Babiali kalemlerinde katip...

Halife,
Arapça halife, (ﺧﻠﻴﻔﻪ).
Babiali kalemlerinde katip.
Babıali kalem amirlerinin ortak adı.
Osmanlı devlet dairelerinde kalemlerde çalışan katiplere verilen ad.
Osmanlı devletinde resmi dairelerde memurluk ve katiplik yapan kimse.

Arapça, birinden sonra gelmek anlamında kullanılan half, kelimesinden türetilmiştir.
Birinin yerine geçen kimse, vekil.
Öncekinin yerine geçen.
Birinin yerine geçen.
Halef, naib.
Eskiden mektep hocasının yanında bulunan ve ona yardım eden kimse, kalfa.
Bir tasavvuf büyüğünün yetiştirip, hayatında veya vefatından sonra insanları terbiye etmek ve talebe yetiştirmekle vazîfelendirdiği talebesi.

Babıali, yüksek kapı anlamındadır. Kapı kelimesi eskiden genellikle Türk hükümdarlarının sarayı için de kullanılırdı. Daha sonra devlet işlerinin görüldüğü yer olması bakımından sadrazam konaklarına da bu ad verildi. Sonraları Osmanlı devrinde sadrazam sarayına Paşakapısı (sadrazam sarayı) dendi ve kapı kelimesi son zamanlara kadar bu anlamda kullanıldı.

Babıali’nin çeşitli kalemlerine alınan katip namzetleri yıllarca burada çalışırlar, sonunda devlet memurluğuna katip olarak tayin edilirlerdi.

Hz. Muhammed’den sonra onun vekili olarak din ve dünya işlerinde bütün müslümanların önderi, aynı zamanda devletin reisi olan kişi, emirül müminin.
Hz Peygamberin vekili, müslümanların reisi.
Peygamberimizin vekili.
Yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirip Onun namına tasarrufta bulunan ve varlıklar üzerinde onun adına egemen olan insan.

Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse.
Hükümdar.
Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri.
Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse.
Babıali tercümanı.
Babıali’nin yüksek memuriyetlerinden birinin adı.
Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar.
Tanzimattan evvel kalem teşkilatı.
Yavuz Sultan Selim Han' dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ