Hz. İsa' nın on iki havarisinden biri ...

Petrus,
Simun, Simon,
Simeon (Baş havari) 
Celileli bir balıkçıdır ve kardeşi Andreas'la birlikte İsa'nın ilk havarilerindendir. Katolikler onu ilk papa, yani  kilisenin babası olarak görürler.

Andreas
Büyük Yakup 
Yuhanna, 
Filipus
Bartalmay, 
Tomas, 
Matta, 
Küçük Yakup,
Simun, 
Yehuda(Taday), 
İskariot (Katil), Hz. İsa'ya ihanet ettiği için yerine, Mattias geçmiş. 
Barnabas, 

Hz. İsa'nın ölümünden sonra öğretisini ve inançlarını yaymak için seçtiği 12 yardımcısıdır. 
Ro­ma' nın işgali altında ezilen Yahudiler yar­dımlarına gelecek ve kralları olacak Mesih ya da kurtarıcıyı bekliyorlardı. Roma yönetimi­ne karşı gelişen başkaldırı, üyelerinin bir bölümü saldırıya ve adam öldürmeye kararlı siyasal bir Yahudi grubu olan Zelotlar'ca körükleniyordu. İsa' nın başarılı vaazları ve dilden dile dolaşan mucizeleriyle bu gibile­rin durumları her geçen gün daha güçleşiyordu. Sanidrin denen ve Yahudiler' in siyasal, dinsel ve tüzel meclisi olan büyük Yahudi Konseyi denetimden çıkmaya başlayan olay­ları durdurmak için İsa' ya karşı önlem alın­ması gerektiğine karar verdi. Her an tutukla­narak öldürülebileceğini anlayan İsa, öğretisi­nin kendinden sonra da öğretisini  benimsemiş insanlar arasından, eğitebileceği 12 kişi (Havari) seçti.

Seçilmiş havariler şunlardı:
Petrus; Simon, Simeon (Baş havari) Celileli bir balıkçıdır ve kardeşi Andreas'la birlikte İsa'nın ilk havarilerindendir. Katolikler onu ilk papa, yani  kilisenin babası olarak görürler.

Andreas; kardeşi Petrus gibi Celile'de göl kıyısındaki Beytsayda kasabasında balıkçıdır.

Büyük YakupVarlıklı bir balıkçı olan Zebedi'nin oğlu ve Yuhanna'nın ağabeyidir.

Yuhanna; Yakup'un kardeşi ve havarilerin belki de en gencidir. Çarmıha gerildiği gün İsa'nın yanında yalnızca onun bulunması da İsa'nın onu ne kadar sevdiğinin kanıtıdır.

Küçük Yakup; Alfeus'un oğludur. Yuhanna'nın kardeşi Yakup' tan ayırt etmek için Küçük Yakup da denir.

Filipus; Beytsayda' dan gelen bir başka ba­lıkçıdır.

Bartalmay (Bartolomeus); Ermenistan' da canlı canlı derisinin yüzüldüğü söylenir. Tolmai' nin oğlu anlamına gelir. Filipus'un İsa'ya tanıştırdığı Natanael' in başka adı olduğu sanılmaktadır.

Matta; Havari olmazdan önce Romalılar' ın vergi tahsildarlığını yaptığı için Yahudiler' ce hiç sevilmedi. Kutsal Kitap'taki dört İncil'den ilki Matta İncili'dir.

Tomas; Yunanca karşılığı olan Didimus (ikiz) adıyla da bilinir. Kuşkucu Tomas diye de bilinir.

Simun (Yurtsever); Gayyur Simun adıyla da anılır. Zelotlar' ın üyelerinden biri olduğu bilinmek­tedir.

Barnabas; İsa'nın çarmıha gerilişinden hemen sonra malını mülkünü Kudüs' teki ina­nanlar topluluğuna bağışlayarak onlara katıl­dı.

Yahuda-Yehuda İskaryot-işkariot; havarilerin para işlerine bakardı. 30 parça gümüş karşılığında İsa'ya ihanet ederek yöneticilere onun bulunduğu yeri söyleyen ve yakalanmasına neden olan kişidir. Yahuda İskaryot, İsa'yı ele verdikten sonra kendini öldürdü. Yerine Mattias geçmiş.

Mattias; İsa'nın izleyicilerinden biri olan Mattias Yahuda-Yehuda İskaryot yerine, seçil­di. Mattias'a ilişkin ise pek bir şey bilinme­mektedir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ