Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer...

Matrah,
Arapça matrah, (ﻣﻄﺮﺡ).
Arapça, tarh, atmak kelimesinden türetilmiştir.
Vergiye esas tutulan, vergilendirilen değer, kazanç.
Verginin kesilmesine esas olan paranın yekunu.
Verginin matrahını saptamak için temel alınan değerdir.  
Vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır, değerdir. 

Matrah konusu yasa ile düzenlenmiş bir kavramdır. Gelir vergisinde, bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların net tutarı, iktisadi bir değer olan matrah türüdür. Aynı şekilde emlak vergisinde matrah, bina veya arazinin rayiç değeridir. Buna karşılık belli mal vergilerinde, vergi borcu sayısal ölçülere (ağırlık, uzunluk, hacim ve yüzölçümü) göre hesaplanabilir. Halen bazı Afrika ülkelerinde uygulanan baş vergilerinde vergi matrahı, mükellefin kendisidir.  

Matrah sözcüğünün çoğulu, Matarih.

Matrah, sözcüğünün başka anlamları;
Şaka, güldürücü söz.
Kamçı.
Mahal, yer. 
Bir şey atacak yer, bir şeyin atılacağı yer. 
Tarh olunacak şey, tarh edilecek nesne.  
Bir şey atılan yer. Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ