Bir karakter üzerinde aynı veya farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri...

Alel,
Alelmorf, 
İngilizce, allele,
Bir karakter üzerinde aynı veya farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri.
Belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik (alternatif) hallerinden her biri. 

Gen ve alel sözcüklerinin her ikisi de, belirli bir özelliğin kalıtsal faktörünü ifade eder. Alel sözcüğü, özellikle bir kromozomun bir lokusundaki iki ya da daha fazla seçenekli gen çeşidini anlatmak için kullanılır. Kromozomlarda bulunan genler, alel denilen genlerden oluşmuş çiftler halinde bulunurlar Bu çiftler halindeki kromozomda her karakter için genin işgal ettiği belli bir yer vardır. Buna lokus denir.

Genlerde aynı karakteristik özelliği kodlayan fakat farklı kodlar taşıdığı için farklı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan genlerden her biri aleldir.
Bütün genlerin tek tek toplamı ve bütün kromozom seti o canlının Genom'u diye tarif edilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ