Psikolojide sözsel anlatım bozukluğu ...

Akatafazi,
İngilizce: acataphasia.
Fransızca: akataphasie,
Yunanca: kataphasisten,
Sözsel anlatım bozukluğu.
Psikolojide sözsel anlatım bozukluğu.
Şizofrenik ve afazik hastalarda sıkça görülen konuşma bozukluğu.
Kelimeleri belirgin cümleler haline getirememe; fikir ve düşüncelerini düzgün ifade edememe.
Daha çok sözdiziminin düzensiz oluşuyla kendini gösterir.
Akatafazi, daha çok sözdiziminin düzensiz oluşuyla kendini gösterir ve genellikle, şizofrenide rastlanır. 
Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişir.
Özellikle sözdizimi (sintaks) üzerinde görülen afazi, sintaks kabiliyetsizliği, konuşma intizamsızlığı, akatafazi.

Dili genel olarak iki kısma ayırmak mümkündür.
1- Çevremizdeki kişiler konuştuğunda konuşulan kelimelerin bizim tarafımızdan algılanması kısmı (alıcı dil veya algılanan dil),
2- Bu kelimelerin bizim tarafımızdan ifade edilmesi, söylenmesi kısmı (ifade edici dil).

Sözel anlatım bozukluğu olan çocuklarda dilin alıcı kısmı yaşına uygun bir performans sergilerken, ifade edici dil kısmı ise yaşın gerisindedir. Erkelerde kızlara göre 2-3 kat daha fazla oranda görülür.

Anne karnında yaşanan olumsuz durumlardan (ilaç maruziyeti, alkol veya benzeri zararlı madde kullanımı gibi), genetik yatkınlığa, doğum sonrası bebeğin yaşadığı çevre ailede dilin kullanımı şekline kadar birçok faktör sorumlu tutulmaktadır. Ancak bu faktörlerin arasında en önemli faktörün genetik etkiler olduğu birçok çalışmada ifade edilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ