Dil devriminin ilk yıllarında "Belediye Başkanı" anlamında kullanılan sözcük...

Şarbay,
Belediye başkanı,
Belediye, (Belediyye).
Uray,
Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.5272 sayılı Belediyeler Kanunu ile idare edilir. Belediye Başkanının görev ve sorumlulukları;
 1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 
 2. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 3. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 4. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 5. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 6. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 7. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 8. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 9. Belediye personelini atamak.
 10. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 11. Şartsız bağışları kabul etmek.
 12. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 13. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
 14. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygular.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ