Osmanlılarda bazı iskelelerden alınan bir vergi ...

Makiriye,
Osmanlılarda bazı iskelelerden alınan bir vergi.

Agnam Bacı: Pazar ve panayırlara getirilen koyun ve keçi ticaretinden alınan vergidir.
Amediye: Osmanlı Devleti hudutları dahilinde bulunan şehirler arasında (kara ve deniz yolu ile) gönderilen emtia için, gönderildiği yerde alınan vergidir.
Avani: Batılı tacirlerin ticaret için geldikleri Osmanlı limanlarında gümrük dışında vermek ya da ödemek zorunda kaldıkları her şey için kullandıkları deyim.
Avarız: Olağanüstü hallerde, halka yüklenen bedeni, mali ve ayni bir vergi.

Badihava: Topraksız köylülerden alınan kazanç vergisi.

Cizye: Müslüman olmayanlardan askerlik hizmeti karşılığı vergi.

Foştina; Tuna'da işleyen gemilerden alınan su vergisi.

Him: Osmanlı devletinde Trablusgarp ve Bingazi'den alınan vergiler.

İspenç: Gayri müslim erkeklerden alınan bir vergi.

Keşufiye: Mısır' dan toplanarak padişaha verilen vergi.

Lez: Osmanlı devletinde Trablusgarp ve Bingazi'
den alınan vergiler.

Mastariye: Yabancı bir devletten Osmanlı toprakları dahilindeki bir şehir veya iskeleye getirilip satılan maldan alınan gümrük vergisidir.

Öşür (Aşar): Zirai mahsullerden Müslüman halktan alınan vergi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ