Eski Türklerde toplumsal bölüşümü düzenleyen sistem ya da hukuk ...

Ülüş,
Üleş,
Ülüğ,
Ülüş, veya ülüğ, 
Arapça, ülüş, الش 
Bodun arasında pay, ayırış.
Orta Asya eski Türk devlet geleneğine göre ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması adetini ifade etmektedir. Oğuz boylarında kesilen etten boylara ayrılan hisseyi ifade ederken, sonraları siyasi manada bir hal alarak ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması kuralına dönüştürülmüştür. 
Ülüş sistemi bilim adamlarınca göçebe devlet anlayışı ve teşkilat sistemine dayandırılmıştır.

Ülemek, dağıtmak, yaymak, üleştirmek, üleşmek anlamları da vardır. 
Pay, hisse, nasip, kısmet demektir. orta asyada kağanın iktisadi güce sahip olması ve bu gücü halkına eşit olarak dağıtmasını ifade eder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ