Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet etme biçimi ...

Meşrutiyet,
Şartlı monarşi
Arapça meşruṭiyyet.
Arapça, Meşrutiyet, (ﻣﺸﺮﻭﻃﻴّﺖ)
Osmanlı Devleti'nde 1876 Anayasa'sıyla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesi'ne kadar süren, I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre.
Arapça meşruṭiyyet, şarta bağlı, şartlı anlamındaki meşrut sözcüğünden türetilmiştir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fr. charte karşılığı olarak Türkçe’de türetilmiştir.
Yürütme organının başı durumundaki bir hükümdar yanında, yasama yetkisi kısmen halk tarafından seçilmiş meclis veya meclislerce kullanılan ve nazari de olsa kuvvetler ayrılığı sistemine dayanan yönetim şekli, şartlı monarşi.
Osmanlı Devleti’nde Birinci ve İkinci Meşrutiyet isimleriyle anılan ve 1876, 1908 yıllarında ilan edilen siyasi ve hukuki dönem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ