Osmanlı devletinde vergi toplayan görevli ...

Mersumhar,
Mirici,
Osmanlı devletinde vergi toplayan görevli.
Osmanlıda vergi toplayan kişi.
Tahsildar,
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı.
Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici. 
Vergici,
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar.

Mültezim, 
İltizam sisteminde vergi toplayan kişilere verilen ad.
Osmanlı'nın iltizam vergilerini toplayan yetkili.
İltizam, ( التزام )
Osmanlılar’da devlete ait vergi gelirinin özel bir şahsa verilmesini ifade eden bir terim.

Muhassıl, ( محصّل )
Devlete ait vergi ve resimleri toplayan görevlilere verilen ad.
Arapça tahsil, tahsil edici, anlamındaki muhassıl kelimesi türetilmiş. Osmanlı Devletinden önce Anadolu Selçuklularında kullanılmış bir kelimedir. Muhassıllar Osmanlı Devletinde kuruluştan itibaren Anadolu’da ve Rumeli’de cizye, aşar, adet-i ağnam, imdad-ı seferiyye ve hazariyye, salariyye, mukabele, bedel-i nüzül, avarız, ispençe vb. adlarla anılan vergilerin tarh ve tahsilinde görev yapmışlardır.

Mütesellim, ( متسلّم )
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce vali ve mutasarrıflar adına vergi toplamakla görevli memur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ