Kökten dincilik ...

Fundamentalizm, 
Fr. fondamentalisme, 
İng. Fundamentalism, 
Alm. Fundamentalismus.
Kökten dincilik. 
Radikal Dincilik. 
Radikal, kökten, köktencilik demektir.

XX. yüzyılda Amerika Evanjelik Protestanlar tarafından kullanılan Fundamentalizm kelimesi,  Latince temel anlamına gelen fundamentum kökünden türemiştir.

Köktendincilik ile muhafazakarlık aynı anlamda görünsede farklılıkları vardır. Bu bağlamda fundamentalizm, tutuculukla, kültürel bir gerilikle, bağnazlıkla, hoşgörüsüzlükle, temel insan hürriyetlerini yok saymakla ve son olarak da dışlayıcılıkla özdeşleştirilmektedir. Muhafazakarlıkta bir mütevazilik, bir denge vardır. Mevcut olanı korumak ve devamlılığını sağlamak daha çok belirgin olup bir hiyerarşi vardır.  Fundameentalizmde ise keskin çıkışları olan eşitlikçi, devrimci bir yapı vardır.  

Günümüzde kutsallık kavramının değerini yitirdiği bir dünyada yaşamanın zorlaştığı bu ortamda, dini motifli hareketler güçlenmektedir. Temel olarak Fundamentalist hareketler  modernleşme karşıtı olarak ortaya çıkar ama modern düşüncelerden, hareketlerden faydalanır. Bağımsızlık, özgürlük, internet, haberleşme, demokrasi gibi fikirlerle propaganda yapar. Modern teknolojilerden yararlanır ve kullandığı bu imkanları yok eder. 

Fundameentalizm bir dinin öğretilerine katı, derinden bağlılık demektir. Köktendinciliğin en önemli karakteristik özelliği din ve siyaset arasındaki ayrımı reddetmesidir. Dini metinleri yorumlamadan birebir çevirilerine sadık kalarak çalışır. Günümüz toplumlarında kazandığı görünüm, çağdaş insanın düşüncesinde oluşturduğu imaj olumsuzdur.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ