Mezopotamya mitolojisinde, sedir ormanlarını bekleyen dev tanrı....

Humbaba, (Asur). 

Huwawa (Babil),

Akad mitolojisindeki canavarımsı bir devdir. Tanrıların yaşadığı sedir ormanının bekçisi, koruyucusudur. Yüzü aslan yüzüdür.
Huwawa veya Humbaba Hititler ve Hurriler' de Kupapa' dır, ki Kibele olarak Yunan ve Arap dillerine çevrilmiştir. Öz olarak mitolojinin belirttiği gibi bir dev değil, bir Tanrıçayı, onun da ötesinde ata tanrıçayı temsil eder. Gılgamış destanında geçtiği gibi ana tanrıçadan kopup gelen ve uygarlaşmanın akabinde ona ihanet eden kişi Endiku' dur. Gılgamış destanı Huwawa' yı öldürmekten korkar, zira ona yabancıdır. Fakat Endiku, onu bilmekte, tanımaktadır. İhanetin mantığı içinde düşünülürse Endiku'nun yaşaması için Huwawa'nın ölmesi zorunludur.

Gılgamış Destanı'nda bunlardan başka şu tanrıların adları anılmaktadır;

Adad (Fırtına yağmur tanrısı), 
Antum (An'ın karısı), 
Absu (Tanrıları meydana getiren su), 
Aruru (Yaratıcı tanrıça Endiku'yu kilden yarattı), 
Aya (Utu'nun şafağı ve gelini), 
Belit-Şeri (Yeraltı yargıçlarının zabıt katibi), 
Dilmun, 
Dumuzi (Ya da Dumu-zid), 
Tammuz ya da Temmu (Samilerde Verimlilik tanrısı Çoban demek İnanna'nın da kocası), Endukugga ve Nindukugga (Yeraltı tanrı ve tanrıçası Enlil'in ana-babası), 
Enkidu (Aruru'nun yarattığı yabanıl yaratık),
Enugi (Sulama tanrısı), 
Haniş (Kötü havayı haber veren göksel varlık), 
Humbaba ya da Huvava (Sedir ormanı bekçisi canavar, Anadolu'lu bir tanrı olduğu sanılıyor), İgigi (Gök tanrılarının ortak adı), 
İnsan-akrep (Tanrıların karşıtı),
İrkalla ( Ereşkigalin bir başka adı), 
İşullana (An'ın bahçivanı), 
Lugabanda (Çoban-tanrı, kral Gılgamış'ın babası ya da koruyucusu), 
Mammetum (Alınyazısı-tanrısı), 
Namtar (Uğursuzluk şeytanı, hastalık getirici Yeraltı ülkesinin başpapazı), 
Nergal (Yeraltı tanrı Ereşkigal'in kocası), 
Ningal (Ay tanrısının karısı, güneşin annesi), 
Ningirsu (Ninurta'nın eski adı Verimlilik tanrısı), 
Nirnurta (Ningirsu'nun yeni adı Savaş ve bereket tanrısı), 
Gizzida ya da Ningizzida (Bereket tanrısı Hayat ağacının efendisi).
Enzu (Ay tanrısı Sin'in öbür adı),
İşkur (Tanrı Adad'ın Mezapotamya Samilerinde kullanılan adı).
İştar (Savaş ve aşk tanrıça Mezapotmaya' nın en ünlü tanrıçasıdır).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ