Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt...

Habitat,
İngilizce habitat,
Fransızca: habitat, 
Almanca: Habitat, 
Yun. habitare
Yerleşme, oturma.
Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt.
Oturmak, ikamet etmek.
Bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer.

Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı.
Bir organizmanın veya organizmalar topluluğunun oluşup gelişmesini olanaklı kılan çevre koşullarının bütünü.
Bitkileri veya diğer canlıları barındıran belirli özelliklere sahip yaşama ortamı veya çevresi.
Tüm canlıların doğal olarak içinde yaşadıkları, yetiştikleri çevre.
Bitki veya hayvanların tabii veya olağan yerleşim alanları.

Habitat ya da yaşam alanı, bir canlının yaşadığı ve geliştiği yerdir. Bu yer
hava, toprak ya da su olabilir. Birden fazla hayvan ya da bitki özel bir habitatta yaşayabilir. Develerin habitatı çöller, balıklarınki ise denizler ve tatlı su kaynaklarıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ