Düzenleyen, düzene koyan, tertip eden...

Nazım,
(Nazm),
Fransızca: Poesie.
Rusça: Poeziya,
Arapça: nazm, nazım.
Arapça nazm, nizam şiir yazmak; dizmek, tertiplemek kelimesinden türetilmiştir.
Düzenleyen, tanzim eden.
Manzume yazan kimse.
Düzenleyen, düzene koyan, tertip eden.
Manzume yazan kimse.
Şiir.
Koşuk yazan kimse.
Vezinli, kafiyeli söz dizisi.
Karşıtı: Nesir.
Nizamlayan, nazmeden.
Diziliş, tertip ve vezin.
Tertip, ölçülü ve kafiyeli söz.

Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, şiir, koşuk.
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
İçeriğine ve konusuna göre şiirin kendi içinde ayrılması ve adlandırılması
Vezin ve kafiye gibi klasik ve bağlayıcı kuralları bir kenara iten şiir tarzı.

Nazım: 
Halk edebiyatında mesneviye verilen ad.

Nazım plan: 
Bir şehrin bütün bayındırlık işlerini düzenlemek üzere hazırlanmış plan, mastır plan.
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ