Şeyh Bedrettin' in Tanrı, insan ve evren konusundaki görüşlerini içeren ünlü yapıtı...

Varidat,
Şeyh Bedreddin,
İslam mistisizminin Vahdet-i Vücud okuluna mensup ünlü mutasavvıf ve düşünürüdür.
Şeyh Bedreddin sevgiyi, insanın kötülüklerden kurtulması, yücelmesi ve Tanrı katına yükselmesi olarak anlar. Eşitlik ve kardeşlik düşüncesini hep ön planda tutar. Bu anlamıyla döneminin komünar önderlerindendir. 

Edirne civarındaki Simavna'da 1365 yılında doğdu. 
Şeyh Bedrettin, Bursa, Konya, Kahire gibi devrin en büyük ilim ve kültür merkezlerinde eğitim gördü. Şeyh Bedreddin ise, aldığı eğitim çerçevesinde sünnidir. Ancak aradan geçen zaman Şeyh Bedreddin’i Alevi anlayışa doğru sürüklemiştir. Şeyh Hüseyin Ahlati öldükten sonra onun yerine geçer. Bu görevi fazla uzun sürmez. Şam, Halep, Karaman, Konya, Aydın, Tire ve İzmir’e uğrar ve 1406 yılında Edirne’ye gelir.

Şeyh Bedreddin kazaskerdir. 1413 yılında bu görevi son bulur. Musa Çelebi’nin kardeşi Çelebi Mehmet tahtı ele geçirir ve Şeyh Bedreddin’i İznik’e sürgüne gönderir. Şeyh Bedreddin burada örgütlenme faaliyetlerini artırır. Şeyh Bedrettin; Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa gibi yakın arkadaşlarıyla birlikte İznik'te kurdukları, bir tarikatla, Anadolu ve Rumeli'de fikirlerini yaymaya başladılar. Bu sırada Sinop üzerinden Eflak'a giden Bedreddin'in Edirne'ye döner. Osmanlı tarihçileri Bedreddin'in düzenli bir isyan örgütlediğini yazarlar. Osmanlı ordusu bu isyanı şiddetle bastırır ve Şeyh Bedreddini ölüme mahkum eder.

Yapıtları;
Ölümünden sonra eserlerinin birçoğu gizlenmiş veya kaybolmuştur. Menakıbnameye göre 48, başka kaynaklara göre 38 yapıtı vardır. En iyi incelenmiş yapıtı Varidat' tır.
Varidat
Camiül-fusuleyn
Letaifül-işarat
Et-Teshil
Meserretül-kulüb
Unkudül-cevahir
Çerağul-fütuh
Nurül-kulub.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ