Osmanlı Devleti' ndeki kalemlerden biri ...

Amedi,
Osmanlı devletinde divan-ı hümayunda Reis-ül Küttablık ile onun maiyeti olan beylikçinin nezaretleri altında, bir çok Divanı Hümayun kalemleri varmış.

Amedi Kalemi,
Reis-ül Küttab' ın hususi kalemi olup, aynı zamanda, bütün dış işleriyle meşgul olur ve sadrazamlıkla sarayın irtibatını sağlardı. Padişahın kendisine sadrazam tarafından yazılacak tahrir, telhis ile yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalara dair ahidnâme ve musâlahanâme (antlaşma, sözleşme, vb.) suretleri, sadrazam tarafından yabancı devletlere gönderilen mektup müsveddeleri ve protokoller, elçi, konsolos, tercüman ve yabancı tüccarlara ait yazışmalar, burada yazılır ve bu kalemde saklanırdı.

Diğer kalemler;
Beylikçi veya Divan Kalemi,
Tahvil Kalemi,
Rüüs Kalemi,
Teşrifatçılık Kalemi,
Vak'anüvislik Kalemi,
Mühimme Odası Kalemi,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ