Dinsel ve felsefi düşüncede, ruhun ölümünden sonra insan, hayvan ya da bitki biçiminde yeniden doğması ...

Reenkarnasyon, 
(Fr. reincarnation), 
Ruh göçü.
Tenasüh,
Tekammüs, 
Ölümden sonra ruhun bir bedenden başka bir bedene, kimi kez de insandan hayvana, hayvandan insana geçmesidir. 

Kelimenin kökü, bedenlenme, bir bedene bürünme manasındaki enkarnasyon’dur. Buna göre reenkarnasyon, tekrar bedenlenme manasına gelmektedir. Renaissance (tekrar doğuş) da aynı manadadır.  Dinsel ve felsefi düşüncede ruhun, ölümünden sonra insan, hayvan ve bazı durumlarda da bitki biçiminde bir ya da daha çok yeniden doğmasıdır. Reenkarnasyon veya ruh göçü ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından farklıdır. Günümüzde ruh göçüne inanan insanlar vardır.

İlkçağın Ortadoğu dinleri, Manicilik ve gnostisizmin yanı sıra teosofi gibi bazı çağdaş dinsel akımlarda da reenkarnasyona rastlanır. Asya kökenli din ve felsefelerin karakteristik özelliği olan ruh göçü inancıdır. Ruh göçü inancını sürdüren başlıca Asya dinleri; Hinduizm, Caynacılık, Budacılık ve Sihlik. Bu dinlerin tümünün paylaştığı karman öğretimine göre herkesin şimdiki davranışındaki sonucun, sonraki yaşamında ortaya çıkacağıdır. Ruh bilimi, Teoloji'de ruh kişinin ilahiliğe iştirak eden kısmı olarak tanımlanır ve genellikle bedenin ölümünden sonra kişinin varlığını sürdüren kısmı olarak ele alınır. 


http://tr.wikipedia.org

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ