Makame, Arap edebiyatında bir öyküleme türü ...

Makame,
Arap edebiyatında bir öyküleme türü.
Kıssa, müsamere, makame, mesel vs. formlar bir öyküleme türüdür.
Destan, masal, halk hikayesi, mesnevi gibi türler kurgusal olarak öykü arasında ilişki vardır.
Makame kavramı, Arapça yerleşmek anlamındaki ikamet’ten gelir. Arapça, kabile toplantısı anlamında kullanılmış. Emevi ve Abbasi halifeleri din bilginlerinin konuşmalarını dinleme amacıyla düzenledikleri toplantıya makame deniyordu. Eski Arap toplumunda, siyasi ve ilmi bir nitelik taşıyan makame kavramı, zamanla farklı anlamlar kazanarak edebi bir kavram haline geldi. Sözlü hikaye, vezinli öykü, şiir, atasözü, tekerleme gibi edebiyat ürünleri karşılamada kullanıldı. Daha sonraları gelişmiş bir yazın türü olarak kısa hikaye anlamını kazandı. Bazı İran ve Osmanlı şairleri, makame türünde çeşitli ahlaki ve dini öğretileri anlatan metinler kaleme aldılar. Makamelerin, edebi, felsefi, ahlaki konuları işleyenleri olduğu gibi, yergici ve mizahi nitelikte olanlarına da rastlanmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ