Osmanlı zamanında Romanya halkına verilen ad...

Ulah (Romance).

Romanya'nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad.

Ulahlar Osmanlıların Eflak, Boğdan ve Erdel'de yaşayan Hıristiyan halka verdikleri ad. Ulah tabiri, en çok Kıpçak yöresinde yaşayanTürklerce kullanılmıştır. Eflak tabiri Ulah adından türemiştir. Ayrıca Makedonya'da küçük bir azınlık halinde Ulahlar yaşamaktaydı. Halen bu durum Bulgaristan ve eski Yugoslavya devletleri arasında anlaşmazlığa sebep olmaktadır.

Ulahlar, Romanya'nın asıl yerli halkı olan Daç'lar ile Romalıların buraya getirdikleri göçmenler karışımıdır. Ulahlar, TunaNehri ile Karpat Dağlarının arasındaki kurak ovalarda yaşarlardı. Ulahlar sırasıyla Bizanslılar, Bulgar kralları,Avarlar ve Macarların yönetiminde yaşadıktan sonra, 15. yüzyılda Osmanlıların idaresi altına girdiler. FatihSultan Mehmed Hanın 1455'te Eflak ve Boğdan'da hakimiyet kurmasıyla Ulahlar Osmanlı tabiiyeti altına geçtiler.

Erdel, Kanuni devrinde Osmanlı topraklarına katıldıysa da, 1699'da Karlofça Antlaşması sonunda Avusturya tarafından ilhak olundu.

Eflak ve Boğdan'ı idare edenlere Voyvoda denir ve başlangıçta yerli prensler arasından İstanbul'dan tayin edilirdi. 1716 yılından 1821'e kadar Divan-ı Hümayun tercümanı Fenerli Rum beylerinden Eflak voyvodası tayin edildi. 1822'de yerli beylerden voyvoda tayin edildi. 1859'da Boğdan'la Eflak birleştirilerek Romanya Devletinin özü teşkil edildi. 1878'de 93 Harbi sonrasında yapılan antlaşmayla Türk hakimiyetinden çıktı. Erdel, Eflak ve Boğdan topraklarında, sonraları Romanya Devleti kuruldu. Fakat Ulahlar hiçbir zaman Osmanlı idaresindeki huzur ve refaha erişemediler. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ