Tören ...

Merasim,
(Arapça).
Seremoni, 
Fransızca, Seramoni.
İng. ceremony.
Rasime,

Adet, eskiden kalma adet.
Tören,
Şenlik, 
Resmi işlerde uygulanması gereken kural ve yöntemlerin bütünü.
 
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim.
Anma, kutlama, nişan, evlenme,  ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı.
Resmi işlerde yol yöntem, yol yordam.
Anma, kutlama gibi amaçlarla yapılan toplantı.
Resmi merasimler.
Âdet hükmündeki gösterişler. 
Resmi muameleler.
Şiveler. 
Adetler.

Muti.

Muti, 
(Arapça).
Baş eğen,
Yumuşak başlı, 
İtaat eden,
İtaat eden, baş eğen, veren. 
Tabi, bağlı. 
Rahat ve uslu.
Söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak.
Boyun eğen, itaat eden.
Bağlı, sadık. 
Rahat.
Baş eğen, itaat eden.
Yumuşak başlı, itaat eden.


Denizcilikte yelken çıtasına verilen ad ...

Balen,
Ana yelkene dikilmiş dar uzun ceplere sokulan çıtalar.
Yelken çıtası,
Denize ait.
Yelken baleni, 
Yan yelkenlerin rüzgârla daha iyi dolması için, yelkenin kıç gradin yakasındaki ceplere konan ve genişliği 5 ile 10 cm arasında değişen tahta. 
Ana yelken olarak kullanılan birçok biçim varsa da, en yaygın kullanılan üçgen (bermuda veya markoni) yelkendir. 


Ana direğin (grandi) arkasında bulunan kanallara ve direğe dik olarak bağlanmış bumbaya takılarak kullanılır. Ana yelken adını ana direğe basılmasından alır, büyüklüğü ile bir ilişkisi yoktur. Modern gezi teknelerinde bumbanın rahatsızlık vermesini engellemek için bumba boyları kısalmış ve başa deymeyecek şekilde yükseltilmiştir. Bu teknelerde ana yelken, ön üçgen alanına (teorik flok/genova alanı) oranla küçüktür. Bumbada ve ana direkteki kanallar, makara veya gradin (Gradin: yelkenin kenarlarına verilen ad) halatı denilen ve yelkenin orsa (ön) yakasına ve alt yakasına dikilen halatların kanala geçirilmesi amaçlıdır. Yeni teknelerin bazılarında bumbadaki kanallar kaldırılmıştır.

Yelkenlerin arkasında (güngörmez yakasında) bulunan ceplere balen dediğimiz özel çıtalar takılır. Balen cepleri değişik şekilde yapılmış olabilir. Her koşulda amaç balenin cep içinde mümkün olan en sıkı konumda tutulabilmesini sağlamaktır.

Yelken Tipleri;
Dört Köşe:
Kabasorta armanın temel yelkenidir, yelken halatlarla bir serene bağlanır.

Latin:
Alt köşesi mümkün olduğunca aşağıda tutulan ve bu sayede direkteki bölümü yukarıda kalan, 3 yakalı yelkendir.

Praçıra:
Yelkeni taşıyan serenin, direğin önüne çekildiği yelken sistemidir.


Randa:
Yelkenin üst köşelerini bağlamak üzere direğe geçirilmiş giz denilen çubuğun üzerine açılmış yelken tipidir.

Açavela:
Direkte çapraz olarak uzanan açavela denen bir çubuk üzerine açılan yelkendir.

Bermuda:
Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve alt kenarı (yakası) bir bumba üzerine açılan üçgen yelken türüdür.

Kanun koyma ...

Taknin, (Osmanlıca).
(Kanun' dan) Kanun koyma.
Yasama,
Kanun koyma,
Teşri yetkisi.
TCMM,

Türkiye'de kanun koyma yetkisi TBMM' nindir. Kanun teklifi Bakanlar Kurulu (tasarı) ve milletvekillerince tek veya grup halinde (kanun teklifi), gerekçe gösterilerek yapılır. Bunun dışındaki kişi ve kurumlar, kanun isteklerini meclise iletebilirler. Cumhurbaşkanı, kanun teklif edemez, çünkü cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM üyeliğini kaybeder. Kanunlar cumhurbaşkanına sunulur ve cumhurbaşkanı yayınlarsa yürürlüğe girer. Yayınlamazsa (bütçe kanunu hariç), gerekçesiyle meclise 15 gün içinde iade eder. Meclis kanunu aynıyla tekrar kabul ederse, artık cumhurbaşkanı o kanunu yayınlar. 

Meclis, kanun yaparken anayasa ve içtüzük hükümlerine uyar. Kanunlar 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan, T.C. Resmi Gazete' de yayınlanırsa yürürlüğe girer. Tarih belirtilmemişse 45 gün içinde bütün yurtta geçerli olur. Başbakanlık, Düstur adıyla kanunları derlemekte, her yasama yılında bir cilt yayınlamaktadır. Kanunlar, mevzuat bilgi sistemleriyle internette yayınlanmaktadır. 

Meclisin yayınladığı iki kanun dergisi bulunmaktadır: Tutanak Dergisi, Kanunlar Dergisi. 

Bursa' nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan, arastalı tarihi köprü ...

Irgandı köprüsü,
Irgandı Köprüsü,
Bursa kentinde,
Zanaatçıların geleneksel el sanatlarını icra ettiği köprü.
1442 yılında Irgandılı Ali' nin oğlu Hacı Muslihiddin tarafından inşa edildi. 1854 yılında Büyük Bursa Depremi' nde hasar gördü. Kurtuluş Savaşı' nda Yunan ordusu tarafından bombalandı. Irgandı Köprüsü, 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından yenilendi ve kullanıma açıldı.
Dünyada, 4 adet çarşılı köprüden birisidir.
Türkiye, Bursa kentinde Irgandı Köprüsü. 
Bulgaristan, Lofça kentinde Osma Köprüsü,
İtalya, Floransa kentinde Ponte Vecchio Köprüsü.
İtalya, Venedik kentinde Rialto Köprüsü.

XVII. yüzyılda Bursa'ya gelen Evliya Çelebi bu köprünün mimarisi ve onunla ilgili öyküleri aşağıdaki gibi anlatmıştır.

Evsaf-ı cisr-i Irgandi. Bursa' nın bir çarşısı da Gökdere' deki Irgandi Köprüsü üzerindedir ki, yemin ve yesar ikiyüz kadar hallac dükkanlarıdır. Hücrelerinin pencereleri zir-ü paylerinden cereyan eden Gökdere'ye nâzırdır. Ve bu cisr dükkânlarının üzeri cümle tonoz kemerler ile mebni olub kurşun ile mesturdur. Bu cisrin iki başında kal'a kapuları gibi temiz kapılar üzere mazgal delikleri vardır. Cizrin bir tarafı boştur. Han gibi misafirhane olup at bağlanır.

Fotoğraflar; Ülkü TOK,

Tıgala, Günlük ağacından elde edilen bir balsam...

Tıgala,
Sığlayağı,
Aselbent,
Tıgala, Sığla yağı,
(Styrax Liquidus-Liquidambar orientalis),
Tıpda ve kokuculukta kullanılan bir reçinedir. Aynı adla anılan ağacın kabuklarının çizilmesiyle elde edilir.
Hekimlikte kullanılan, sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve öz su.


Sütleğengiller;
Sütleğengillerden, yaprak sap ve köklerinde süt görünüşlü, kekre ve yakıcı bir öz su bulunan, verdiği öz su türlerine göre hekimlikte ve sanayide kullanılan, yedi yüz kadar türü bilinen, bir veya çok yıllık bir bitki, Japon kaktüsü (Euphorbia). 
Sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasından, gövde ve yapraklarından süt çıkan, bazı türleri sebze olarak kullanılan, bazılarından boyar madde elde edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı Euphorbia cinsi türlerine verilen ad.

İslamda üç aylar ...

Recep, (Arapça Receb)
Ay takviminin yedinci ayı, üç ayların birincisi.
Gösterişli, heybetli. 
Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.

Şaban,
Ramazan,

Aksaklık, bozukluk ...

Arıza, (Arapça),
Arıza, (İng. malfunction).
Aksama, aksaklık, bozulma.
Engebe. 
Sonradan olan, noksanlık.
İsabet eden belâ ve keder.
Bozulma.
Gelip geçici.
Hariçten gelen te'sirle olan.
Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.
Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar işaretlerinin ortak adı.

Bir kimseyi kötüleme, kınama...

Zem, (Arapça).
Zemm,
Birisinin ayıplarını söylemek, çekiştirmek. 
Kötülemek, yermek. 
Ayıplamak.
Yerme, 
Yergi,
Kınama,
Kötüleme,
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi.

Kötüleme...

Zem, (Arapça).
Zemm,
Birisinin ayıplarını söylemek, çekiştirmek. 
Kötülemek, yermek. 
Ayıplamak.
Yerme, 
Yergi,
Kınama,
Kötüleme,
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi.

Uzun taneli ve kokulu bir pirinç türü ...

Basmati, 

Berdani,
Nero,

Basmati,   
Pirincin Kralı olarak adlandırılan Basmati, mükemmel lezzeti, sihirli aroması ve hafif dokusu ile anılır. Pirincin şampanyası sayılan, saf Basmati, dünyada bir tek yerde, Himalaya’nın eteklerinde yetişir. Nefis aromasının yanısıra, Basmati pirinci haşlandıktan sonra üfleyince uçacak kadar hafif, yumuşak ve ayrışan taneleri ile benzersizdir.
Basmati pirinci ilk olarak, Himalaya dağlarının dağ eteklerinde keşfedildi. Hindistan, Pakistan ve bazı diğer güney Asyalı ülkelerde üretilir. Hindistan ve Pakistan' da  kokulu ve lezzetli, bir pirinç cinsidir. Hindu' da, Basmati, güzel kokuyu ifade eder.  

Pirinç, (Farsça birinc, İng. rice, Fr. riz, Lat. Oryza sativa). 
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa),
Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından, sulak ve bataklıklarda tohumları için kültürü yapılan bir yıllık otsu bitki.
Buğdaygiller familyasından, sulak ve bataklıklarda tohumları için kültürü yapılan, selüloz ve silis içeriği yüksek çok sert kavuza sahip, taneleri protein bakımından fakir, nişasta bakımından zengin tek yıllık otsu bitki.

Basmati pirinci ile Pilav;
Malzemeler,
100 gram basmati pirinci 
40 gram margarin 
30 gram çam fıstığı 
30 gram badem 
1 adet çubuk tarçın 
30 gram kuşüzümü 
Pilav hazırlanışı:

Pilavın yapılışı;
Fıstık, badem, tarçın ve margarini fıstıklar kavruluncaya kadar karıştırın. Basmati pirinç ve kuşüzümünü ilave ettikten sonra üzeri kapanacak kadar su koyup 15 dakika pişirin. Su azaldıkça su ilave edin. 15 dakika sonra ateşten alın.  Afiyet olsun.

En yaygın Hint/Pakistan pilavı ise şöyle yapılır.
Bir kuru soğan çok ince piyazlık doğranır, rengi açık kahverengi olana kadar, rengi açık kalmayacak soğanların sıvı yağda kavrulur, . 

Üzerine suda bekletilmiş, süzülmüş pirinçleri ilave edip bir iki çevirip suyu ekliyiniz. Basmati biraz daha fazla su çeker ve genelde lapa pilav olmaz. Yani sıcak suda bekletilen 1 bardak pirinç için 3/4 bardak kaynar su eklenir.
2-3 tane karanfil, tane karabiber, kabuk tarçın, tuz ve tane kimyon ve kakule (1 tane yeterli) ilave edilir. Tane kimyon kesinlikle koymalısınız. Tadı da toz halindekinden oldukça farklı. suyunu çekene kadar pişirilir. Afiyetle yenilir.


Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ