava Yolları ...

Garuda,
Garuda Indonesia, 
PT Garuda Endonezya (Persero)
Garuda Indonesia, Endonezya’ nın bayrak taşıyan, ulusal havayolu şirketidir. Daha önce Garuda Indonesian Airways olarak biliniyordu.


Garuda, Endonezya'nın ulusal ambleminde görülen Hinduizm'in kutsal kuşun adıdır.
11 Aralık 2014 tarihi itibariyle Garude Endonezya havayolu, uluslararası havayolu şirketi Skytrax tarafından 5 yıldızlı olarak derecelendirilmiştir.

Havayolu’nun Güneydoğu Asya , Doğu Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Avustralya bölgelerinde çeşitli noktalara seferleri vardır. Lion Air'den sonra Endonezya'nın en büyük ikinci havayolu şirketidir.

En Gelişmiş Havayolu, 5 Yıldızlı Havayolu ve Dünyanın En İyi Kabin Mürettebatı gibi havayolu ödüllerine layık görülmüş bir havayoludur.

Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret ...

Sah, 
Sahh.
Sahi,
Eskiden,
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret.
Gerçekten, sahi.
Eskiden resmi yazılara konulan ve "doğrudur, yanlışsızdır" mânasına gelen bir işâretti.
 
 

Düz dam, taraça ...

Şatu,
Düz dam,
Taraça, (İt. terrazza). 
Teras,
Seki,
Üzeri akıntılı olmayan düz çatı. 
Sundurma çatı, çadırçatı, beşikçatı.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ